Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2011 m. sausio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-022

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau tekste – skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 12.

   II. PASKIRTIS
  4.  Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės paskirtis yra organizuoti Savivaldybės turizmo plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą, investicijų pritraukimą bei koordinuoti jų efektyvų panaudojimą ir užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą.
  III. VEIKLOS SRITYS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – turizmo politikos formavime ir investicijų pritraukime.
  IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

  6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektų rengimo ar strateginio planavimo darbo patirtį;

  6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ ar alternatyviu programiniu paketu, interneto paieškos sistemomis, el. Paštu;

  6.4. Mokėti 2 užsienio kalbas, iš jų viena – anglų k. Arba vokiečių k. Pažengusio vartotojo lygmens b1 lygiu;

  6.5. Būti susipažinęs su lietuvos respublikos įstatymais, lietuvos respublikos vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais europos sąjungos struktūrinių fondų paramą, strateginį planavimą, valstybės kapitalo investicijas, turizmą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, savivaldybės tarybos priimtais sprendimais bei potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;

  6.6. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;

  6.7. Išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos ir archyvavimo tvarką;

  6.8. Būti pareigingas darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Dalyvauja rengiant Savivaldybės, regiono ir nacionalinius strateginius planus;

  7.2. Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, Savivaldybės skyriais, Savivaldybei pavaldžiomis institucijomis, socialiniais–ekonominiais partneriais formuojant Savivaldybės turizmo plėtros politiką, rengiant investicines programas;

  7.3. Rengia turizmo bei įvairių investicinių programų įgyvendinimo, veiklos planų, kitų strateginių dokumentų vykdymo ataskaitas;

  7.4. Dalyvauja sudaromų darbo grupių, komisijų darbe;

  7.5. Organizuoja paraiškų investicijoms, investicinių projektų bei programų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą įvairiems Lietuvos ir užsienio fondams bei programoms, dalyvauja bendruose projektuose, programose, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

  7.6. Pagal poreikį rengia paraiškas, investicinius projektus, programas, galimybių studijas bei jų korektūras įvairiems Lietuvos ir užsienio fondams bei programoms;

  7.7. Bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą, siekiant operatyviai spręsti kylančias problemas dėl projektų rengimo ar įgyvendinimo;

  7.8. Teikia konsultacijas, moko kitų skyrių ir tarnybų, institucijų darbuotojus ES projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse, siekiant efektyvesnio projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso, kai projektus rengia ir įgyvendina ne Skyrius;

  7.9. Sistemina ir teikia informaciją apie savivaldybės investicijų projektus;

  7.10. Formuoja Savivaldybės turizmo ir investicijų politiką, dalyvauja rengiant biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicinių projektų bendrojo finansavimo skyrimo;

  7.11. Dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant Savivaldybę;

  7.12. Rengia pasiūlymų ir sprendimų projektus pagal skyriaus kompetenciją ir teikia Savivaldybės tarybai;

  7.13. Organizuoja paraiškų–užduočių rengimą viešiesiems pirkimams, susijusiems su skyriaus uždavinių įgyvendinimu, vykdymu;

  7.14. Pagal skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie jų vykdymą;

  7.15. Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;

  7.16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai