Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 3d.

  įsakymu Nr. AV-447

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Pagrindinė veiklos sritis:

  3.1. personalo valdymas.

  4. Papildoma  veiklos sritis:

  4.1. sprendimų įgyvendinimas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

  5.1. personalo valdymas.

  6. Papildomos veiklos srities specializacija:

  6.1. pirminė teisinė pagalba.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  7. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

  8. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

  9. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir  motyvacijos sistemą.

  10. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą.

  11. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

  12. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą.

  13. Rengia ir teikia informaciją vidutinio sudėtingumo personalo valdymo klausimais.

  14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

  15. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

  16. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

  17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

  18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  19. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

  20. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

  21. Priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  22. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo  klausimais.

  23. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

  24. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

  25. Pagal dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus bylas personalo klausimais ir nustatytu laiku perduoda jas į archyvą.

  26. Teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka ir teikia pirminės teisinės pagalbos teikimo ataskaitas Teisingumo ministerijai nustatyta tvarka.

  27. Suveda personalo duomenis ir tvarko Savivaldybės administracijos personalo valdymo informacinę sistemą.

  28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  29.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  30. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  30.1. vertės visuomenei kūrimas – 2;

  30.2. organizuotumas – 2;

  30.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

  30.4. analizė ir pagrindimas – 2;

  30.5. komunikacija – 2.

  31. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  31.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 2.

  32. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  32.1. teisės išmanymas – 2;

  32.2. dokumentų valdymas – 2.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai