Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31d.

  įsakymu Nr. AV-438

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Teikti teisės aktuose numatytą socialinę paramą Savivaldybės bendruomenės įvairioms socialinėms grupėms, skatinti socialinius pokyčius bendruomenėje, administruoti išmokas vaikams.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Socialinės paramos administravimas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ES šalių socialinės paramos sistemomis, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinį darbą ir socialinę paramą, žmogaus teises,  dokumentų valdymą ir raštvedybą;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis, interneto naršyklėmis;

  4.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, prašymus-paraiškas, pareiškimus bei skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, išreikalauja ar surenka reikiamus dokumentus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui dėl sprendimų priėmimo;

  5.2. ruošia sprendimų (potvarkių, įsakymų) projektus dėl išmokų, nurodytų Išmokų vaikams bei Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymuose bei kituose teisės aktuose, skyrimo, tęsimo bei nutraukimo;

  5.3. dirba su socialinės paramos informacine sistema (PARAMA, SPIS ir kt. programomis) ir ruošia išmokų mokėjimo žiniaraščius;

  5.4. įvertina ir nustato socialinės paramos asmeniui ar šeimai poreikį, inicijuoja jos skyrimą;

  5.5. gauna ir naudoja pagal paskirtį duomenis apie besikreipiančių paramos asmenų turtą ir duomenis iš registrų, esančių PARAMOS ar SPIS programose ir kitų institucijų;

  5.6. renka informaciją apie įvairių socialinių grupių padėtį, tvarko asmenų, kuriems reikia paramos, apskaitą;

  5.7. paruošia pažymas kompensacijoms už būsto šildymą, geriamą ir karštą vandenį bei kietą (ar kitokį) kurą,  gauti;

  5.8. formuoja ir tvarko išmokų vaikams, socialinių pašalpų gavėjų, kompensacijų gavėjų bylas;

  5.9. teikia pasiūlymus savivaldos institucijoms socialinės paramos klausimais;

  5.10. ruošia reikiamus dokumentus dėl socialinių pašalpų skyrimo;

  5.11. ruošia pažymas gyventojams ar juridiniams asmenims apie Skyriuje mokamas išmokas;

  5.12. organizuoja Savivaldybėje gyvenančių asmenų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, išduoda asmenims siuntimus ir veda visuomenei naudingos veiklos atlikėjų bendrą apskaitą;

  15.13. ruošia siuntimus asmenims atlikti laikino pobūdžio darbus ir veda laikino pobūdžio darbų atlikėjų apskaitą;

  5.14. teikia informaciją ir konsultacijas gyventojams apie teikiamas lengvatas, socialines garantijas, mokamas pašalpas ir kitas išmokas;

  5.15. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.16. priima prašymus dėl vienkartinės materialinės paramos skyrimo nepasiturinčioms šeimoms (asmenims);

  5.17. priima prašymus ir ruošia dokumentus dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo asmenims, dalyvaujantiems daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje;

  5.18. rūpinasi pilnamečių našlaičių bei likusių be tėvų globos asmenų įsikūrimo pašalpos skyrimu;

  5.19. prisideda prie socialinių paslaugų tvarkų rengimo;

  5.20. prisideda planuojant išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų, kredito, paimto namų modernizavimui,  lėšų poreikį ateinantiems metams;

  5.21. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  5.22. registruoja Skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

  5.23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų atostogų, komandiruočių metu ar kitais atvejais;

  5.24. bendradarbiauja su: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jos padaliniais, Finansų ministerija, kitomis ministerijomis, kitų miestų ir rajonų socialinės paramos skyriais, nevyriausybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis savo Skyriaus kompetencijos ribose;

  5.25. rengia savo veiklos metinę (Skyriaus vedėjo nurodymu ir kitokią) ataskaitą ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;

  5.26. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai