Strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai

  STRATEGINIAI TIKSLAI

  1.Diegti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos funkcijų vykdymo strategiją ir organizuoti funkcijų, nurodančių prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, įgyvendinimą, kad būtų įgyvendinti tarnybos einamųjų metų veiklos planai.
  2.Skatinti pažangių finansų valdymo ir vidaus kontrolės sistemų diegimą viešąjame sektoriuje, efektyvų savivaldybės biudžeto lėšų planavimą ir naudojimą, užtikrinant, kad būtų įgyvendintos įstatymais numatytos audito ir kontrolės funkcijos, atsiradusios pertvarkius savivaldybės viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus ir ją kompiuterizavus, ir, kad sėkmingai būtų parengtos ir savivaldybės tarybai pateiktos išvados dėl savivaldybės konsoliduotųjų metinių ataskaitų.
  3.Skatinti teigiamą ir veiksmingą audito ir kontrolės poveikį savivaldybės viešųjų finansų, turto valdymui ir kontrolės sistemai.
  4.Stiprinti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų kontrolę pajamų ir išlaidų srityse.

  VEIKLOS UŽDAVINIAI

  2014 m.

  1.Kokybiškai, efektyviai ir laiku atlikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos strateginiame ir veiklos plane numatytas priemones.
  2.Siekti, kad atliktų auditu išvadose, bei išvadose dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, būtų pateikta daugiau objektyvios informacijos, reikalingos valdant savivaldybės viešuosius finansus ir turtą.
  3.Kontrloės ir audito srityse diegti naujus darbo metodus, kelti kvalifikaciją ir įgytas žinias pritaikyti tarnybos veikloje.
  4.Skatinti teigiamą ir veiksmingą audito ir kontrolės poveikį viešųjų finansų ir turto valdymui ir vidaus kontrolės sistemos didinimui, vadovautis viešumo principu, visas atliktų auditu ir patikrinimų ataskaitas ir išvadas skelbti internetiniame puslapyje.
  5.Užtikrinti    tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Teikti išvadas ir ataskaitas Savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka.
  6.Vertinti    Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymą biudžeto pajamų ir išlaidų srityse.

   2013 m.

  1. Efektyviai ir laiku įgyvendinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos plane numatytas priemones.  
  2. Skatinti naujų darbo metodų, priemonių paiešką ir jas pritaikyti tarnybos veikloje, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 
  3. Tarnybos veikloje vadovautis viešumo principu, atliktų auditų ir patikrinimų ataskaitas ir išvadas skelbti interniatiniame puslapyje, tarnybos veiklos ataskaitos santrauką skelbti rajoninėje spaudoje.
  4. Pagal teisės aktų reikalavimus teikti Savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų, dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, dėl paskolų ėmimo ir kitas ataskaitas, išvadas ir sprendimus, kurie priimami dėl auditų metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų neatitikimų.
  5. Atliekant auditus stiprinti teigiamą ir veiksmingą audito ir kontrolės poveikį savivaldybės finansų, turto valdymui ir vidaus kontrolės sistemai.
  6. Didinti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų kontrolę pajamų ir išlaidų srityse.

   2012 m.

  1. Parengti ir pasitvirtinti 2012-2014 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatyti įstaigos misiją, viziją ir vertybes.
  2. Parengti, su savivaldybės tarybos kontrolės komitetu suderinti, ir pasitvirtinti   2013 metų veiklos planą.
  3. Atlikti metiniame veiklos plane numatytus auditus ir kitas numatytas priemones.
  4. Parengti veiklos ataskaitą už 2011 metus ir pateikti savivaldybės tarybai ir kontrolės komitetui. Ataskaitą paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje, bei santrauką paskelbti vietinėje spaudoje.
  5. Teikti savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų, dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, dėl paskolų ėmimo ir kitas ataskaitas, išvadas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl auditų metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų.   
  6. Pastoviai kelti kvalifikaciją, dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo seminaruose, pagal pasitvirtintą mokymo planą.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai