Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Savivaldybės administracijos direktoriaus

  2016 m. vasario 29 d.

  įsakymu Nr. AV-048

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. BENDROJI DALIS
  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 9.

   II. PASKIRTIS
   4. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – Vyriausiasis specialistas) pareigybės paskirtis  – teikti teisės aktuose numatytą socialinę paramą savivaldybės bendruomenės įvairioms socialinėms grupėms, skatinti socialinius pokyčius bendruomenėje, administruoti išmokas vaikams.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinės paramos administravime.
  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1

  Metų socialinio darbo patirtį;

  6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, ES šalių socialinės

  Paramos sistemomis, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinį darbą ir socialinę paramą, žmogaus teises,  dokumentų valdymą ir raštvedybą;

  6.3. Dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, kitomis

  programomis;

  6.4. Sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis

  raštu ir žodžiu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Kad būtų užtikrintas valstybės deleguotų funkcijų bei socialinę paramą reglamentuojančių

  Teisės aktų įgyvendinimas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:

  7.1. Priimti  ir  nagrinėti  fizinių ir juridinių asmenų prašymus,  prašymus-paraiškas, pareiškimus  bei  skundus,  Savivaldybės tarybos  narių paklausimus,  išreikalauti  ar  surinkti reikiamus dokumentus, teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui dėl sprendimų priėmimo;

  7.2. Paruošti sprendimus (potvarkius, įsakymus) dėl išmokų, nurodytų Išmokų vaikams bei Piniginės socialinės paramos nepsiturintiems gyventojams įstatymuose bei kituose teisės aktuose, skyrimo, tęsimo bei nutraukimo;

  7.3. Dirbti su socialinės paramos informacine sistema (PARAMA, SPIS ir kt. Programomis) ir paruošti išmokų mokėjimo žiniaraščius;

  7.4. Įvertinti ir nustatyti socialinės paramos asmeniui ar šeimai poreikį, inicijuoti jos skyrimą;

  7.5. Gauti ir naudoti pagal paskirtį duomenis apie besikreipiančių paramos asmenų
  turtą ir duomenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, SODROS, ,,Regitros“, Nacionalinė mokėjimo agentūros ir kitų institucijų;

  7.6. Lankytis pas besikreipiančius paramos asmenis, rinkti informaciją apie įvairių
  socialinių grupių padėtį, tvarkyti asmenų, kuriems reikia paramos, apskaitą;

  7.7. Paruošti pažymas kompensacijoms už būsto šildymą, geriamą ir karštą vandenį bei kietą (ar kitokį) kurą gauti;

  7.8. Formuoti ir tvarkyti išmokų vaikams, socialinių pašalpų gavėjų, kompensacijų gavėjų bylas;

  7.9.  Teikti pasiūlymus savivaldos institucijoms socialinės paramos klausimais;

  7.10.  Ruošti reikiamus dokumentus dėl socialinių, laidojimo pašalpų skyrimo;

  7.11. Ruošti pažymas gyventojams ar juridiniams asmenims apie Skyriuje mokamas išmokas;

  7.12. Vykdyti valstybines, regionines, socialinio rėmimo, neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei kitas programas;

  7.13. Teikti informaciją ir konsultacijas gyventojams apie teikiamas lengvatas, socialines

  Garantijas, mokamas pašalpas ir kitas išmokas;

  7.14. Tirti ir analizuoti socialinių institucijų veiklą, sekti ir fiksuoti socialinius pokyčius;

  7.15. Prisidėti prie socialinių paslaugų, socialinės integracijos programų rengimo;

  7.16. Prisidėti planuojant  išmokų vaikams, pininės socialinės paramos, šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijų lėšų poreikį ateinantiems metams;

  7.17. Padėti vykdyti gautos labdaros ir paramos išdalijimą bei apskaitą socialiai remtiniems asmenims;

  7.18.  Dalyvauti Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  7.19. Registruoti Skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

  7.20. Pavaduoti kitus Skyriaus darbuotojus, jų atostogų, komandiruočių metu ar kitais atvejais;

  7.21. Vykdyti kitus su Savivaldybės administracijos bei Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  8. Atlikti kitus teisės aktų ar savivaldybės institucijų sprendimais jam pavestus įgaliojimus bei pavedimus.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   9. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai