Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

   
  SOCIALINĖS PARAMOS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Teikti teisės aktuose numatytą socialinę paramą Savivaldybės bendruomenės įvairioms socialinėms grupėms.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Socialinės paramos administravimas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ES šalių socialinės paramos sistemomis, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis, interneto naršyklėmis;

  4.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus – paraiškas, pareiškimus bei skundus, Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės tarybos narių paklausimus, išreikalauja reikiamus dokumentus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl sprendimų priėmimo;

  5.2. vertina ir nustato socialinės paramos asmeniui ar šeimai poreikį, inicijuoja jos teikimą;

  5.3. surenka asmeniui ar šeimai socialinei paramai būtinus duomenis iš registrų, esančių programoje „Parama“;

  5.4. paruošia sprendimų (potvarkių, įsakymų) projektus dėl išmokų, nurodytų Tikslinių kompensacijų ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymuose bei kituose teisės aktuose, skyrimo, tęsimo, nutraukimo;

  5.5. dirba su socialinės paramos informacine sistema (SPIS ir programa „Parama“) ir paruošia įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų išmokų (pensijų, pašalpų, kompensacijų) išmokėjimo žiniaraščius;

  5.6. išsiunčia komunalinius patarnavimus gyventojams teikiančioms institucijoms dokumentus dėl kompensacijų už šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį taikymo;

  5.7. priima prašymus gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;

  5.8. paruošia nepasiturinčių šeimų (asmenų) sąrašus paramai gauti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, organizuoja paramos vežimą, sandėliavimą, paskirstymą ir ataskaitas;

  5.9. organizuoja ir vykdo gautos paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išdalijimą;

  5.10. palaiko ryšį su įvairiomis socialinės paramos srityje veikiančiomis valstybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinio darbo savanoriais;

  5.11. ruošia dokumentus dėl kompensacijų skyrimo už komunalinių atliekų surinkimą;

  5.12. ruošia reikiamus dokumentus dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo;

  5.13. ruošia pažymas gyventojams ar institucijoms apie Skyriuje teikiamas išmokas;

  5.14. ruošia dokumentus dėl laidojimo pašalpų skyrimo ir išmokėjimo;

  5.15. ruošia dokumentus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems 1991 m. sausio 11–13 d. įvykiuose ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams;

  5.16. prisideda planuojant tikslinių kompensacijų, būsto pritaikymo pagal neįgaliųjų asmenų poreikius išlaidų, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo pasekmių dalyvių kompensacijų, pašalpų, žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų sužalotiems atliekant būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje, pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams poreikį kalendoriniams metams;

  5.17. konsultuoja interesantus išmokų, lengvatų, pašalpų, kompensacijų ir kitais socialinės srities klausimais;

  5.18. prisideda prie socialinės integracijos programų rengimo ir įgyvendinimo;

  5.19. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  5.20. formuoja ir tvarko tikslinių kompensacijų bei paramos gavėjų bylas;

  5.21. registruoja Skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

  5.22. priima prašymus, ruošia sprendimus ir kitus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams teikimo;

  5.23. teisės aktų nustatyta tvarka ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.24. priima prašymus, sprendimus ir ruošia dokumentus dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo asmenims, dalyvaujantiems daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje;

  5.25. tvarko Skyriaus archyvą ir teikia reikalingus duomenis Savivaldybės archyvui;

  5.26. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių metu ar kitais atvejais;

  5.27. rengia savo veiklos metinę (Skyriaus vedėjo nurodymu ir kitokią) ataskaitą ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;

  5.28. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos  skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai