Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos  direktoriaus

  2011 m. sausio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-22

  CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 9

   II. PASKIRTIS
   4. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – CMS) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – civilinės būklės aktų bei gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymas. Skyriaus vyriausiasis specialistas, Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, laikinai pavaduoja CMS vedėją, dalyvauja santuokų ir vardynų registravimo ceremonijose.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Gimimo, mirties, pakeitimo, papildymo civilinės būklės aktų įrašų sudarymas, įrašų paruošimas nuolatiniam saugojimui, visos gaunamosios ir siunčiamosios korespondencijos registracija ir apskaita, pakartotinių gimimo, mirties, santuokos, ištuokos liudijimų išdavimas. Gyvenamosios vietos deklaravimas ir deklaravimo duomenų tvarkymas.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teise, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldos institucijų priimtais sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės būklės aktų registravimą bei įtraukimą į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimą;

  6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsimokslinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  6.3. Mokėti užsienio kalbą (A1 lygiu pagal „Europass“);

  6.4. Dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“  programomis;

  6.5. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  6.6. Išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos bei dokumentų archyvavimo tvarką;

  6.7. Būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, laikinai pavaduoja CMS vedėją;

  7.2. Priima asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas bei prašymus įtraukti

  Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, įrašo gyvenamosios vietos deklaravimo, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenis į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

  7.3. Tvarko Migracijos departamento persiųstas piliečių konsulinėms įstaigoms pateiktas gyvenamosios vietos deklaracijas, pildomas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui;

  7.4. Išduoda asmens deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, pažymą apie asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie asmenų gyvenamosios vietos adresus;

  7.5. Teikia gyvenamosios patalpos savininkams informaciją apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose;

  7.6. Tvarko gyvenamosios vietos deklaracijų ir prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą duomenis;

  7.7. Įveda duomenis apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą tiesiogiai kompiuteriu „online“ rėžimu į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę;

  7.8. Nustatyta tvarka teikia informaciją įstaigoms, interesantams, teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigoms apie piliečių deklaruotą gyvenamąją vietą;

  7.9. Nagrinėja piliečių prašymus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;

  7.10. Asmeniškai atsako už gyvenamosios vietos deklaracijų saugojimą;

  7.11. Parengia dokumentus ir pateikia išvadas civilinės būklės įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, atkūrimo byloms;

  7.12. Išduoda piliečiams įvairių rūšių pakartotinius liudijimus ir civilinės būklės aktų įrašų kopijas bei išrašus;

  7.13. Vykdo skyriaus raštvedybą, registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, sudaro civilinės būklės aktų įrašus;

  7.14. Tvarko skyriaus archyvines bylas, sudaro abėcėlinius žurnalus, rengia bylų nomenklatūrą;

  7.15. Sudaro civilinės būklės įrašų registravimo žurnalus;

  7.16. Dalyvauja iškilmingų vardynų, santuokų bei jubiliejinių vestuvių ceremonijose;

  7.17. Išduoda Birštono savivaldybės gyventojams pažymas apie jų šeimos sudėtį;

  7.18. Padeda organizuoti santuokos registravimo ceremoniją Savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremoniją padeda organizuoti norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

  7.19. Dirba su Lietuvos Respublikos gyventojų registro prie Vidaus reikalų ministerijos centrine duomenų baze;

  7.20. Vykdo kitus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus bei pavedimus;

  7.21. Atsako už civilinės būklės aktų registravimo liudijimų blankų apskaitą ir saugojimą bei Gyventojų registro centrinės duomenų bazės asmens duomenų saugumą.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai