Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d.

  įsakymu Nr. AV-426

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Finansų valdymas.
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  4. Savivaldybės finansų valdymas, darbo užmokesčio skaičiavimas.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

  11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

  12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

  13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

  14. Tvarko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitą.

  15. Teisės aktų nustatyta tvarka paruošia Savivaldybės administracijos turto aprašus kasmetinėje inventorizacijoje.

  16. Skaičiuoja ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimą.

  17. Vykdo darbo užmokesčio priskaičiavimą ir teikia su juo susijusias reikiamas ataskaitas.

  18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  19.3. studijų kryptis – finansai (arba);

  19.4. studijų kryptis – apskaita;

  arba:

  19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  19.6. darbo patirtis – finansinės atskaitomybės ar audito srities patirtis;

  19.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  20.2. organizuotumas – 4;

  20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  20.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  20.5. komunikacija – 4.

  21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  21.1. strateginis požiūris – 2;

  21.2. veiklos valdymas – 2;

  21.3. lyderystė – 2.

  22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  22.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai