Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d.

  įsakymu Nr. AV-470

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Sprendimų įgyvendinimas.

  4. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Socialinės paramos ir socialinių paslaugų administravimas.

  6. Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  9. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  10. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  11. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  12. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

  13. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

  14. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

  15. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

  16. Organizuoja socialines paslaugas Birštono savivaldybės gyventojams, priima prašymus socialinėms paslaugoms gauti, juos nagrinėja bei ruošia išvadas dėl socialinių paslaugų teikimo.

  17. Organizuoja asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga, apgyvendinimą globos įstaigose.

  18. Ruošia Savivaldybės socialinių paslaugų plano projektą bei rengia Savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir organizuoja jų įgyvendinimą.

  19. Organizuoja paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

  20. Koordinuoja Savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų (asociacijų) veiklą.

  21. Teikia pasiūlymus savivaldos institucijoms socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimo klausimais.

  22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  23.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  23.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

  23.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

  23.5. studijų kryptis – teisė;

  arba:

  23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  23.7. darbo patirtis – socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srities patirtis;

  23.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  24.2. organizuotumas – 4;

  24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  24.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  24.5. komunikacija – 4.

  25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  25.1. strateginis požiūris – 2;

  25.2. veiklos valdymas – 2;

  25.3. lyderystė – 2.

  26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  26.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

  27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  27.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai