Birštono seniūnijos valytojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017  m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BIRŠTONO SENIŪNIJOS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Birštono seniūnijos valytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – D.

  3. Birštono seniūnijos valytoją priima į darbą, sudaro darbo sutartį, atleidžia iš darbo Administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  4. Valytojas vykdo Birštono seniūnijos seniūno su darbu susijusius nurodymus bei pavedimus.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  5. Turėti pagrindinį išsilavinimą.

  6. Žinoti ir darbe vadovautis darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  7. Darbuotojas, pradėdamas dirbti, darbo vietoje išklauso saugos ir sveikatos darbe instruktažą.

  8. Laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinių saugos, darbo vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

  9. Kiekvieną darbo dieną turi švariai valyti seniūnijos patalpas.

  10. Prižiūrėti patalpose esančias gėles ir kitus augalus.

  11. Ne rečiau kaip du kartus per metus išvalyti langus.

  12. Nedarbo dienomis atrakinti ir užrakinti duris, kai vyksta susirinkimai, sueigos ar renginiai.

  13. Vykdyti kitus seniūno nurodymus, jei jie neprieštarauja įstatymams.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  PAVALDUMAS
  14. Birštono seniūnijos valytojas tiesiogiai pavaldus Birštono seniūnijos seniūnui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai