Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2 Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjo (toliau – vedėjas) pareigybės paskirtis yra: užtikrinti, kad Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą, su civiline būkle susijusių paslaugų teikimo, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo, valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo bei personalo administravimo klausimais; atstovauti Savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir ginti Savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus; padėti įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką; koordinuoti viešosios tvarkos užtikrinimo Savivaldybėje funkcijos vykdymą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –  teisės ir personalo valdymo, specialiosios veiklos srities funkcijas – civilinės būklės aktų registravimo, teisės aktais priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimo bei viešosios tvarkos priežiūros organizavimo ir vykdymo kontrolės.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdymą ir veiklą, darbo santykių reguliavimą, civilinius santykius ir taikyti juos praktikoje;

  4.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą bei už jį atsakyti;

  4.5. žinoti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

  4.6.  mokėti analizuoti, sisteminti, valdyti informaciją, daryti išvadas ir apibendrinimus;

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. padeda įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką;

  5.2. įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

  5.3. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;

  5.4. užtikrina rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų bei kitų dokumentų atitikimą teisės aktams, juos vizuoja, teikia savo pastabas bei pasiūlymus;

  5.5. rengia arba vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

  5.6. rengia arba vizuoja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir sutarčių vykdymo kontrolės organizavimo, veda sutarčių registrą;

  5.7. rengia ieškininių pareiškimų Lietuvos Respublikos teismams, atsiliepimų į ieškininius pareiškimus ir kitų procesinių dokumentų projektus;

  5.8. pagal savo kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus Savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

  5.9. atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir gina Savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus;

  5.10. organizuoja personalo valdymą ir administravimą Savivaldybėje;

  5.11. organizuoja civilinės būklės aktų registravimo, teisės aktais priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimo vykdymą;

  5.12. organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą Savivaldybėje;

  5.11. organizuoja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus darbą, valdo skyriaus personalą, siekdamas įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius;

  5.12. rengia skyriaus veiklos nuostatus ir pagal skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus;

  5.13. kontroliuoja, kaip skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atlieka paskirtas užduotis, pavedimus ir vykdo pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

  5.14. nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus nustatyta tvarka, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas Savivaldybės administracijos direktorių, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

  5.15. konsultuoja teisės klausimais Savivaldybės tarybos narius, Administracijos darbuotojus;

  5.16. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus;

  5.17. organizuoja pirminės teisinės pagalbos funkcijos vykdymą;

  5.18. organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;

  5.19. kontroliuoja, ar skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

  5.20. dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

  5.21. atlieka Savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.22. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai