Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2015 m. vasario 27 d.

  įsakymu Nr. AV-056

  CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

  II. PASKIRTIS
  4. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriui vadovauti, skyriaus darbui planuoti ir organizuoti, užtikrinti, kad skyriui pavestos civilinės būklės aktų registravimo funkcijos būtų vykdomos kokybiškai ir laiku.
  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymo, įvaikinimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimas bei kitų civilinės būklės aktų įrašų sudarymas. Iškilmingas santuokos ir gimimo ceremonijos organizavimas (jei to pageidauja asmenys).
  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.

  7. Išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeimos teisę, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą.

  8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų archyvavimą, piliečių ir kitų asmenų savivaldybės institucijose aptarnavimą, raštvedybą.

  9. Būti susipažinusiam su Birštono savivaldybės administracijos nuostatais, Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatais.

  10. Mokėti vieną užsienio kalbą (A2 lygiu pagal „Europass“).

  11. Dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ programomis.

  12. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  13. Siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą vedėjas:

  13.1. planuoja ir organizuoja Civilinės metrikacijos skyriaus darbą, metodiškai vadovauja skyriaus darbuotojams, savarankiškai planuoja savo veiklą;

  13.2. rengia Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių aprašymus ar nuostatus.

  14. Kad būtų vykdoma Savivaldybei įstatymu pavesta valstybinė civilinės būklės aktų registravimo funkcija bei skyriui pavestos funkcijos, vedėjas:

  14.1. rengia Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus raštų projektus skyriui priskirtų funkcijų klausimais;

  14.2. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, mirtį, tėvystės pripažinimą, tėvystės nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą;

  14.3. nustatyta tvarka atkuria civilinės būklės aktų įrašus, asmenų prašymu juos papildo, ištaiso ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus;

  14.4. įtraukia į apskaitą užsienyje gimusių vaikų gimimus, užsienyje bei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienyje nutrauktas santuokas, užsienyje registruotas Lietuvos Respublikos piliečių mirtis;

  14.5. veda liudijimų blankų, gaunamų iš Teisingumo ministerijos, apskaitą, išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimus;

  14.6. išduoda Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės pažymas apie jų šeiminę padėtį, būtinas registruojant santuoką užsienyje;

  14.7. išduoda civilinės būklės aktų išrašus (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties) pagal Konvenciją;

  14.8. veda iškilmingą (jei to pageidauja asmenys) santuokos ir gimimo registravimo ceremonialą;

  14.9. organizuoja santuokos registravimo ceremoniją Savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremoniją praveda norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

  14.10. išduoda piliečiams išvadas kreiptis į teismą dėl civilinės būklės įrašų ištaisymo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo;

  14.11. priima prašymus santuokos įregistravimui;

  14.12. atstovauja skyriaus interesams teismuose civilinėse bylose dėl juridinio fakto nustatymo;

  14.13. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla, ruošia ir derina konkurso sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose;

  14.14. teikia informaciją Birštono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų specialistui apie planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus.

  15. Kad būtų savalaikiai pateikiama informacija apie skyriaus darbą kitoms institucijoms ir visuomenei:

  15.1. rengia ataskaitas, žinias, dokumentus, statistinius duomenis Teisingumo ministerijai, Birštono policijos komisariatui, Statistikos departamentui, Higienos institutui, Administracijos direktoriui, pagal poreikį skyriaus darbo mėnesines ir pusmetines ataskaitas;15.2. teikia skyriaus kompetencijos klausimais informaciją Savivaldybės interneto svetainei www.birstonas.lt, elektronines paslaugas gyventojams ir ūkio subjektams.16. Siekiant užtikrinti piliečių ir kitų asmenų savivaldybės institucijose tinkamą aptarnavimą, vedėjas:

  16.1. priima bei konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijos klausimais, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus;

  16.2. rengia valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui, civilinės būklės aktų registravimui ateinantiems metams, teikia administracijos Biudžeto, Apskaitos tarnybos skyriams.

  17. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Civilinės metrikacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI . ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  18. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai