Biudžeto ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Administruoti žemės nuomos mokestį, vesti Savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas ir apskaita.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar finansų, ar apskaitos srities išsilavinimą;

  4.2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

  4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.4. išmanyti raštvedybos reikalavimus;

  4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei už jį atsakyti, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  4.6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, komunikabilus.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Finansų ministerijos nurodymais, padeda formuoti Savivaldybės biudžeto projektą, ruošia pagrindinius rodiklius Savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų sąmatoms rengti;

  5.2. sistemina ir analizuoja planinius ir apyskaitinius rodiklius, kuriais nustatomas biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymas ketvirčiais;

  5.3. veda Savivaldybės biudžeto vykdymo buhalterinę apskaitą;

  5.4. kontruoliuoja asignavimų valdytojų pateikiamų ataskaitų teisingumą;

  5.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčio klausimais;

  5.6. renka ir tikslina nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir Valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius duomenis, skaičiuoja nuomos mokestį, ruošia ir tvirtina deklaracijas bei pateikia jas mokesčių mokėtojams;

  5.7. priima ir tikrina juridinių asmenų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimus;

  5.8. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir Valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius apskaitos procedūras, tvarko mokėjimų vykdymo dokumentaciją (banko dokumentus) ir ruošia atitinkamas ataskaitas, siunčia priminimus skolininkams;

  5.9. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas ir privačius asmenis nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir Valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius klausimais;

  5.12. renka ir tikrina juridinių ir fizinių asmenų vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra deklaracijas, kontroliuoja mokėjimus, siunčia priminimus nepateikusiems deklaracijų arba nesumokėjusiems šio mokesčio;

  5.11. finansuoja biudžetines įstaigas pagal jų pateiktas paraiškas, kontroliuoja jų ketvirtinių ir metinių išlaidų planų vykdymą;

  5.12. rengia finansinių ataskaitų rinkinį pagal patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos standartus, konsultuoja biudžetines įstaigas standartų taikymo ir ataskaitų rengimo klausimais;

  5.13. vykdo Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus įpareigojimus savo kompetencijos klausimais;

  5.14. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai