Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus hidrotechnikos specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017  m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS HIDROTECHNIKOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus hidrotechnikos specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
   

  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties (hidrotechnikos) išsilavinimą;

  3.2. Turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį hidrotechnikos darbų srityje;

  3.3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius melioracijos veiklą ir kaimo plėtrą;

  3.4. Žinoti dokumentus, reglamentuojančius ES ir nacionalinio biudžeto lėšų, skirtų kaimo plėtrai, naudojimo tvarką;

  3.5. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu;

  3.6. Žinoti dokumentų rengimo, raštvedybos, tarnybinio etiketo reikalavimus, mokėti dirbti su ArcGIS kompiuterine programa.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1.  Rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus;

  4.2. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektavimą, projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas, priima atliktus projektavimo darbus;

  4.3.  Sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;

  4.4. Kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais. Vykdo melioracijos darbų ir statinių techninę priežiūrą bei organizuoja užbaigtų objektų priėmimą;

  4.5. Pateikia pirminius duomenis melioracijos statinių apskaitai, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo, dalyvauja melioracijos projektų parinkimo komisijoje;

  4.6. Saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą;

  4.7. Nustato technines sąlygas, atliekant melioruotose žemėse kasimo ar statybos darbus. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemėje;

  4.8. Kontroliuoja kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas;

  4.9. Rūpinasi melioracijos statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Ruošia ir teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai;

  4.10. Organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros darbus;

  4.11. Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir detaliuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje;

  4.12. Dalyvauja išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti;

  4.13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  4.14. Bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenės nariais melioracijos srityje;

  4.15. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu bei priežiūra;

  4.16. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai