Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Savivaldybės administracijos direktoriaus

  2017 m.  rugpjūčio 10 d.

  įsakymu Nr. AV-268

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas (toliau – Skyriaus

  vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
   4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės paskirtis yra organizuoti socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams, koordinuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinės globos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir savanorių darbą.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinės paramos ir socialinių paslaugų administravime.
  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6 .Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų socialinio darbo patirtį;

  6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ES šalių socialinės paramos sistemomis, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, socialinį darbą ir socialinę paramą, žmogaus teises,  dokumentų valdymą ir raštvedybą;

  6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, naudotis informacinėmis sistemomis SPIS, PARAMA ir kt., registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus DVS dokumentų valdymo sistemoje, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis ir informacinėmis technologijomis;

  6.4. Sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6.5. Būti pareigingas, darbštus, sąžiningas ir iniciatyvus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Kad būtų užtikrintas valstybės deleguotų funkcijų bei socialinę paramą reglamentuojančių

  Teisės aktų įgyvendinimas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:

  7.1. Priimti besikreipiančių dėl socialinių paslaugų ar kitos paramos asmenų prašymus-paraiškas, pareiškimus, išreikalauti ar surinkti reikiamus dokumentus ir teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  7.2. Priimti sprendimus dėl socialinių pašalpų, šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijų skyrimo;

  7.3. Kontroliuoti pensinio amžiaus ir nedarbingų, neįgalių asmenų aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis;

  7.4. Organizuoti savivaldybės teritorijoje socialinę paramą ir socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims, taip pat asmenų apgyvendinimą globos įstaigose;

  7.5. Ruošti savivaldybės Socialinių paslaugų planų (metinių) projektus;

  7.6. Organizuoti asmens ar šeimos socialinių paslaugų poreikio, asmens nesavarankiškumo lygio nustatymą, įvertinti asmens ar šeimos socialinę riziką;

  7.7. Paruošti reikiamus dokumentus, išvadas dėl socialinių paslaugų ir kitos paramos ir teikti Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  7.8. Teikti rekomendacijas paslaugų teikėjams sudarant socialinio darbo su asmenimis ar šeima veiksmų planus, nustatant konkrečias jiems būtinas teikti socialines paslaugas;

  7.9. Priimti prašymus ir rinkti reikiamus dokumentus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;

  7.10. Ruošti sprendimų projektus ir kitus dokumentus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto ar savivaldybės būsto nuomos ir apmokėjimo tvarkos bei permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos nustatymo, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo;

  7.11. Analizuoti socialinių paslaugų teikimo asmeniui ar šeimai veiksmingumą, vertinti asmens ar šeimos motyvacijos pokyčius bei pasiektus rezultatus;

  7.12. Inicijuoti ir periodiškai peržiūrėti socialinių paslaugų ar kitos paramos asmeniui ar šeimai poreikį;

  7.13. Teikti pasiūlymus savivaldos institucijoms socialinės paramos ar socialinių paslaugų teikimo klausimais;

  7.14. Teikti informaciją ir konsultacijas gyventojams apie teikiamas socialines
  paslaugas ir socialinę paramą;

  7.15. Koordinuoti, prisidėti rengiant ir vykdyti socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos programas, įtraukiant į jas savivaldybės bendruomenes, nevyriausybines ir kitas organizacijas;

  7.16. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  7.17. Telkti savivaldybės bendruomenę (savanorius) valstybinės ir savivaldybės socialinės politikos tikslų įgyvendinimui;

  7.18. Organizuoti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims (šeimoms);

  7.19. Rinkti, nuolat pildyti ir kaupti duomenų banką apie Birštono savivaldybės gyventojų socialinius poreikius;

  7.20. Koordinuoti savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų (asociacijų) veiklą, stebėti, analizuoti ir apibendrinti jų veiklos rezultatus, teikti Skyriaus vedėjui informaciją šiais klausimais;

  7.21. Prisidėti organizuojant renginius, ugdančius bendruomeniškumą;

  7.22. Palaikyti glaudžius ryšius su socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (asociacijomis) bei savanoriais;

  7.23. Parengti savo veiklos metinę (Skyriaus vedėjo nurodymu ir kitokią) ataskaitą ir pateikti ją Skyriaus vedėjui;

  7.24. Dirbti su socialinės paramos informacine sistema (SPIS, PARAMA, AVILYS ir kt.), ruošti reikiamas ataskaitas, paraiškas;

  7.25. Pavaduoti Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ar kitais atvejais jam nesant darbe;

  7.26. Ruošti Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus savo kompetencijos ribose;

  8. Vykdyti kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   9. Skyriaus vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai