Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo viešosios tvarkos specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d.

  įsakymu Nr. AV-448

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIEŠOSIOS TVARKOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Pagrindinė veiklos sritis:

  3.1. priežiūra ir kontrolė.

  4. Papildoma veiklos sritis:

  4.1. sprendimų įgyvendinimas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

  5.1. viešosios tvarkos užtikrinimas ir komunalinių atliekų sistemos organizavimas.

  6. Papildomos  veiklos srities specializacija:

  6.1. viešosios tvarkos užtikrinimas ir komunalinių atliekų sistemos organizavimas.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

  8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

  9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

  11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

  12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

  13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

  15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

  16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

  17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  18. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

  19. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  20. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  21. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

  23. Renka informaciją, kontroliuoja, ar Savivaldybėje laikomasi reikalavimų, taisyklių, tvarkų, nustatytų įstatymuose, valstybės institucijų teisės aktuose ir nurodytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 1 dalies 80 punkte, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė.

  24. Dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe.

  25. Tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą.

  26. Parengia Administracijos direktoriaus įsakymus ir jo pagrindu išduoda leidimus organizuoti renginius Birštono savivaldybės viešoje vietoje.

  27. Nagrinėja klausimus dėl leidimų asmenims naudoti civilinės pirotechnikos priemones Savivaldybės teritorijoje.

  28. Koordinuoja vaizdo stebėjimą Birštono mieste, prižiūri vaizdo stebėjimų kamerų sistemos veikimą.

  29. Organizuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų įdiegimą, antrinių žaliavų surinkimą, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimą, kontroliuoja miesto bei seniūnijos teritorijos valymą bei priežiūrą.

  30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  31.2. studijų kryptis – teisė (arba);

  31.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  31.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  31.5. darbo patirtis – viešosios tvarkos srities patirtis;

  31.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  32. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

  32.1. kalba – anglų arba rusų;

  32.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

  33. Atitikimas kitiems reikalavimams:

  33.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

  34. Transporto priemonių pažymėjimai:

  34.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  35. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  35.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  35.2. organizuotumas – 3;

  35.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  35.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  35.5. komunikacija – 3.

  36. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  36.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

  36.2. konfliktų valdymas – 3.

  37. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  37.1. teisės išmanymas – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai