Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus)  vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Valstybės funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, švietimo politikai vykdyti ir įgyvendinti Savivaldybėje, koordinuoti ir organizuoti švietimo veiklą, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, koordinuoti regioninės švietimo, kultūros ir sporto (plėtros) politikos įgyvendinimą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su švietimo, kultūros ir sporto veiklos administravimu, organizavimu ir koordinavimu.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities edukologijos studijų krypties išsilavinimą (pedagogo kvalifikaciją);

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio arba vadybinio darbo patirtį švietimo, kultūros ir sporto srityje;

  4.3. mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (rusų, anglų arba vokiečių) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą, švietimo įstaigų veiklą bei gebėti juos atrinkti bei taikyti praktiškai;

  4.5. turėti patirties dirbant su projektais, finansuojamais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir  (arba) valstybės biudžeto, būti susipažinęs su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir veiksmų programas reglamentuojančiais dokumentais;

  4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4.7. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių švietimo, kultūros ir sporto veiklą, ekspertizę, rengti skyriaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

  4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  4.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.10. mokėti dirbti su Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet Explorer kompiuterio programomis, kita organizacine įranga;

   V SKYRIUS

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus pavaldžių įstaigų veiklos klausimais;

  5.2.  koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, sporto ir kultūros įstaigų vadybinę veiklą;

  5.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą pavaldžių švietimo įstaigų vadovams bei mokyklų bendruomenėms ugdymo proceso organizavimo ir veiklos įgyvendinimo klausimais;

  5.4. analizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų nuostatus, strateginius, veiklos ir ugdymo planus ir kt. dokumentus, siekdamas kokybiško dokumentų valdymo;

  5.5. rengia tikslinių švietimo programų projektus, projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir  (arba) valstybės biudžeto, ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

  5.6. kuruoja valstybinės kultūros politikos įgyvendinimą muziejaus, bibliotekos, sporto ir kultūros centrų bendrosios kultūros srityse;

  5.7. koordinuoja kryptingo vaikų užimtumo, pilietinio ir tautinio ugdymo, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo,  mokinių sveikatingumo, vasaros poilsio organizavimo, vaikų socializacijos,  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų įgyvendinimą bei teikia ataskaitas;

  5.8. organizuoja Savivaldybės etapo olimpiadas ir konkursus;

  5.9. rengia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacinį leidinį ir informaciją Savivaldybės tinklapiui, apibendrina informaciją apie Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklą;

  5.10.  analizuoja ir vykdo Savivaldybės lygmens švietimo stebėseną, apibendrina duomenis, rengia ataskaitas ir informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms institucijoms;

  5.11. koordinuoja sveikatos stiprinimo strategijų planavimą ir įgyvendinimą;

  5.12. tiria, analizuoja poreikį ir aprūpina mokyklas metodine literatūra, mokykline dokumentacija, išsilavinimo pažymėjimų blankais;

  5.13. administruoja griežtos apskaitos švietimo dokumentų užsakymą, išdavimą, apskaitą ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai metines išsilavinimo pažymėjimų panaudojimo ataskaitas;

  5.15. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

  5.16. dalyvauja Savivaldybės tarybai pavaldžių ugdymo įstaigų mokytojų atestacijose Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

  5.17. rengia metinę Skyriaus ataskaitą;

  5.18. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių;

  5.19. registruoja, tvarko ir teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina Skyriaus veiklos dokumentus, rengia nuolat ar ilgai saugomų bylų apyrašus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;

  5.20. nagrinėja ir derina švietimo įstaigų dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus;

  5.21. koordinuoja Savivaldybės kultūros ir sporto renginių planavimą bei jų vyksmą, įtraukiant į šią veiklą skyriaus kuruojamas įstaigas;

  5.22. dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijos klausimai;

  5.23. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus;

  5.24. bendradarbiauja su kūno kultūros ir sporto organizacijomis, organizuojant sporto žaidynes, varžybas, kitus kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginius;

  5.25. renka statistinius duomenis ir rengia ataskaitas apie kultūros ir sporto veiklą bei nustatyta tvarka jas teikia valstybės institucijoms;

  5.26. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose pagal Administracijos direktoriaus įsakymą;

  5.27. vaduoja Skyriaus vedėją jo nesant pagal Administracijos direktoriaus įsakymą;

  5.28. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai