Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2011 m. lapkričio 11  d.

  įsakymu Nr.AV-317

  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
  1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės

  2. Lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

   II. PASKIRTIS
   4. Vedėjo pareigybės paskirtis – organizuoti skyriaus darbą, užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdyti vidaus auditą, patarti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5.Vidaus auditas.
   III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos
  specialiuosius reikalavimus:

  6.1.  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  6.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

  6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas;

  6.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklos reglamentą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą; išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;

  6.5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti, problemas priimti sprendimus;

  6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ programomis;

  6.7.  Būti savarankišku, pareigingu, darbščiu, gebančiu bendrauti.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Planuoja, organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinti skyriaus nuostatuose nurodyti uždaviniai ir funkcijos;

  7.2. Rengia vidaus audito metodiką ir teikia ją tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

  7.3. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą tvarką atlieka duomenų analizę vidaus audito poreikiui Savivaldybėje nustatyti;

  7.4. Sudaro strateginius ir metinius veiklos planus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

  7.5. Parengia skyriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui, LR finansų ministerijai;

  7.6. Pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos, atskirų jos padalinių, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

  7.7. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą;

  7.8. Tvirtina vidaus audito programas;

  7.9. Nedelsiant informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, teikia jam atlikto audito ataskaitas;

   

  7.10. Organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimą su audituoto subjekto vadovu, pateikia atlikto vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas audituotų subjektų vadovams, organizuoja vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  7.11. Perduoda teisėsaugos institucijoms vidaus audito dokumentus, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini šių teisėsaugos institucijų;

  7.12. Rengia informaciją ir teikia ją Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nustatyta tvarka;

  7.13. Atstovauja viešajam juridiniam asmeniui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;

  7.14. Teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Savivaldybės merui ir Savivaldybės kontrolieriui jų prašymu;

  7.15. Tikrina ir vertina pagal skyriaus veiklos planą Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinių ataskaitų ir duomenų teisingumą;

  7.16. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Savivaldybės tarybos sprendimams bei kitiems norminiams aktams;

  7.17. Tikrina ir vertina, kaip Savivaldybės administracijos padaliniai bei jos valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys įgyvendina strateginius ir kitus veiklos planus, veiklos atitiktį jos tikslams bei uždaviniams;

  7.18.Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padaliniams bei jos valdymo sričiai priskirtiems juridiniams asmenims pavestų funkcijų vykdymą;

  7.19. Tikrina ir vertina, kaip Savivaldybės administracijos padaliniai bei jos valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys laikosi finansinės drausmės bei materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumo;

  7.20. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turto apsaugos ir apskaitos teisingumą;

  7.21. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų administravimą ir panaudojimą;

  7.22. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą;

  7.23. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

  7.24. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  7.25. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  7.26. Organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

  7.27. Vykdo kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, viešojo juridinio asmens vadovo nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai