Biudžeto ir apskaitos skyriaus buhalterio pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖ
  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

  II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

  3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  3.4. sugebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti įvairaus pobūdžio dokumentus, išvadas, ataskaitas;

  3.5. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų nuostatas, pagrindinius principus;

  3.6. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel ir kt. kompiuterio programomis ir informacinėmis sistemomis.

  III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. ruošia socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų lėšų, renovuotų butų paskolų ir palūkanų kompensavimo, vienkartinių išmokų poreikio skaičiavimą ir teikia šiais klausimais pasiūlymus Skyriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjui;

  4.2. kompensacijų neįgaliųjų šeimoms, būsto pritaikymo pagal neįgaliųjų asmenų poreikius išlaidų, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo pasekmių dalyvių kompensacijų, pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų sužalotiems atliekant būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje, pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams lėšų poreikio skaičiavimą ir teikia Skyriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių išmokų;

  4.3. ruošia nustatytos formos mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metines Skyriuje administruojamų išmokų ataskaitas ir kitus reikiamus duomenis apie biudžeto asignavimus ir nustatytais terminais teikia jas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;

  4.4. ruošia Skyriuje administruojamų išmokų duomenis Savivaldybės administracijos biudžeto projektams;

  4.5. veda Skyriuje administruojamų valstybinėms (perduotų savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirtų lėšų ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo apskaitą ir teikia Savivaldybės administracijai bei Socialinės paramos skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo;

  4.6. apskaito Savivaldybės biudžeto lėšas pagal patvirtintas sąmatas;

  4.7. veda duomenis į programą „Labbis“, „PAVIS“ ir kitas Savivaldybėje įdiegtas programas;

  4.8. dalyvauja Savivaldybėje inventorizuojant materialines vertybes;

  4.9. tinkamai saugo buhalterinius ir kitus dokumentus, pagal nustatytus reikalavimus įformina bylas ir perduoda į archyvą;

  4.10. registruoja Skyriuje gaunamus dokumentus DVS programoje;

  4.11. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  4.12. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų kasmetinių atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe laikotarpiais;

  4.13. vykdo ir kitus  su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
  6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai