Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Įgyvendinti teisės aktų nuostatas, užtikrinant viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą Birštono savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija).
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – viešųjų pirkimų organizavimo − srityje.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

  4.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą bei Savivaldybės administracijos vidaus tvarką;

  4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

  4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. Gebėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;

  4.6. mokėti naudotis viešojo administravimo institucijų bazėmis ir informacinėmis sistemomis, mokėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau − CVP IS).

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. remdamasis Savivaldybės administracijos pirkimo iniciatorių pateikta informacija rengia, derina, tikslina, teikia tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų atlikti Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas) ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Suvestinė);

  5.2. periodiškai peržiūri Planą ir Suvestinę ir, esant poreikiui, juos tikslina;

  5.3. priima ir vizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis;

  5.4. esant poreikiui, dalyvauja komisijų, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;

  5.5. organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo ir Savivaldybės administracijos pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;

  5.6. atlieka prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;

  5.7. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) viešųjų pirkimų skelbimus, procedūrų ir kitas ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;

  5.8. teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus visų per finansinius metus Savivaldybės administracijos atliktų mažos vertės viešųjų pirkimų ataskaitą;

  5.9. teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas Savivaldybės administracijos specialistams dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės norminių aktų taikymo tam, kad būtų užtikrintas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;

  5.10. siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka teisės aktų, reglamentuojančių, pirkimus, stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;

  5.11. registruoja ir tvarko Savivaldybės administracijos vykdomų pirkimų dokumentų registrą Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą;

  5.12. registruoja viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas, viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, gautus ir siunčiamus viešųjų pirkimų komisijos raštus;

  5.13. pagal vykdomas funkcijas teisės aktais nustatyta tvarka registruoja, tvarko, apskaito ir saugo veiklos dokumentus, dalyvauja rengiant dokumentų, kurių saugojimo terminai yra pasibaigę, naikinimo aktus;

  5.14. teikia ir tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;

  5.15. pagal poreikį kaupia ir rengia informaciją apie Savivaldybės administracijoje atliktus ir atliekamus viešuosius pirkimus;

  5.16. administruoja Savivaldybės administracijos paskyrą CVP IS, suteikia Administracijos darbuotojams teises ja naudotis;

  5.17. teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;

  5.18. rengia įsakymų ir kitų oficialių dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

  5.19. pagal poreikį, susirašinėja su Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis viešųjų pirkimų klausimais;

  5.20. dalyvauja tvarkant Savivaldybės administracijos interneto svetainės informacijos apie viešuosius pirkimus dalį;

  5.21. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pevedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai