Birštono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d.

  įsakymu Nr. AV-361

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1.Birštono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – Jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė reikalinga valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai savivaldybėje įgyvendinti.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybės teritorijoje.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  4.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu nei B1 lygiu;

  4.3. išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

  4.4. turėti veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;

  4.5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

  4.6. turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovais, jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

  4.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atlieka šias funkcijas:

  5.1. siekia užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą Savivaldybėje:

  5.1.1. Savivaldybėje nesant Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, viešą susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;

  5.1.2. administruoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;

  5.1.3. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus;

  5.1.4. analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį Savivaldybėje;

  5.2. siekia užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje:

  5.2.1. renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

  5.2.2. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą;

  5.3. rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai Savivaldybėje užtikrinti;

  5.4. konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą Savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;

  5.5. siekia skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:

  5.5.1. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą bei kontroliuoja finansavimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą;

  5.5.2. kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;

  5.6. koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą, kurio trukmė gali būti įvairi, Savivaldybėje;

  5.7. inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną Savivaldybės teritorijoje;

  5.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

  5.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl 5.1–5.8 papunkčiuose nurodomų funkcijų, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje ir siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;

  5.10. skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;

  5.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;

  5.12. siekia perimti ir pasidalyti gerosios patirties pavyzdžiais jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais:

  5.12.1. bendradarbiauja su Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje;

  5.12.2. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims;

  5.13. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;

  5.14. koordinuoja Savivaldybės studijų rėmimo fondo veiklą, rengia projektus Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriaus įsakymus;

  5.15. vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai