Biudžeto ir apskaitos skyriaus kasininko pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS KASININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖ
  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) kasininkas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – C.

  II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

  3.2. turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;

  3.3. mokėti dirbti  MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio ir buhalterinėmis apskaitos programomis;

  3.4. išmanyti raštvedybos pagrindus;

  3.5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, metodinius nurodymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  3.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  3.7. būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, komunikabilus.

  III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. vadovaujantis buhalterio išrašytais kasos pajamų ir išlaidų orderiais priima ir išmoka pinigus;

  4.2. remiantis pajamų ir išlaidų orderiais veda kasos knygą, sutikrina faktiškas pinigų  sumas su jų likučiais kasos knygoje;

  4.3. dalyvauja inventorizuojant pinigines lėšas;

  4.4. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

  4.5. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  4.6. tikrina kasos patalpų saugumą, informuoja apie tai Administracijos direktorių;

  4.7. atsiskaitantiems juridiniams asmenims išrašo sąskaitas faktūras;

  4.8. vykdo gautų PVM sąskaitų faktūrų registraciją;

  4.9. tvarko griežtos apskaitos blankų gavimo ir išdavimo apskaitą;

  4.10. atlieka vietinius ir tarptautinius mokėjimo pavedimus;

  4.11. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai