Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d.

  įsakymu Nr. AV-472

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Sprendimų įgyvendinimas.
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  4. Socialinės paramos administravimas.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

  6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

  9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  10. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

  13. Ruošia sprendimų (potvarkių, įsakymų) projektus dėl išmokų, nurodytų Išmokų vaikams bei Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymuose bei kituose teisės aktuose, skyrimo, tęsimo bei nutraukimo.

  14. Formuoja ir tvarko išmokų vaikams, socialinių pašalpų gavėjų, kompensacijų gavėjų bylas.

  15. Priima prašymus dėl vienkartinės materialinės paramos skyrimo nepasiturinčioms šeimoms (asmenims).

  16. Organizuoja Savivaldybėje gyvenančių asmenų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, išduoda asmenims siuntimus ir veda visuomenei naudingos veiklos atlikėjų bendrą apskaitą.

  17. Ruošia siuntimus asmenims atlikti laikino pobūdžio darbus ir veda laikino pobūdžio darbų atlikėjų apskaitą.

  18. Prisideda planuojant išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų, kredito, paimto namų modernizavimui, lėšų poreikį ateinantiems metams.

  19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  20.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  20.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

  20.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

  20.5. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  20.7. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

  20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  21.1. komunikacija – 3;

  21.2. analizė ir pagrindimas – 3;

  21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  21.4. organizuotumas – 3;

  21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

  22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai