Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d.

  įsakymu Nr. AV-446

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Teisė.

  4. Personalo valdymas.

  5. Sprendimų įgyvendinimas.

  6. Priežiūra ir kontrolė.

  7. Administracinių paslaugų teikimas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  8. Pareigybės specializacija teisės veiklos srityje – Teisė.

  9. Pareigybės specializacija personalo valdymo veiklos srityje –  Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  10. Pareigybės specializacija sprendimų įgyvendinimo veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  11. Pareigybės specializacija priežiūros ir kontrolės veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  12. Pareigybės specializacija administracinių paslaugų teikimo veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  13. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  15. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  16. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

  18. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

  19. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

  20. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

  21. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  22. Užtikrina rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų bei kitų dokumentų atitikimą teisės aktams, juos vizuoja, teikia savo pastabas bei pasiūlymus.

  23. Rengia arba vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.

  24. Rengia arba vizuoja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir sutarčių vykdymo kontrolės organizavimo.

  25. Rengia ieškininių pareiškimų Lietuvos Respublikos teismams, atsiliepimų į ieškininius pareiškimus ir kitų procesinių dokumentų projektus.

  26. Atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir gina Savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus.

  27. Konsultuoja teisės klausimais Savivaldybės tarybos narius, Administracijos darbuotojus.

  28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  29.2. studijų kryptis – teisė;

  arba:

  29.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  29.4. darbo patirtis – teisės srityje;

  29.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

  30. Atitikimas kitiems reikalavimams:

  30.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  31. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  31.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  31.2. organizuotumas – 4;

  31.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  31.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  31.5. komunikacija – 4.

  32. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  32.1. strateginis požiūris – 4;

  32.2. veiklos valdymas – 4;

  32.3. lyderystė – 4.

  33. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  33.1. informacijos valdymas – 4.

  34. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  34.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4;

  34.2. teisės išmanymas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai