Savivaldybės archyve saugomų Savivaldybės institucijų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas
  Savivaldybės archyve saugomų Savivaldybės institucijų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas

  Birštono savivaldybės archyve saugomų dokumentų pagrindu išduodami dokumentai, patvirtinantys tam tikrus juridinius faktus.
  Prašymą išduoti juridinius faktus patvirtinantį dokumentą asmuo gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Birštono savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, per atstovą, arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims.
  Pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
  Privati informacija apie kitą asmenį neteikiama. Atsakymas pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės archyvą arba siunčiamas, atsižvelgus į prašyme pateiktą informaciją.

  Aprašymas
  interesantui
  Prašymas raštu, kuriame pareiškėjas nurodo, kokį dokumentą iš Birštono savivaldybės archyvo pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
  Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  Nustačius, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Birštono savivaldybės administracijoje dienos administracinės paslaugos teikėjas kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.Pildoma nustatytos formos prašymas. Prašymo forma pridedama.
  Paslaugos
  kategorija
  Archyvas
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  Per 20 d.d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis ir juridinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
  Bendrasis skyrius
  Paslaugos
  teikėjas
  Jolanta Rasiukevičienė

  Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė (archyvarė)

  Tel. (8 319) 55 430

  jolanta.rasiukeviciene@birstonas.lt

  Kabineto Nr. 115

  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai
  – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
  – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
  – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai