Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, vykdymą, apskaitant Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos gaunamus asignavimus bei kitas lėšas.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Bendroji veiklos sritis – finansai ir apskaita.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities buhalterinės apskaitos arba ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų biudžetinėse įstaigose darbo patirtį;

  4.2. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.4. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

  4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  4.6. išmanyti raštvedybos taisykles;

  4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio ir buhalterinėmis programomis;

  4.8. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, iniciatyvus, gebėti bendrauti.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. formuoja ir įgyvendina Savivaldybės administracijos apskaitos politiką;

  5.2. užtikrina Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių laikymąsi,

  5.3. vykdo Savivaldybės administracijos išankstinę finansų kontrolę;

  5.4. vykdant Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos skirtų asignavimų vyriausiojo buhalterio funkcijas, organizuoja Skyriaus darbą, deleguoja (paskirsto) funkcijas ir atsakomybę Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

  5.5. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

  5.6. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Biudžeto ir apskaitos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;

  5.7. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;

  5.8. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;

  5.9. kontroliuoja Biudžeto ir apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą, kad būtų:

  5.9.1. teisingai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms ir valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, bei kiti finansiniai ištekliai pagal patvirtintas sąmatas;

  5.9.2. laikomasi buhalterinės apskaitos taisyklių ir instrukcijų;

  5.9.3. plačiai taikomas apskaitos kompiuterizavimas, naujų technologijų diegimas bei buhalterinės apskaitos metodikos tobulinimas;

  5.9.4. analizuojamas Savivaldybės administracijos finansinių išteklių panaudojimas ir valdymas bei teikiami pasiūlymai dėl jų panaudojimo gerinimo;

  5.9.5. teisingai tvarkoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita, laiku parengiamos suvestinės, statistinės ir kitos ataskaitos;

  5.9.6. apskaitoma Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu gauta parama;

  5.9.7. tiksliai tvarkoma Savivaldybės administracijos veiklos rezultatų (lėšų už teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų), nebiudžetinių fondų ir kitų finansinių išteklių buhalterinė apskaita;

  5.9.8. teisingai ir laiku priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokesčiai ir laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija bei Socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos departamentu;

  5.9.9. laiku ir tiksliai fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

  5.9.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama Savivaldybės administracijos finansinių išteklių, turto ir atsiskaitymų kasmetinė inventorizacija;

  5.9.11. nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

  5.9.12. tinkamai saugomi buhalteriniai ir kiti Biudžeto ir apskaitos skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į Savivaldybės archyvą;

  5.9.13. teisingai tvarkoma Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaita;

  5.9.14. užtikrinamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinis aptarnavimas;

  5.10. nustatytu laiku parengia Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos mėnesines, ketvirtines, metines atskaitomybes ir kitus reikiamus duomenis apie gautus biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą;

  5.11. laiku ir tiksliai sudaro pagal valstybės funkcijas Savivaldybės administracijos ir biudžeto projektus;

  5.12. laiku ir kokybiškai parengia išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

  5.13. dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje;

  5.14. laiku vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;

  5.15. vykdo kitas, pagal kompetenciją teisės aktais nustatytas, įstaigos vyriausiojo buhalterio funkcijas;

  5.16. teikia pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

  5.17. laiku sudaro Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinį;

  5.18. užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

  5.19. kontroliuoja Skyriaus bylų nomenklatūros tvarkymą ir bylų perdavimą į archyvą;

  5.20. teikia duomenis, informaciją rengiantiesiems sutartis ir Savivaldybės administracijos dokumentus;

  5.21. parenka buhalterinius suvestinius apskaitos registrus, organizuoja jų tvarkymą;

  5.22. vykdo kitus su įstaigos tikslais ar savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai