Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas (civilinės metrikacijos reikalams) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjo pavaduotojo (civilinės metrikacijos reikalams) (toliau – vedėjo pavaduotojas) pareigybė reikalinga valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai: registruoti civilinės būklės aktus, tvarkyti įstatymų priskirtus registrus, teikti duomenis valstybės registrams vykdyti, organizuoti ir atlikti santuokos ir gimimo ceremonijalus, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijoms vykdyti.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – civilinės būklės aktų registravimo, teisės aktais priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimo, gyvenamosios vietos deklaravimo.
   
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

  4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeimos teisę, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų archyvavimą, piliečių ir kitų asmenų savivaldybės institucijose aptarnavimą, raštvedybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.4. mokėti rusų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

  4.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V SKYRIUS

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. planuoja ir organizuoja civilinės metrikacijos darbą;

  5.2. pasirašo civilinės būklės aktų įrašus;

  5.3. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, mirtį, tėvystės pripažinimą, tėvystės nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą;

  5.4. nustatyta tvarka atkuria civilinės būklės aktų įrašus, asmenų prašymu juos papildo, ištaiso ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus;

  5.5. įtraukia į apskaitą užsienyje gimusių vaikų gimimus, užsienyje bei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienyje nutrauktas santuokas, užsienyje registruotas Lietuvos Respublikos piliečių mirtis;

  5.6. išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašų liudijančius išrašus;

  5.7. išduoda Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės pažymas apie jų šeiminę padėtį, būtinas registruojant santuoką užsienyje;

  5.8. išduoda civilinės būklės aktų išrašus (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties) pagal Konvenciją;

  5.9. veda iškilmingą (jei to pageidauja asmenys) santuokos ir gimimo registravimo ceremonialą;

  5.10. organizuoja santuokos registravimo ceremoniją Savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremoniją praveda norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

  5.11. išduoda piliečiams išvadas kreiptis į teismą dėl civilinės būklės įrašų ištaisymo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo;

  5.12. priima prašymus santuokos įregistravimui;

  5.13. išduoda Birštono savivaldybės gyventojams pažymas apie jų šeimos sudėtį;

  5.14. atstovauja skyriaus interesams teismuose civilinėse bylose dėl juridinio fakto nustatymo;

  5.15. tvarko civilinės metrikacijos archyvines bylas, sudaro abėcėlinius žurnalus, rengia bylų nomenklatūrą;

  5.16.  sudaro civilinės būklės įrašų registravimo žurnalus;

  5.17. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su civilinės metrikacijos veikla, ruošia ir derina konkurso sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus;

  5.18. nustatytu laiku pateikia informaciją apie civilinės metrikacijos statistiką kitoms institucijoms ir visuomenei;

  5.19. rengia ataskaitas, žinias, dokumentus, statistinius duomenis Teisingumo ministerijai, Statistikos departamentui, Higienos institutui, kitoms institucijoms, Administracijos direktoriui, pagal poreikį metines ir pusmetines ataskaitas;

  5.20. atsako už liudijimų blankų apskaitą ir saugojimą;

  5.19. tvirtina civilinės būklės neteisingų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylų išvadas;

  5.21. teikia civilinės metrikacijos kompetencijos klausimais informaciją Savivaldybės interneto svetainei, elektronines paslaugas gyventojams ir ūkio subjektams;

  5.22. priima bei konsultuoja asmenis civilinės metrikacijos kompetencijos klausimais, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus;

  5.23. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;

  5.24. rengia valstybės biudžeto lėšų poreikio ateinantiems metams skaičiavimą valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui, civilinės būklės aktų registravimui ir teikia poreikio skaičiavimą Administracijos Biudžeto ir  apskaitos skyriui;

  5.25. dirba su Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Registrų centro duomenų baze LRGRIS, MEPIS;

  5.26. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai