Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau tekste – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą Savivaldybėje, koordinuoti strateginio planavimo procesą ir priežiūrą, organizuoti investicijų pritraukimą ir koordinuoti jų efektyvų panaudojimą, organizuoti ir koordinuoti programų (projektų) rengimą ir vykdymą, organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų teisėtumą, koordinuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant Savivaldybės administracijos uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – strateginiame planavime ir investicijų pritraukime bei administravime.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį projektų rengimo, administravimo, vykdymo ar strateginio planavimo srityje;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su MS Office ar alternatyvaus programinio paketo kompiuterio programomis, interneto paieškos sistemomis, el. paštu;

  4.4. mokėti 2 (dvi) užsienio kalbas, iš jų viena – anglų k. arba vokiečių k., antra – rusų arba lenkų k. pažengusio vartotojo B1 lygiu;

  4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, strateginį planavimą, regioninę politiką, valstybės kapitalo investicijas, turizmą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis komandai, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;

  4.7. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles,  raštvedybos ir archyvavimo tvarką;

  4.8. būti komunikabilus ir iniciatyvus.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriaus veiklą ir skyriaus nuostatų įgyvendinimą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams;

  5.2. leidžia įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės, regiono ir nacionalinius strateginius planus, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, Savivaldybės skyriais, Savivaldybei pavaldžiomis institucijomis, socialiniais-ekonominiais partneriais rengiant Savivaldybės strateginius plėtros planus, jų įgyvendinimo programas, veiklos planus, jų atnaujinimą, įgyvendinimą ir kasmetines peržiūras;

  5.4. rengia ir teikia Administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

  5.4.1 strateginio planavimo proceso tobulinimo;

  5.4.2. Savivaldybės prioritetinių tikslų įgyvendinimo ir prioritetinių veiklos sričių finansavimo;

  5.4.3. vykdomų ir įgyvendintų programų (projektų) stebėsenos rezultatų;

  5.5. teikia Savivaldybės administracijos skyriams, seniūnijai ir Savivaldybės įstaigoms metodinę pagalbą bei konsultuoja strateginio planavimo, projektų rengimo, vykdymo, jų viešinimo klausimais;

  5.6. rengia programų įgyvendinimo, veiklos planų, kitų strateginių dokumentų vykdymo ataskaitas;

  5.7. dalyvauja sudaromų darbo grupių, komisijų darbe;

  5.8. organizuoja paraiškų investicijoms, investicinių projektų bei programų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą įvairiems Lietuvos ir užsienio fondams bei programoms dalyvauti bendruose projektuose, programose, vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę;

  5.9. inicijuoja, rengia bei vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir tarptautinius projektus;

  5.10. koordinuoja visų skyriaus specialistų rengiamų projektų eigą ir kontroliuoja jų vykdymą;

  5.11. sistemina ir teikia informaciją apie Savivaldybės investicijų projektus;

  5.12. formuoja investicijų politiką, dalyvauja rengiant biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicinių projektų bendrojo finansavimo skyrimo;

  5.13. analizuoja lėšų panaudojimo racionalumą rengiant investicinius projektus, paraiškas investicijoms;

  5.14. dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant Savivaldybę;

  5.15. gavęs atitinkamus įgaliojimus, atstovauja Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose Lietuvoje bei užsienyje;

  5.16. koordinuoja darbus, susijusius su Birštono turizmo informacijos centro įgyvendinamais projektais ir kitais veiklos klausimais;

  5.17. rengia pasiūlymų ir sprendimų projektus pagal skyriaus kompetenciją ir teikia Savivaldybės tarybai;

  5.18. organizuoja paraiškų-užduočių rengimą viešiesiems pirkimams vykdyti, susijusiems su skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  5.19. pagal skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie jų vykdymą;

  5.20. tinkamai ir laiku teikia informaciją apie rengiamus skyriaus projektus (programas) Savivaldybės mero patarėjui viešiesiems ryšiams, žiniasklaidai ir ją viešina savivaldybės interneto svetainėje;

  5.21. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;

  5.22. rengia skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų ir pareiginių nuostatų projektus;

  5.23. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;

  5.24. rengia Administracijos direktoriaus įsakymus investicinių projektų rengimo klausimais;

  5.25. kontroliuoja ir vertina, kaip skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdo jiems priskirtas funkcijas;

  5.26. rengia metines skyriaus ataskaitas;

  5.27. vykdo ir kitus  su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai