Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2012 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-92

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau tekste – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija –13.

   II. PASKIRTIS
  4.  Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis organizuoti Savivaldybės plėtros ir veiklos strateginį planavimą, investicijų pritraukimą ir koordinuoti jų efektyvų panaudojimą, organizuoti  skyriaus darbą ir užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą.
  III. VEIKLOS SRITYS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – strateginiame planavime ir investicijų pritraukime.
  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

  6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų projektų rengimo ar strateginio planavimo darbo patirtį;

  6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar alternatyviu programiniu paketu, interneto paieškos sistemomis, el. Paštu;

  6.4. Mokėti 2 užsienio kalbas, iš jų viena – anglų k. Arba vokiečių k. Pažengusio vartotojo B1 lygiu;

  6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, strateginį planavimą, valstybės kapitalo investicijas, turizmą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais bei potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;

  6.6. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis komandai, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;

  6.7. Išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles; raštvedybos ir archyvavimo tvarką;

  6.8. Būti pareigingas darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Skyriaus vedėjas turi vykdyti šias funkcijas:

  7.1. Organizuoja skyriaus darbą, atsakyti už skyriaus veiklą ir skyriaus nuostatų įgyvendinimą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams;

  7.2. Leidžia įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.3. Dalyvauja rengiant savivaldybės, regiono ir nacionalinius strateginius planus;

  7.4. Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, savivaldybės skyriais, savivaldybei pavaldžiomis institucijomis, socialiniais – ekonominiais partneriais rengiant savivaldybės strateginius plėtros planus, jų įgyvendinimo programas, veiklos planus, jų atnaujinimą, įgyvendinimą ir kasmetines peržiūras;

  7.5. Rengia programų įgyvendinimo, veiklos planų, kitų strateginių dokumentų vykdymo ataskaitas;

  7.6. Dalyvauja sudaromų darbo grupių, komisijų darbe;

  7.7. Organizuoja paraiškų investicijoms, investicinių projektų bei programų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą įvairiems Lietuvos ir užsienio fondams bei programoms, dalyvauti bendruose projektuose, programose, vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę;

  7.8. Sistemina ir teikia informaciją apie savivaldybės investicijų projektus;

  7.9. Formuoja investicijų politiką, dalyvauja rengiant biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicinių projektų bendrojo finansavimo skyrimo;

  7.10. Dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant Savivaldybę;

  7.11. Rengia pasiūlymų ir sprendimų projektus pagal skyriaus kompetenciją ir teikia Savivaldybės tarybai;

  7.12. Organizuoja paraiškų – užduočių rengimą viešiesiems pirkimams vykdyti, susijusiems su skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  7.13. Pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie jų vykdymą;

  7.14. Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;

  7.15. Analizuoja lėšų panaudojimo racionalumą rengiant investicinius projektus, paraiškas investicijoms.

  7.16. Rengia Administracijos direktoriaus įsakymus investicinių projektų rengimo klausimais.

  7.17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai