Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Savivaldybės administracijos direktoriaus

  2016 m. vasario 29 d.

  įsakymu Nr. AV-048

   
  SOCIALINĖS PARAMOS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 9.

   II. PASKIRTIS
   4. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – Vyriausiasis specialistas) pareigybės paskirtis – teikti teisės aktuose numatytą socialinę paramą savivaldybės bendruomenės įvairioms socialinėms grupėms, administruoti šalpos išmokas.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinės paramos administravime.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metus socialinio darbo patirties;

  6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ES šalių socialinės paramos sistemomis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą;

  6.3. Dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, programomis;

  6.4. Sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu

  ir žodžiu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
   7. Kad būtų užtikrintas valstybės deleguotų funkcijų bei socialinę paramą reglamentuojančių teisės

  Aktų įgyvendinimas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:

  7.1. Priimti ir nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus – paraiškas, pareiškimus bei skundus, Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės tarybos narių paklausimus, išreikalauja reikiamus dokumentus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  7.2. Vertinti ir nustatyti socialinės paramos asmeniui ar šeimai poreikį, inicijuoti jos teikimą;

  7.3. Surinkti asmeniui ar šeimai socialinei paramai būtinus duomenis iš SODROS, „Regitros“, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir kitų institucijų, padėti asmeniui surinkti dokumentus iš kitų įstaigų;

  7.4. Paruošti sprendimus (potvarkius, įsakymus) dėl išmokų, nurodytų Valstybinių šalpos išmokų ir Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymuose bei kituose teisės aktuose, skyrimo, tęsimo, nutraukimo;

  7.5. Dirbti su socialinės paramos informacine sistema (SPIS ir programa „Parama“) ir paruošti įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų išmokų (pensijų, pašalpų, kompensacijų) išmokėjimo žiniaraščius;

  7.6. Išsiųsti komunalinius patarnavimus gyventojams teikiančioms institucijoms dokumentus dėl kompensacijų už šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį taikymo;

  7.7. Paruošti sąrašus nepasiturinčių šeimų (asmenų), turinčių teisę gauti paramą maisto produktais iš ES intervencinių atsargų;

  7.8. Analizuoti savivaldybės bendruomenės įvairių socialinių grupių gyvenimo sąlygas, lankytis piliečių šeimose, surašyti buities tyrimo aktus bei teikti išvadas dėl socialinės paramos skyrimo ir kitais klausimais;

  7.9. Palaikyti ryšį su įvairiomis socialinės paramos srityje veikiančiomis valstybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinio darbo savanoriais;

  7.10. Paruošti pažymas dėl kompensacijų už komunalinius patarnavimus skyrimo nepasiturinčioms šeimoms  ir vieniems gyvenantiems asmenims;

  7.11. Paruošti dokumentus dėl kompensacijų skyrimo už komunalinių atliekų surinkimą;

  7.12. Paruošti reikiamus dokumentus dėl Neįgaliojo, Šalpos (socialinės pensijos) gavėjo, Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo;

  7.13. Ruošti pažymas gyventojams ar institucijoms apie Skyriuje teikiamas išmokas;

  7.14. Ruošti dokumentus dėl laidojimo pašalpų išmokėjimo;

  7.15. Prisidėti planuojant valstybinių šalpos išmokų, transporto išlaidų kompensacijų, kompensacijų neįgaliųjų šeimoms, būsto pritaikymo pagal neįgalių asmenų poreikius išlaidų, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo pasekmių dalyvių kompensacijų, pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų sužalotiems atliekant būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje, pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams poreikį kalendoriniams metams;

  7.16. Konsultuoti interesantus šalpos išmokų, socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo ir kitais klausimais;

  7.17. Tirti ir analizuoti socialinių institucijų veiklą, sekti ir fiksuoti socialinius pokyčius, prisidėti prie socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos programų rengimo;

  7.18. Padėti organizuoti socialinę paramą ir paslaugas įvairioms savivaldybės bendruomenės socialinėms grupėms, organizuoti ir vykdyti gautos labdaros ir paramos išdalijimą nepasiturintiems asmenims;

  7.19. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  7.20. Formuoti ir tvarkyti šalpos išmokų, kompensacijų bei paramos gavėjų bylas;

  7.21. Registruoti Skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

  7.22. Pavaduoti kitus skyriaus darbuotojus, jų atostogų, komandiruočių metu ar kitais atvejais;

  7.23. Vykdyti kitus su Savivaldybės administracijos bei Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  8.   Atlikti kitus teisės aktų ar savivaldybės institucijų sprendimais jam pavestus įgaliojimus bei pavedimus.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   9. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai