Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Organizuoti socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams, koordinuoti Savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir savanorių darbą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Socialinės paramos ir socialinių paslaugų administravimas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ES šalių socialinės paramos sistemomis, išmanantis  ir mokantis taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, socialinį darbą ir socialinę paramą, žmogaus teises, dokumentų valdymą ir raštvedybą;

  4.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja socialines paslaugas Birštono savivaldybės gyventojams, taip pat asmenų apgyvendinimą globos įstaigose;

  5.2. priima besikreipiančių dėl socialinių paslaugų ar kitos paramos asmenų prašymus-paraiškas, pareiškimus, išreikalauja ar surenka reikiamus dokumentus;

  5.3. ruošia dokumentus, išvadas dėl socialinių paslaugų bei kitos paramos ir teikia Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  5.4. rūpinasi asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga, apgyvendinimu globos įstaigose.

  5.5. analizuoja teikiamų socialinių paslaugų asmeniui ar šeimai veiksmingumą;

  5.6. kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

  5.7. kasmet ruošia Savivaldybės socialinių paslaugų plano projektą;

  5.8. rengia Savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir organizuoja jų įgyvendinimą;

  5.9. teikia pasiūlymus savivaldos institucijoms socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimo klausimais;

  5.10. renka ir analizuoja informaciją apie asmenis, kuriems reikia socialinių paslaugų ar kt. socialinės paramos;

  5.11. organizuoja labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims (šeimoms);

  5.12. organizuoja paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti:

  5.13. priima prašymus ir renka reikiamus dokumentus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;

  5.14. rengia dokumentus dėl teisės į paramą būstui įsigyti;

  5.15. ruošia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto nuomos, Savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo;

  5.16. renka informaciją apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomininkų įsiskolinimus ir rengia dokumentus į teismą dėl įsiskolinimo už nuomą priteisimo;

  5.17. teikia informaciją ir konsultacijas gyventojams socialinių paslaugų teikimo, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais;

  5.18. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų (asociacijų) veiklą;

  5.19. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, skatina jų veiklą socialinių paslaugų teikimo srityje;

  5.20. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  5.21. rengia savo veiklos metinę (Skyriaus vedėjo nurodymu ir kitokią) ataskaitą ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;

  5.22. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus savo kompetencijos ribose;

  5.23. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  5.24. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ar kitais atvejais jo nesant darbe.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai