Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo jaunimo reikalų specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO JAUNIMO REIKALŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas (toliau – vyriausiasis jaunimo reikalų specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Vyriausiojo jaunimo reikalų specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai „Jaunimo teisių apsauga“: rengti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybės teritorijoje.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2. mokėti bent vieną iš šių užsienio kalbų pažengusio vartotojo B1 lygiu – anglų, vokiečių arba prancūzų;

  4.3. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

  4.4. turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;

  4.5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

  4.6. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

  4.7. dirbti kompiuterio MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje;

  5.2. renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

  5.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;

  5.4. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;

  5.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

  5.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;

  5.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;

  5.8. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje;

  5.9. koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;

  5.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;

  5.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;

  5.12. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;

  5.13. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;

  5.14. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais;

  5.15. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;

  5.16. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;

  5.17. dalyvauja Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

  5.18. koordinuoja Savivaldybės patyčių, socializacijos ir kitų prevencinių programų įgyvendinimą;

  5.19. užtikrina tarpžinybinį bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis (policija, švietimo, sveikatos įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kt.), organizacijomis ir asmenimis, dirbančiais su jaunimu;

  5.20. koordinuoja mokyklų antikorupcinį ir pilietinį ugdymą;

  5.21. dalyvauja Savivaldybės darbo grupių ir komisijų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.22. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, siekiant vykdyti faktiškai dirbto darbo laiko apskaitą;

  5.23. analizuoja nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių duomenis apie vengiančius lankyti mokyklą mokinius. Bendradarbiauja su Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis, Policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistais, Socialinės paramos skyriumi dėl priemonių, užtikrinančių mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;

  5.24. renka duomenis ir analizuoja Savivaldybės abiturientų tolimesnę profesinę karjerą;

  5.25. koordinuoja Savivaldybės studijų rėmimo fondo veiklą, rengia projektus Savivaldybės tarybai;

  5.26. koordinuoja, dalyvauja ir įgyvendina  švietimo, kultūros ir jaunimo tarptautinius projektus;

  5.27. siekdamas bendrų tikslų vaikų ir jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos veikloje, bendradarbiauja su Policijos komisariatu bei Savivaldybės Socialinės paramos skyriumi;

  5.28. priima gaunamas materialines vertybes, jas saugo, išduoda ir veda jų apskaitą;

  5.29. koordinuoja centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenų tvarkymą;

  5.30. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo  pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai