Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) socialinio darbo specialistas (dirbantis seniūnijoje) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;

  3.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimą;

  3.3. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti naudotis informacinėmis sistemomis SPIS, PARAMA.

  3.4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti,
  apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  3.5. Išmanyti dokumentų rengimo, etiketo reikalavimus;

  3.6. Sugebėti pavaduoti kitą Skyriaus darbuotoją, atostogų, ligos ir kitais atvejais.

  3.7. Vyriausiasis specialistas savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:

  3.7.1. Gerbti savo klientus;

  3.7.2. Būti empatišku, stengtis suprasti kiekvieną klientą ir jam padėti;

  3.7.3. Laikytis tarnybinės etikos, konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų nustatytais atvejais;

  3.7.4. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais norminiais aktais, reglamentuojančiais vaiko ir šeimos teises bei pareigas, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus vedėjo įsakymais, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Priima besikreipiančių paramos ar paslaugų asmenų prašymus, prašymus–paraiškas, pareiškimus, skundus, išreikalauja ar surinka reikiamus dokumentus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  4.2. Formuoja ir tvarko seniūnijos gyventojams skiriamų socialinių pašalpų, vienkartinės materialinės paramos, kompensacijų, išmokų vaikams gavėjų bylas;

  4.3. Pildo pažymas kompensacijoms už būsto šildymą, geriamąjį ir kaštą vandenį bei kietą (ar kitokį) kurą gauti;

  4.4. Analizuoja įvairių seniūnijos socialinių grupių gyvenimo sąlygas, vykdo socialiai remtinų asmenų apskaitą, lankosi piliečių šeimose, tiria jų gyvenimo ir buities sąlygas;

  4.5. Teikia informaciją ir konsultuoja interesantus paramos/pašalpų gavimo, lengvatų teikimo, kompensacijų skyrimo klausimais;

  4.6.   Organizuoja socialinių paslaugų teikimą seniūnijos gyventojams;

  4.7. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui pašalpų ir kitų išmokų klausimais;

  4.8. Padeda tvarkyti Skyriaus archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

  4.9. Rengia išmokų gavėjų sąrašą pašalpų ar kitų išmokų mokėjimui;

  4.10. Padeda tirti ir analizuoti socialinių institucijų veiklą, sekti ir fiksuoti socialinius pokyčius;

  4.11. Prisideda vykdant valstybines, regionines, savivaldybės globos ir rūpybos, socialinio rėmimo, neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei kitas programas;
  4.12. Padeda formuoti nepasiturinčių asmenų sąrašus maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti;

  4.13. Organizuoja ir vykdo seniūnijoje gautos labdaros ir paramos išdalinimą bei apskaitą
  socialiai remtiniems asmenims;

  4.14. Registruoja seniūnijoje gaunamus prašymus, pareiškimus ir kt. Dokumentus DVS sistemoje;

  4.15. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo
  sudarytų komisijų darbe;

  4.16. Laikosi socialinio darbuotojo etikos principų;

  4.17. Dalyvauja kvalifikacijos kėlime ir socialinių darbuotojų atestacijoje;

  4.18. Vykdo kitus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus bei   kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai