Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA       

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) socialinių išmokų specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą. Šias pareigas gali dirbti ir asmuo, turintis aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir 1 metų buhalterinės apskaitos darbo stažą;

  3.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimą, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu;

  3.3. Gerbti savo klientus, būti objektyviu, priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

  3.4. Sugebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti įvairaus pobūdžio dokumentus, išvadas, ataskaitas;

  3.5. Žinoti dokumentų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti  socialinės paramos informacine sistema (SPIS, PARAMA), sugebėti naudotis DVS programa.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Ruošia socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijų lėšų, vienkartinių išmokų poreikio skaičiavimą ir teikia šiais klausimais pasiūlymus Skyriaus vedėjui;

  4.2. Ruošia valstybinių šalpos išmokų, transporto išlaidų kompensacijų, kompensacijų neįgaliųjų šeimoms, būsto pritaikymo pagal neįgalių asmenų poreikius išlaidų, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo pasekmių dalyvių kompensacijų, pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų sužalotiems atliekant būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje, pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams lėšų poreikio skaičiavimą ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių išmokų;

  4.3. Ruošia nustatytos formos mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metines Skyriuje administruojamų išmokų ataskaitas ir kitus reikiamus duomenis apie biudžeto asignavimus ir nustatytais terminais teikia jas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;

  4.4. Ruošia Skyriuje administruojamų išmokų duomenis Savivaldybės administracijos biudžeto projektams;

  4.5. Veda Skyriuje administruojamų valstybinėms (perduotų savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirtų lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo apskaitą ir teikia Savivaldybės administracijai bei Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo;

  4.6. Apskaito savivaldybės biudžeto lėšas pagal patvirtintas sąmatas;

  4.7. Kontroliuoja gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas apskaitą, nebiudžetinių fondų bei pavedimų apskaitą;

  4.8. Laikosi buhalterinės apskaitos taisyklių;

  4.9. Veda duomenis į programą ,,Labbis”, SPIS, ,,Parama” ir kitas savivaldybėje įdiegtas programas;

  4.10. Dalyvauja savivaldybėje inventorizuojant materialines vertybes;

  4.11. Tinkamai saugo buhalterinius ir kitus dokumentus, pagal nustatytus reikalavimus įformina bylas ir perduoda į archyvą;

  4.12. Priima prašymus, ruošti sprendimus ir kitus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams teikimo;

  4.13. Registruoja Skyriuje gaunamus dokumentus DVS programoje;

  4.14. Tvarko dokumentus, susijusius su Savivaldybės dalyvavimu neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programos įgyvendinimu;

  4.15. Prisideda ruošiant bendruomenės socialinės paramos (paslaugų) programas;

  4.16. Veda Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  4.17. Priima ir nagrinėja asmenų prašymus-paraiškas dėl socialinės paramos teikimo, vertina šeimų (asmenų) socialinę situaciją bei vykdo socialinių problemų prevenciją;

  4.18. Spręndžia savivaldybėje gyvenančių nepasiturinčių šeimų (asmenų) problemas, bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijos specialistais, mokyklų (gimnazijos) pedagogais, kitų socialine veikla užsiimančių įstaigų darbuotojais, policijos pareigūnais, sveikatos priežiūros specialistais ir kt.;

  4.19. Prisideda organizuojant savipagalbos grupes, asmenų socialinių grupių savipagalbos veiklą, savanoriškąjį darbą bendruomenėje;

  4.20. Tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.) Asmeniui ar šeimai teikimo;

  4.21. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  4.22. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių metu ar kitais atvejais;

  4.23. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  5. Atlika kitus teisės aktų ar savivaldybės institucijų ar Skyriaus vedėjo sprendimais jam pavestus įgaliojimus bei pavedimus.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   6. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai