Likviduotų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas
  Likviduojamų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas

  Likviduojami juridiniai asmenys (valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys), kurių buveinė buvo Birštono savivaldybės teritorijoje, iki jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro turi perduoti saugoti veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės norminiuose aktuose, nėra pasibaigęs Birštono savivaldybės archyvui. Prašymą priimti likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentus saugoti ir išduoti tai patvirtinančią pažymą tiesiogiai atvykus į Birštono savivaldybės archyvą  pateikia likvidatorius – asmuo, atsakingas už likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentų perdavimą toliau saugoti. Perduodami valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka, o elektroniniai dokumentai tvarkomi pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

  Perduodami privačių juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą pagal Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatytus reikalavimus. Prašymas teikiamas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (likvidavimo atveju) arba kai yra priimtas sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju). Popierinių dokumentų bylos perduodamos aplankuose be metalinių laikiklių. Dokumentai, kurie dėl jų formato ar saugojimo ypatybių yra sudėti į specialius aplankus, perduodami kartu su šiais aplankais. Vaizdo ir garso dokumentai perduodami jų laikmenoms pritaikytose dežutėse. Ant aplankų ir dėžučių turi būti nurodyti perduodamų dokumentų apskaitos duomenys. Elektroniniai dokumentai, sudaryti pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintus ir jo patvirtintas elektroninio dokumento specifikacijas, toliau saugoti perduodami laikmenose (optinėse ar kitose). Ant šių laikmenų aplankų turi būti nurodyti perduodamų dokumentų apskaitos duomenys.

  Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo – priėmimo aktu, kuriame nurodomi priimami dokumentai ir juos perduodantys bei priimantys asmenys.

  Likviduotiems juridiniams asmenims išregistruoti iš Juridinių asmenų registro išduodamos pažymos dėl dokumentų perdavimo toliau saugoti ar pažymos, patvirtinančios, kad tokių dokumentų nėra. Pažyma pateikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės archyvą arba siunčiama paštu.

  Aprašymas
  interesantui
  1. Prašymas priimti likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentus toliau saugoti ir išduoti tai patvirtinančią pažymą raštu, kuriame nurodomas likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis, numatomas dokumentų perdavimo laikas (konkreti data arba datos, jei dokumentus sutariama perduoti per keletą kartų), taip pat apibendrintai apibūdinami perduodami veiklos dokumentai (tarp jų ir priimti iš kitų juridinių asmenų, jei tokių dokumentų yra). Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  2. Likviduojamo juridinio asmens registravimo pažymėjimas;

  3. Likvidatoriaus asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

  4. Įgaliojimas, jei juridinį asmenį likviduoja įgaliotas asmuo;

  5. Užbaigtų ir sutvarkytų ilgo saugojimo bylų apyrašas ir/ar užbaigtų laikino saugojimo bylų sąrašas, po 2 vnt.;

  6. Likviduojamo juridinio asmens istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma, pasirašyta ją parengusio asmens (pažymoje pateikiama trumpa informacija apie juridinį asmenį: istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, likvidavimas, pavaldumas, darbuotojų skaičiaus kaita ir pan.) ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar visi perduoti, ar dokumentai sutvarkyti laikantis reikalavimų, kokie sudaryti bylų apyrašai, sąrašai ir pan.). Jeigu buvo nustatyta dokumentų ar bylų praradimo atvejų, jie nurodomi ir paaiškinamos priežastys. Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro.

  Jei likvidatrius perduotinų dokumemntų neturi, teikiamas prašymas išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų. Prašyme nurodoma:
  – likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis;
  – priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąja tvarka (ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai – dokumentų poėmio protokolų, pagal kuriuos dokumentai buvo perduoti kitiems juridiniams asmenims toliau naudoti, kopijos ir kita);

  – dokumentų praradimo priežastys (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokių atvejų žinoma, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ir jų kopijos);

  – laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.
  Jei likvidarius perduotinų dokumentų neturi, kartu su prašymu jis turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos išduotą pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą per konkretų laikotarpį (jei šios informacijos nėra galimybės pateikti elektroniniu būdu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos).

  Pildoma nustatytos formos prašymas. Prašymo forma pridedama.

  Paslaugos
  kategorija
  Archyvas
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  Per 20 d.d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis ir juridinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
  Bendrasis skyrius
  Paslaugos
  teikėjas
  Jolanta Rasiukevičienė

  Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė (archyvarė)

  Tel. (8 319) 55 430

  jolanta.rasiukeviciene@birstonas.lt

  Kabineto Nr. 115

  Paslaugos
  vadovas
  Rima Čekanauskienė

  Bendrojo skyriaus vedėja

  Tel. (8 319) 65 557

  rima.cekanauskiene@birstonas.lt

  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai
  – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl Nevastybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo;
  – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
  – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
  – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
  – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
  – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai