Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Valdyti, naudoti, disponuoti Savivaldybės ir valstybės turtą ir jį koordinuoti, įgyvendinti ūkio politiką Savivaldybėje, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Savivaldybės ūkio, turto valdymo ir priežiūros – funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypčių išsilavinimą;

  4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų  darbo patirtį viešojo administravimo srityje;    4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, turto privatizavimą, Savivaldybės bei valstybės turto valdymą, akcinių bendrovių, Savivaldybės įmonių veiklą, viešųjų paslaugų teikimą, ūkio valdymo principus;

  4.4. išmanyti projektų vadybos pagrindus;

  4.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis, teisės aktų paieškos sistemomis;

  4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;

  4.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti Savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. ruošia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, organizuoja Skyriaus darbą, atitinkantį patvirtintus Skyriaus nuostatus, kontroliuoja Skyriaus darbuotojams pavestų užduočių vykdymą, vykdo Skyriaus specialistų rengiamų dokumentų kontrolę, užtikrina, kad būtų  laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai;

  5.2. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, taip pat mero įpareigojimus bei pavedimus;

  5.3. bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis regioninės plėtros projektų rengimo ir investicijų pritraukimo klausimais;

  5.4. rengia Savivaldybės infrastruktūros  programą, finansuojamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių, kontroliuoja jos vykdymą;

  5.5. teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su Savivaldybės plėtra, statybomis, renovacija ir kt., rengia projektus;

  5.6. kontroliuoja statybos darbų bei paslaugų sutarčių vykdymą;

  5.7. teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl gyvenamųjų patalpų ir kitų pastatų remonto ar rekonstrukcijos ekonominio pagrįstumo;

  5.8. koordinuoja Skyriaus kuravimo sričiai priskirtų įmonių veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos gerinimo;

  5.9. rengia dokumentus Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui ūkio, turto valdymo ir objektų statybos bei remonto klausimais;

  5.10. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla;

  5.11. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl pripažinimo netinkamomis gyventi patalpomis (nustačius jų techninę būklę);

  5.12. organizuoja turto, priskirto pagal įstatymus, perėmimą į Savivaldybės balansą;

  5.13. dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.14. dalyvauja Savivaldybei rengiant ir atnaujinant Savivaldybės plėtros strategiją;

  5.15. dalyvauja rengiant nekilnojamojo turto pasiūlymus investuotojams;

  5.16. bendradarbiauja su verslo asocijuotomis ir verslą aptarnaujančiomis struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis, Savivaldybės bendruomene ūkio ir plėtros klausimais;

  5.17. organizuoja biudžeto lėšų, skirtų Skyriaus funkcijoms vykdyti, tinkamą panaudojimą;

  5.18. savo kompetencijos ribose sprendžia tarnybinių būstų fondo klausimus;

  5.19. nagrinėja gyventojų, įmonių ir organizacijų skundus ir pageidavimus Savivaldybės ūkinės veiklos klausimais;

  5.20. rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus;

  5.21. vertina pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą;

  5.22. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai