Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Vykdyti teisės aktais nustatytas įstaigos buhalterio pavaduotojo funkcijas bei Savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Bendroji veiklos sritis – finansai ir apskaita.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo (buhalterijos ar finansininko) krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų biudžetinėse įstaigose darbo patirtį;

  4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklos vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, socialinį darbą ir socialinę paramą, dokumentų valdymą ir raštvedybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

  4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  4.7. žinoti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

  4.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir turėti darbo su kompiuterio buhalterinės apskaitos programomis įgūdžių.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. analizuoja lėšų panaudojimą ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo gerinimo;

  5.2. tvarko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitą;

  5.3. teisingai ir laiku suskaičiuoja darbo užmokestį;

  5.4. laiku ir tiksliai fiksuoja piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijas buhalterinės apskaitos dokumentuose;

  5.5. teisės aktų nustatyta tvarka paruošia kasmetinės inventorizacijos Savivaldybės administracijos turto aprašus;

  5.6. tinkamai saugo buhalterinius ir kitus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

  5.7. skaičiuoja ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimą;

  5.8. tvarko Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaitą;

  5.9. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos klausimais;

  5.10. dalyvauja Savivaldybei rengiant ir atnaujinant Savivaldybės plėtros strategiją;

  5.11. vykdo kitas teisės aktais nustatytas Biudžeto ir apskaitos skyriaus pavaduotojo funkcijas, Savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus;

  5.12. vykdo kitus su įstaigos tikslais ar savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  5.13. kiekvieną mėnesį užpildo ir pateikia SAM ataskaitas, nedarbingumo pranešimus ir kitas formas pagal poreikį Socialinio draudimo fondo valdybai;

  5.14. teikia mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų ir metines A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

  5.15. kiekvieną ketvirtį ruošia ir pateikia DA01 formą Statistikos departamentui.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai