Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo viešosios tvarkos specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIEŠOSIOS TVARKOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis viešosios tvarkos specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Planuoti, organizuoti, kontroliuoti, įgyvendinant ir vykdant Savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos uždavinius ir tikslus, užtikrinti uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti patikrinimus ir prevenciją; organizuoti ir įdiegti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei antrinių žaliavų surinkimą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –  viešosios tvarkos palaikymo – funkcijas Birštono savivaldybės teritorijoje.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;4.2.  išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Administracinių nusižengimų kodeksą, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vietos savivaldą, atliekų tvarkymą, aplinkos apsaugą, viešąją tvarką ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktus, mokėti naudotis teisės aktų paieškos sistemomis;

  4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti MS Office programinio paketo programomis;

  4.5. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.6. turėti 1 metų darbo patirties viešojo administravimo srityje;

  4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą;

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. siekdamas saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei, renka informaciją, kontroliuoja, ar Savivaldybėje laikomasi reikalavimų, taisyklių, tvarkų, nustatytų įstatymuose, valstybės institucijų teisės aktuose ir nurodytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 1 dalies 80 punkte, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė;

  5.2. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų nuostatas užtikrinant viešąją tvarką Savivaldybės teritorijoje;

  5.3. prižiūri Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą, kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų taisyklių Savivaldybės teritorijoje;

  5.4. gavęs pavedimą, savarankiškai arba kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus ir pan.;

  5.5. nagrinėja Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, transporto priemonių vairavimo tvarkos, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių, keleivių vežimo, gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių, darbų gatvėse vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų, miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros, Savivaldybės tarybos patvirtintų, prekybos alkoholiniais gėrimais, prekybos viešosiose vietose, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, žmonių saugų elgesį vandenyje ir ant ledo, Administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymo, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymo, savavališko kasinėjimo bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymo baigus darbus, gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimo, reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymo klausimus, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityse;

  5.6. nustačius administracinius nusižengimus pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, veda jų apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, nagrinėja teisės pažeidimų bylas, nutarimus administracinių nusižengimų bylose ir atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę arba teisės aktų nustatyta tvarka perduoda juos nagrinėti įgaliotai institucijai;

  5.7. bendradarbiaudamas su policija, kitomis įstaigomis bei organizacijomis vykdo veiklą nusikaltimų prevencijos klausimais, renka informaciją apie Savivaldybėje esančias problemas ir perduoda ją atsakingoms institucijoms, rengia ataskaitas, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas juos padaryti;

  5.8. užtikrindamas funkcijų vykdymą, tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą, priimtų sprendimų įforminimą, viešumą, pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus;

  5.9. dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe;

  5.10. teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją pagal savo kompetenciją, koordinuoja skelbtinos informacijos pateikimą Savivaldybės svetainei, spaudai, rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;

  5.11. tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;

  5.12. Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;

  5.13. parengia Administracijos direktoriaus įsakymus ir jo pagrindu išduoda leidimus organizuoti renginį Birštono savivaldybės viešoje vietoje;

  5.14. tikrina ir prižiūri, kaip renginių metu organizatoriai laikosi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo ir Birštono savivaldybės teritorijų priežiūros ir valymo taisyklių bei kitų įstatyminių aktų;

  5.15. nagrinėja klausimus dėl leidimų asmenims naudoti civilinės pirotechnikos priemones Savivaldybės teritorijoje;

  5.16. nagrinėja prašymus dėl leidimo iššauti fejerverkus ir rengia atsakymo projektus;

  5.17. koordinuoja vaizdo stebėjimą Birštono mieste, prižiūri vaizdo stebėjimų kamerų sistemos veikimą;

  5.18. priima ir registruoja gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų skundus ir (ar) prašymus, teikiamus telefonu, nagrinėja juos pagal savo kompetenciją;

  5.19. organizuoja viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą savo kompetencijos ribose;

  5.20. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, tobulinimo, dėl darbo organizavimo tobulinimo savo kompetencijos ribose ir rengia šių aktų projektus;

  5.21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis viešosios tvarkos klausimais;

  5.22. vykdo su Skyriaus veikla susijusius vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, kitus su Savivaldybės administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

  5.23. nustatyta tvarka rengia Savivaldybės atliekų tvarkymo planus ir teikia tvirtinti  Savivaldybės tarybai, nustato lėšų poreikį programoms (planams) vykdyti;

  5.24. yra atsakingas už patvirtintų Savivaldybės atliekų tvarkymo planų priemonių įgyvendinimą, už Savivaldybės teritorijoje esančių komunalinių atliekų ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymo organizavimą;

  5.25. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui informaciją apie įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybėms nustatytų reikalavimų ir valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje;

  5.26. rengia atliekų tvarkymo taisykles ir teikia jas tvirtinti Savivaldybės tarybai, kontroliuoja šių taisyklių vykdymą;

  5.27. dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kitose priemonėse, kuriose svarstomi atliekų tvarkymo sistemos organizavimo klausimai;

  5.28. organizuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų įdiegimą, antrinių žaliavų surinkimą, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimą, kontroliuoja miesto bei seniūnijos teritorijos valymą bei priežiūrą.

  .

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai