Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Prižiūrėti valstybinės švietimo, kultūros politikos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės institucijų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo, kultūros ir sporto veiklą, įgyvendinimą, vykdyti švietimo viešąjį administravimą Birštono savivaldybėje.
  III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Švietimo, kultūros, ir sporto politikos įgyvendinimas ir veiklos koordinavimas Birštono savivaldybėje.
   I. SKYRIUS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, edukologijos (švietimo vadybos) ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

  4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros srityje, įgytą viešojo administravimo institucijoje;

  4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, kultūros, jaunimo politikos įgyvendinimą, turizmą ir sportą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą,  raštvedybos ir dokumentų tvarkymo taisykles, viešąjį administravimą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

  4.7. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.8. gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;

  4.9. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

  4.10. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

  V. SKYRIUS

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. organizuoja Skyriaus darbą, užtikrinant Skyriaus veiklos nuostatų įgyvendinimą;

  5.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės švietimo, kultūros politiką bei sporto veiklą, siekiant įgyvendinti teisės aktų nustatytas Savivaldybės funkcijas šiose srityse;

  5.3. inicijuoja informacijos teikimą kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, visuomenei, siekiant užtikrinti informacijos viešumą ir sklaidą;

  5.4. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos programų projektus, siekiant užtikrinti valstybinės švietimo politikos nuostatų įgyvendinimą Savivaldybėje;

  5.5. organizuoja Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklos analizę veiklos tobulinimo tikslu;

  5.6. konsultuoja Savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, bendrųjų programų įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti kokybišką švietimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą švietimo įstaigose;

  5.7. kontroliuoja vidurinio, pagrindinio, neformalaus ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų bei kitokių mokinių pasiekimų tyrimų organizavimą ir vykdymą, siekiant įvertinti švietimo rezultatus Savivaldybėje;

  5.8. organizuoja ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintos sąlygos švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus, švietimo kokybę laiduojančius sprendimus;

  5.9. koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymą;

  5.10. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

  5.11. leidžia įsakymus švietimo veiklos ir priežiūros  klausimais;

  5.12. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektų pagal nustatytas Skyriaus kompetencijas rengimą ir  derinimą;

  5.13. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai