Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

   
  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Organizuoti Savivaldybės veiklos strateginį planavimą, investicijų pritraukimą, koordinuoti jų efektyvų panaudojimą bei užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – strateginiame planavime ir investicijų pritraukime.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektų rengimo ar strateginio planavimo darbo patirtį;

  4.3. mokėti dirbti MS Office kompiuterio programomis ar alternatyviu programiniu paketu, interneto paieškos sistemomis, el. paštu;

  4.4. mokėti 2 užsienio kalbas  – rusų k., anglų k. arba vokiečių k. pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

  4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas, strateginį planavimą, valstybės kapitalo investicijas, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;

  4.7. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos ir archyvavimo tvarką;

  4.8. būti komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės, regiono ir nacionalinius strateginius planus;

  5.2. bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, Savivaldybės skyriais, Savivaldybei pavaldžiomis institucijomis, socialiniais–ekonominiais partneriais, formuojant Savivaldybės plėtros politiką, rengiant investicines programas;

  5.3. rengia įvairių investicinių programų įgyvendinimo, veiklos planų, kitų strateginių dokumentų vykdymo ataskaitas;

  5.4. dalyvauja sudaromų darbo grupių, komisijų darbe;

  5.5. organizuoja paraiškų investicijoms, investicinių projektų bei programų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą įvairiems Lietuvos ir užsienio fondams bei programoms, dalyvauja bendruose projektuose, programose, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

  5.6. bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už ES investicijų įgyvendinimą, siekiant operatyviai spręsti kylančias problemas dėl projektų rengimo ar įgyvendinimo;

  5.7. teikia konsultacijas kitų skyrių ir tarnybų, institucijų darbuotojams ES projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse siekiant efektyvesnio projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso, kai projektus rengia ir įgyvendina ne Skyrius;

  5.8. sistemina ir teikia informaciją apie Savivaldybės investicijų projektus;

  5.9. formuoja Savivaldybės investicijų politiką, dalyvauja rengiant biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicinių projektų bendrojo finansavimo skyrimo;

  5.10. rengia pasiūlymų ir sprendimų projektus pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia Savivaldybės tarybai;

  5.11. organizuoja paraiškų–užduočių rengimą viešiesiems pirkimams, susijusiems su Skyriaus vykdomų projektų ir uždavinių įgyvendinimu;

  5.12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie jų vykdymą;

  5.13. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;

  5.14. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pevedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai