Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

  PAVIRTINTA

  Birštono  savivaldybės tarybos

  2018 m. lapkričio 2 d.

  sprendimu Nr. TS-170

   

  BIRŠTONO  SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

  NUOSTATAI

   

  1. Bendrosios nuostatos

   

  1. Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, priskiriamas funkcijas, Savivaldybės kontrolieriaus kompetenciją, jo skyrimo ir atleidimo tvarką, darbo organizavimą, valdymą ir finansavimą, Tarnybos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
  2. Tarnybos pavadinimas – Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 188644330.
  3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  4. Tarnybos savininkas yra Birštono savivaldybė, kodas Juridinių asmenų  registre
   – 111103013, adresas – Jaunimo  g. 2, LT-59206 Birštonas.
  5. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) kuri:

  5.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;

  5.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir  atleidžia Savivaldybės kontrolierių;

  5.3. kasmet Savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį;

  5.4. išklauso metinę Tarnybos veiklos ataskaitą, priima dėl jos sprendimą;

  5.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, kituose įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

  1. Tarnybos buveinės adresas – Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas.
  2. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Tarnybos pavadinimu ir Savivaldybės herbu, atsiskaitomąją sąskaitą banke. Tarnybos finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą, neviršydama Tarnybos išlaidų sąmatos, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Birštono savivaldybės administracija.
  3. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
  4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.

   

  1. TARNYBOS VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAS IR FUNKCIJOS
  1. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20.
  2. Tarnybos veiklos sritis ir tikslai – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
  3. Tarnybos veiklos funkcijos:

  12.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

  12.2. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

  12.3. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

  12.4. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

  12.5. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

  12.6. Valstybės kontrolės prašymu teikia Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

  12.7. kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą;

  12.8. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Tarnybos kompetencijai;

  12.9. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose Tarnybai priskirtas funkcijas.

  III. TARNYBOS TEISĖS

   

  1. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

  13.1. audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu gauti tinkamas sąlygas darbui;

  13.2.  netrukdomai patekti į visas audituojamo ar tikrinamo subjekto patalpas;

  13.3. gauti finansiniam ir veiklos auditui, kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, informaciją, dokumentus bei jų patvirtintas kopijas;

  13.4. gauti audituojamų ar tikrinamų subjektų vadovų ir kitų darbuotojų reikiamus rašytinius ir žodinius paaiškinimus;

  13.5. pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

  13.6. atliekamo audito metu pasinaudoti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų Savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;

  13.7. turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

  1. TARNYBOS veiklos organizavimas

   

  1. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.
  2. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
  3. Sprendimą dėl Savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas priima Savivaldybės taryba. Sprendimą dėl Savivaldybės kontrolieriaus atleidimo iš pareigų priima Savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Kontrolės komitetas) siūlo Tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai.
  4. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą tvirtina, sudaro pretendentų į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisiją, nustato Savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokestį, nustato didžiausią valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Tarnyboje – Savivaldybės taryba.

  Savivaldybės kontrolieriui kasmetines, tikslines ir kitų rūšių atostogas suteikia ir į komandiruotes siunčia Savivaldybės meras.

  1. Savivaldybės kontrolierius:

  18.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;

  18.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;

  18.3. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

  18.4. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių;

  18.5. kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

  18.6. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

  18.7. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

  18.8. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

  18.9. pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį,  veiklos, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą ir įgyvendina įstatymuose ir kituose teises aktuose priskirtas funkcijas;

  18.10. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui;

  18.11. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;

  18.12. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

  18.13. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

  18.14. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

  18.15. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

  18.16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

  18.17. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia Savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

  18.18. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

  18.19. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

  18.20. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

  18.21. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

  18.22. vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

  18.23. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybės valdymo institucijose, įstaigose ir organizacijose.

  1. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai privalo:

  19.1. vykdyti Valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytas pareigas;

  19.2. vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

  19.3. informuoti tiesioginį vadovą, jeigu įžvelgiama, kad, atliekant auditą ar patikrinimą, gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas;

  19.4. gerbti subjekto, kurio veikla tikrinama ar audituojama, teises ir teisėtus interesus;

  19.5. neskelbti atlikto audito duomenų ir viešai jų nevertinti, kol nepasirašyta audito ataskaita;

  19.6. saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;

  19.7. surašyti dokumentų paėmimo aktą, jeigu atliekant auditą ar kontrolės funkcijas, laikinai paimami subjekto dokumentai;

  19.8. laikytis veiklos etikos taisyklių;

  19.9. įstatymų nustatyta tvarka atsakyti už jiems nustatytų funkcijų (įgaliojimų) netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

  1. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymuose.
  2. Savivaldybės kontrolierius, Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.
  3. Savivaldybės kontrolieriui laikinai negalint eiti pareigų (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.), jo funkcijas atlieka Tarnybos valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme ši funkcija nustatyta.
  1. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

   

  1. Tarnybos nuostatai keičiami Birštono savivaldybės tarybos sprendimu.

   

  1. Baigiamosios nuostatos
  1. Tarnybos audito ataskaitos, išvados ir kita informacija skelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje www.birstonas.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais informacija skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
  2. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

  ______________

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai