Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Rengti teisės aktų projektus ir įgyvendinti teisės aktų reikalavimus bei Savivaldybės politiką personalo administravimo klausimais; teikti pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo valdymo ir teisės – funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti teisinio darbo srityje patirtį;

  4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymą, darbo santykių reguliavimą, pirminės teisinės pagalbos teikimą, personalo valdymą  bei sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje;

  4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti MS Office programinio paketo programomis;

  4.5. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.6. išmanyti valstybės tarnautojų veiklos ir elgesio principus, turėti gerus bendravimo įgūdžius.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. formuoja, tvarko, kaupia institucijos vadovo, politikų, asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas, atsako už informacijos, pateiktos bylose, slaptumą;

  5.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl darbuotojų, išvardytų 7.1 punkte, priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo, perkėlimo į kitas pareigas, pareigybių aprašymų tvirtinimo, atostogų, pavadavimo, komandiruočių, darbo sąlygų pakeitimo ir kitais personalo klausimais bei veda jų registrus;

  5.3. rengia įspėjimus darbuotojams dėl darbo sąlygų pakeitimo ar atleidimo iš darbo;

  5.4. rengia darbuotojų, išvardytų 7.1 punkte, darbo sutarčių projektus;

  5.5. konsultuoja ir teikia pagalbą padalinių vedėjams rengiant padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymus, tikrina jų atitiktį teisės aktams bei rengia teisės aktų projektus dėl jų patvirtinimo;

  5.6. organizuoja ir vykdo valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą procedūras, darbuotojų atranką;

  5.7. pagal poreikį organizuoja karjeros valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, mokymus, rengia kvalifikacijos kėlimo programas;

  5.8. pagal kompetenciją tvarko valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kad būtų užtikrintas informacijos pateikimas valstybės institucijoms;

  5.9. suveda personalo duomenis ir tvarko Savivaldybės administracijos personalo valdymo informacinę sistemą;

  5.10. rengia dokumentus dėl darbuotojo skatinimo, apdovanojimo bei drausminių nuobaudų skyrimo;

  5.11. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  5.12. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

  5.13. skaičiuoja naujai priimtų valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

  5.14. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinės veiklos vertinimo procedūras;

  5.15. supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Savivaldybės administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinio padalinio, į kurį priimtas darbuotojas, nuostatais, jo pareigybės aprašymu;

  5.16. rengia ataskaitas, informaciją personalo klausimais ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;

  5.17. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla, ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose;

  5.18. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

  5.19. pagal dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus bylas personalo klausimais ir nustatytu laiku perduoda jas į archyvą;

  5.20. teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;

  5.21. teikia pirminės teisinės pagalbos teikimo ataskaitas Teisingumo ministerijai nustatyta tvarka;

  5.22. teikia informaciją paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje;

  5.23. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;

  5.24. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

  5.25. teikia darbo ataskaitas Skyriaus vedėjui;

  5.26. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pevedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai