Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d.

  įsakymu Nr. AV-445

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Administracinių paslaugų teikimas.

  4. Sprendimų įgyvendinimas.

  5. Priežiūra ir kontrolė.

  6. Teisė.

  7. Personalo valdymas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  8. Pareigybės specializacija administracinių paslaugų teikimo veiklos srityje – Civilinės būklės aktų registracija, gyvenamosios vietos deklaravimas.

  9. Pareigybės specializacija sprendimų įgyvendinimo veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  10. Pareigybės specializacija priežiūros ir kontrolės teikimo veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  11. Pareigybės specializacija teisės teikimo veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  12. Pareigybės specializacija personalo valdymo veiklos srityje – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

   
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  13. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  15. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  16. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  18. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

  19. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

  20. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

  21. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

  22. Tvarko civilinės metrikacijos archyvines bylas, sudaro abėcėlinius žurnalus, rengia bylų nomenklatūrą.

  23. Teikia civilinės metrikacijos kompetencijos klausimais informaciją Savivaldybės interneto svetainei, elektronines paslaugas gyventojams ir ūkio subjektams.

  24. Dirba su Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Registrų centro duomenų baze LRGRIS, MEPIS.

  25. Vykdo funkcijas, LR civilinės būklės aktų registravimo įstatymu priskirtas vykdyti civilinės metrikacijos įstaigoms.

  26. Vykdo funkcijas, LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu priskirtas savivaldybių vykdomosioms institucijoms.

  27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  28.2. studijų kryptis – teisė (arba);

  28.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  28.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  28.5. darbo patirtis – administracinio darbo srityje;

  28.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

  29. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

  29.1. kalbos – anglų ir rusų;

  29.2. kalbų mokėjimo lygis – B2.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  30. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  30.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  30.2. organizuotumas – 4;

  30.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  30.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  30.5. komunikacija – 4.

  31. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  31.1. strateginis požiūris – 2;

  31.2. veiklos valdymas – 2;

  31.3. lyderystė – 2.

  32. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  32.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

  33. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

  33.1. teisės išmanymas – 4;

  33.2. dokumentų valdymas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai