Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 29d.

  įsakymu Nr. AV- 474

   
  SOCIALINĖS PARAMOS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Sprendimų įgyvendinimas.
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  4. Socialinės paramos administravimas.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

  6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

  9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

  13. Ruošia sprendimų (potvarkių, įsakymų) projektus dėl išmokų, nurodytų Tikslinių kompensacijų ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymuose bei kituose teisės aktuose, skyrimo, tęsimo, nutraukimo.

  14. Formuoja ir tvarko tikslinių kompensacijų bei paramos gavėjų bylas.

  15. Priima prašymus gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą, ruošia nepasiturinčių šeimų (asmenų) sąrašus, organizuoja paramos vežimą, sandėliavimą, paskirstymą bei rengia ataskaitas.

  16. Priima prašymus, ruošia sprendimus ir kitus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams teikimo.

  17. Prisideda planuojant tikslinių kompensacijų, būsto pritaikymo pagal neįgaliųjų asmenų poreikius išlaidų ir kitų kompensacijų ir / ar pašalpų nukentėjusiems asmenims poreikį kalendoriniams metams.

  18. Tvarko Skyriaus archyvą ir teikia reikalingus duomenis Savivaldybės archyvui.

  19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  20.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

  20.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  20.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

  20.5. studijų kryptis – vadyba;

  arba:

  20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  20.7. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

  20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  21.2. organizuotumas – 3;

  21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  21.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  21.5. komunikacija – 3.

  22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai