Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus

  2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. AV-35

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBO SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   I. PAREIGYBĖ
  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) socialinio darbo specialistas (dirbantis seniūnijoje) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A2.
   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;

  3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimą;

  3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti naudotis informacinėmis sistemomis SPIS, PARAMA;

  3.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti,
  apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  3.5. išmanyti dokumentų rengimo, etiketo reikalavimus.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. priima besikreipiančių paramos ar paslaugų asmenų prašymus, prašymus–paraiškas, pareiškimus, skundus, išreikalauja ar surenka reikiamus dokumentus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  4.2. formuoja ir tvarko seniūnijos gyventojams skiriamų socialinių pašalpų gavėjų bylas;

  4.3. formuoja ir tvarko seniūnijos gyventojams skiriamos vienkartinės materialinės paramos gavėjų bylas;

  4.4. formuoja ir tvarko seniūnijos gyventojams skiriamų kompensacijų gavėjų bylas;

  4.5.  formuoja ir tvarko seniūnijos gyventojams skiriamų išmokų vaikams gavėjų bylas;

  4.6. pildo pažymas kompensacijoms už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį bei kietą (ar kitokį) kurą gauti;

  4.7. analizuoja įvairių seniūnijos socialinių grupių gyvenimo sąlygas, vykdo socialiai remtinų asmenų apskaitą, lankosi piliečių šeimose, tiria jų gyvenimo ir buities sąlygas;

  4.8. teikia informaciją ir konsultuoja interesantus paramos / pašalpų gavimo, lengvatų teikimo, kompensacijų skyrimo klausimais;

  4.9. organizuoja socialinių paslaugų teikimą seniūnijos gyventojams;

  4.10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui pašalpų ir kitų išmokų klausimais;

  4.11. tvarko Skyriaus archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

  4.12. rengia išmokų gavėjų sąrašą pašalpų ar kitų išmokų mokėjimui;

  4.13. tiria ir analizuoja socialinių institucijų veiklą, seka ir fiksuoja socialinius pokyčius;

  4.14. prisideda vykdant valstybines, regionines, savivaldybės globos ir rūpybos, socialinio rėmimo, neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei kitas programas;

  4.15. priima ir vertina Birštono seniūnijos gyventojų prašymus dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų gauti;

  4.16. formuoja nepasiturinčių asmenų, gyvenančių Birštono seniūnijoje, sąrašus maisto produktams iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų gauti;

  4.17. organizuoja ir vykdo seniūnijoje gautos labdaros ir paramos išdalijimą bei apskaitą socialiai remtiniems asmenims;

  4.18. dalyvauja organizuojant pagalbą vaikams ir šeimoms;

  4.19. dalyvauja rengiant Savivaldybės socialinių paslaugų planą;

  4.20. registruoja seniūnijoje gaunamus prašymus, pareiškimus ir kt. dokumentus DVS sistemoje;

  4.21. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo
  sudarytų komisijų darbe;

  4.22. laikosi socialinio darbuotojo etikos principų;

  4.23. laikosi konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikia tik įstatymų nustatytais atvejais;

  4.24. vykdo kitus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus bei kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

  4.25. vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais norminiais aktais, reglamentuojančiais vaiko ir šeimos teises bei pareigas, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus vedėjo įsakymais, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai