Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2008 m. lapkričio 7 d.

  įsakymu Nr. AV-308

  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – „A“.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

  II. PASKIRTIS
  4. Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti savivaldybės veiksmų teisėtumą, atstovauti savivaldybę teismuose bei kitose institucijose, informuoti savivaldybės administracijos darbuotojus apie naujus teisės aktus, organizuoti personalo tvarkymo funkcijas.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Teisė, personalo valdymas, pirminė teisinė pagalba.
   IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti jais vadovautis;

  6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  6.4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei už jį atsakyti;

  6.5. Žinoti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

  6.6.  Mokėti analizuoti, sisteminti, valdyti informaciją, daryti išvadas ir apibendrinimus;

  6.7. Būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, iniciatyvus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

  Siekdamas Savivaldybės ir Skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimo bei teisės aktų reikalavimų užtikrinimo:

  7.1. Tikrina, ar pateikiami svarstyti savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus bei juos vizuoja;

  7.2. Atstovauja savivaldybę teismuose mero pavedimu ir gina jos teisėtus interesus;

  7.3. Atstovauja Savivaldybės administraciją direktoriaus pavedimu teismuose bei kitose institucijose;

  7.4. Ruošia dokumentus dėl Lietuvos pilietybės suteikimo ir atsisakymo;

  7.5. Tikrina, ar savivaldybės bei savivaldybės administracijos vardu pasirašomos sutartys ir susitarimai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus ir vizuoja juos pasirašydamas;

  7.6. Konsultuoja savivaldybės tarybos narius, administracijos darbuotojus;

  7.7. Nagrinėja įvairius organizacijų ir atskirų piliečių skundus ir prašymus Administracijos direktoriaus pavedimu;

  7.8. Informuoja savivaldybės administracijos padalinius apie naujus įstatymus, poįstatyminius aktus, susijusius su jų darbine veikla;

  7.10. Rengia savivaldybės veiklos norminius dokumentus kartu su kitais struktūriniais padaliniais;

  7.11. Organizuoja personalo valdymą ir administravimą Savivaldybėje;

  7.12. Dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe.

  Užtikrindamas Skyriui pavestų funkcijų vykdymą:

  7.13. Vadovauja Teisės ir personalo skyriaus darbui, atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

  7.14. Rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

  7.15 vertina pavaldžių valstybės tarnautojų veiklą;

  7.16. Ruošia administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius.

  7.17 teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl Administracijos ar Skyriaus darbo organizavimo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;

  7.18. Organizuoja ataskaitų, informacijos rengimą Skyriui priskirtais klausimais ir jos teikimą Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;

  7.19. Priima, registruoja ir saugo asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijas, įstatymų nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkančioms institucijoms.

  Siekdamas įgyvendinti savivaldybėms deleguotas ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytas funkcijas:

  7.19. Organizuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą savivaldybės gyventojams.

  7.20. Vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai