Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos  direktoriaus

  2018 m. vasario 28 d.

  įsakymu Nr. AV-070

  CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 10

   II. PASKIRTIS
   4. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – CMS) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – civilinės būklės aktų bei gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymas.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys – civilinės būklės aktų registravimas ir gyvenamosios vietos deklaravimas.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teise, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldos institucijų priimtais sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės būklės aktų registravimą bei įtraukimą į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimą;

  6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  6.3. mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  6.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“  programomis;

  6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  6.6. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos bei dokumentų archyvavimo tvarką;

  6.7. būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, laikinai pavaduoja CMS vedėją;

  7.2 tvarko gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų, įtraukiamų į gyvenamosios vietos ne deklavusių asmenų apskaitą Birštono savivaldybėje, duomenų apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu ir kitais teisės aktais:

  7.2.1. priima Lietuvos Respublikoje gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų, nuosavybės teise neturinčių patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos, prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Birštono savivaldybėje;

  7.2.2. tikrina: Gyventojų registre – ar asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, Nekilnojamojo turto registre – ar Birštono savivaldybės teritorijoje, kurioje asmuo faktiškai gyvena, nuosavybės teise neturi pastato  (jo dalies) ar patalpos;

  7.2.3. tikrina dokumentų, pagrindžiančių asmens ekonominius, socialinius ar kitus interesus Birštono savivaldybėje, teisingumą;

  7.2.4. gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų duomenims teikti Gyventojų registrui ir duomenims elektroniniu būdu tvarkyti naudojasi Gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis;

  7.3.  vykdo Gyventojų registrui teikiamų duomenų kontrolę ir užtikrina, kad  pateiktų prašymų įtraukti į apskaitą duomenys būtų įrašyti į Gyventojų registrą;

  7.4. asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, prašymu išduoda jo deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą, o į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukto asmens prašymu – pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

  7.5. teikia gyvenamosios patalpos savininkams informaciją apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose;

  7.6. tvarko gyvenamosios vietos atvykimo Lietuvos Respublikoje ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo duomenis;

  7.7. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims tvarkyti ir jiems teikti elektroniniu būdu Gyventojų registrui naudojasi GVDIS;

  7.8. asmenų pateiktų deklaracijų duomenis tiesiogiai (prijungties režimu) įrašo į Gyventojų registrą;

  7.9. gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų duomenis teikia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik valstybės ir savivaldybių institucijoms pagal jų pateiktus prašymus;

  7.10. išduoda pažymas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą;

  7.11. nagrinėja piliečių prašymus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;

  7.12. atsako už gyvenamosios vietos deklaracijų saugojimą;

  7.13. registruoja civilinės būklės aktus;

  7.14. parengia dokumentus ir pateikia išvadas civilinės būklės įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, atkūrimo byloms;

  7.15.  išduoda piliečiams civilinės būklės aktus liudijančius išrašus;

  7.16. vykdo skyriaus raštvedybą, registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, sudaro civilinės būklės aktų įrašus;

  7.17. tvarko skyriaus archyvines bylas, sudaro abėcėlinius žurnalus, rengia bylų nomenklatūrą;

  7.18.  sudaro civilinės būklės įrašų registravimo žurnalus;

  7.19. dalyvauja iškilmingų vardynų, santuokų bei jubiliejinių vestuvių ceremonijose;

  7.20. išduoda Birštono savivaldybės gyventojams pažymas apie jų šeimos sudėtį;

  7.21. padeda organizuoti santuokos registravimo ceremoniją Savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremoniją padeda organizuoti norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

  7.22. dirba su Lietuvos Respublikos gyventojų registro  centrine duomenų baze LRGRIS, MEPIS;

  7.23. atsako už  Gyventojų registro centrinės duomenų bazės asmens duomenų saugumą;

  7.24. vykdo Birštono miesto seniūnaičių rinkimus;

  7.25. vykdo kitus su įstaigos ar Civilinės metrikacijos skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus ar Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai