Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2015 m. vasario 27 d.

  įsakymu Nr. AV-056

  ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 10.

   II. PASKIRTIS
   4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, švietimo politikai vykdyti ir įgyvendinti savivaldybėje, švietimo veiklą koordinuoti ir organizuoti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, koordinuoti regioninės švietimo, kultūros ir sporto (plėtros) politikos įgyvendinimą.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Vyriausiojo specialisto pareigybės veiklos sritis yra valstybės ir regioninės švietimo, kultūros ir sporto politikos nuostatų aiškinimas, švietimo, kultūros ir sporto plėtotės programų rengimas, analizavimas ir vertinimas bei praktinės jų įgyvendinimo būklės Savivaldybės ugdymo įstaigose tyrimas švietimo įstaigų efektyviam funkcionavimui, reikiamai ugdymo kokybei laiduoti.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI
  6. Einantis šias pareigas tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities edukologijos studijų krypties išsilavinimą (pedagogo kvalifikaciją);

  6.2. Turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;

  6.3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;

  6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą, švietimo įstaigų veiklą bei gebėti juos atrinkti bei taikyti praktiškai;

  6.5. Turėti patirties dirbant su projektais, finansuojamais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir  (arba) valstybės biudžeto, ir būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir veiksmų programas reglamentuojančiais dokumentais;

  6.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.7. Mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, ekspertizę, rengti skyriaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

  6.8. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  6.9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6.10. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet Explorer, kita organizacine įranga;

  6.11. Mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

  6.12.  Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, laikytis etikos principų ir vidaus tvarkos taisyklių.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS
  7. Siekiant užtikrinti savivaldybėms priskirtų funkcijų atlikimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

  7.1.  Rengia Savivaldybės strateginių švietimo planų projektus ir teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti bei juos įgyvendina;

  7.2. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavaldžių įstaigų veiklos klausimais;

  7.3. Koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadybinę veiklą, teikia metodinę pagalbą pavaldžių įstaigų vadovams bei mokyklų bendruomenėms ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

  7.4. Rengia tikslinių švietimo programų projektus, projektus finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir  (arba) valstybės biudžeto, ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

  7.5. Kuruoja specialiojo ugdymo komisijų pirmininkų, metodinių susivienijimų veiklą;

  7.6. Koordinuoja kryptingo vaikų užimtumo, pilietinio ir tautinio ugdymo, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo,  mokinių sveikatingumo, vasaros poilsio organizavimo, vaikų socializacijos,  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų įgyvendinimą bei teikia ataskaitas;

  7.7. Rengia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacinį leidinį ir informaciją Savivaldybės tinklapiui, apibendrina ir redaguoja informaciją apie Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklą;

  7.8. Tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje;

  7.9.  Vykdo švietimo stebėseną;

  7.10. Organizuoja sveikatos stiprinimo strategijų planavimą ir įgyvendinimą;

  7.11. Tiria, analizuoja poreikį ir aprūpina mokyklas metodine literatūra, mokykline dokumentacija, išsilavinimo pažymėjimų blankais. Rengia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai metines išsilavinimo pažymėjimų panaudojimo ir kitas ataskaitas;

  7.12. Organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

  7.13. Organizuoja mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;

  7.14. Organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių;

  7.15. Dalyvauja Savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje, tvarko komisijos bei minimalios ir vidutinės priežiūros dokumentaciją;

  7.16. Registruoja ir tvarko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentus;

  7.17. Nagrinėja ir derina švietimo įstaigų dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, naikina atrinktų bylų apyrašus;

  7.18. Koordinuoja Savivaldybės kultūros ir sportinių renginių planavimą bei jų vyksmą, įtraukiant į šią veiklą visas skyriaus kuruojamas įstaigas;

  7.19. Palaiko ryšį su miesto įstaigų, sanatorijų, viešbučių vadovais, vadybininkais;

  7.20. Dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose, kuriuose svarstomi skyriaus kompetencijos klausimai;

  7.21. Pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Vyriausiasis specialistas pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai