Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. AV-067

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I.PAREIGYBĖ
  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  3.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių mokslų studijų srities viešojo administravimo mokslų krypties išsilavinimą.

  3.2. Turėti vienerių metų darbo patirtį.

  3.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo procesą, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kitus finansavimo šaltinius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybą, viešuosius pirkimus;

  3.4. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  3.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office programiniu paketu, Internet Explorer ir/ar kitomis interneto naršyklėmis, informacijos paieškos sistemomis, elektroniniu paštu.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Dalyvauja rengiant ir renkant dokumentus, kurie privalo būti teikiami kartu su paraiška, siekiant kokybiškų paraiškų rengimo.

  4.2. Rengia priskirtų projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, kitus dokumentus ir teikia juos paramos davėjo institucijai, siekiant vykdyti asmens, atsakingo už projekto vykdymo priežiūrą, administravimo funkcijas.

  4.3. Bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą, siekiant operatyviai spręsti kylančias problemas dėl projektų rengimo ar įgyvendinimo.

  4.4. Renka duomenis, pasiūlymus strateginio plano priemonėms, strateginio plano įgyvendinimo programoms, priskirtoms veiklos plano dalims, siekiant turėti visą informaciją rengiamiems strateginiams dokumentams.

  4.5. Renka duomenis ir rengia skyriaus dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus, vykdant savivaldybės strateginių planų stebėseną, įgyvendinimą, vykdant susirašinėjimą su institucijomis ir savivaldybės projektų partneriais.

  4.6. Ruošia dokumentus viešiesiems pirkimams ir vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose.

  4.7. Administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe.

  4.8. Tvarko skyriaus archyvinius dokumentus, siekiant tinkamo dokumentų archyvavimo ir paramos sutarčių nuostatų įgyvendinimo.

  4.9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   5. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai