Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2015 m. vasario 27  d.

  įsakymu Nr. AV-056

  ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Švietimo, kultūros ir sporto vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas

  2. Pareigybės lygis – A

  3. Pareigybės kategorija – 13

   II. PASKIRTIS
   4. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga prižiūrėti valstybinės švietimo, kultūros politikos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės institucijų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo, kultūros ir sporto veiklos įgyvendinimą, vykdyti švietimo viešąjį administravimą Birštono savivaldybėje.
   III. VEIKLOS SRITIS
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų sritis, edukologijos (švietimo vadyba) ar viešojo administravimo kryptis;

  6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, kultūros, jaunimo politikos įgyvendinimą, turizmą ir sportą, vietos savivaldą, raštvedybos ir dokumentų tvarkymo taisykles, viešąjį administravimą;

  6.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. organizuoja skyriaus darbą, užtikrinant skyriaus veiklos nuostatų įgyvendinimą;

  7.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės švietimo, kultūros politiką bei sporto veiklą, siekiant įgyvendinti teisės aktų nustatytas savivaldybės funkcijas šiose srityse;

  7.3. inicijuoja informacijos teikimą kitiems savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, visuomenei, siekiant užtikrinti informacijos viešumą ir sklaidą;

  7.4. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos programų projektus, siekiant užtikrinti valstybinės švietimo politikos nuostatų įgyvendinimą savivaldybėje;

  7.5. organizuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklos analizę, siekiant užtikrinti švietimo kokybę vertinimo ir tobulinimo tikslu;

  7.6. organizuoja savivaldybės mokyklų vadovų ir pedagogų praktinės veiklos vertinimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatus;

  7.7. konsultuoja savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, bendrųjų programų įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti kokybišką švietimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą švietimo įstaigose;

  7.8. kontroliuoja vidurinio, pagrindinio, neformalaus ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų bei kitokių mokinių pasiekimų tyrimų organizavimą ir vykdymą, siekiant įvertinti švietimo rezultatus savivaldybėje;

  7.9. organizuoja švietimo stebėseną, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintos sąlygos švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus, švietimo kokybę laiduojančius sprendimus;

  7.10. derina pedagogų tarifikacijų sąrašus;

  7.11. tikrina, ar tarifikacijos sąraše pateikti duomenys atitinka Švietimo ir mokslo ministro tvirtintus Bendruosius ugdymo planus, švietimo įstaigos ugdymo planus, savivaldybės Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus.

  7.12. vykdo kitus su savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Birštono savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai