Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2011 m. sausio  31 d.

  įsakymu Nr.AV-22

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 14.

   II. PASKIRTIS
   4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo koordinavimui, Savivaldybės turto privatizavimo proceso, socialinio būsto ir ūkio politikos įgyvendinimui Savivaldybėje, skyriaus darbo planavimui ir organizavimui.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Formuoti ir įgyvendinti Birštono savivaldybės plėtros ir miesto infrastruktūros programas, koordinuoti Savivaldybės turto, pastatų, žemės ir soc. būsto administravimą.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos krypčių išsilavinimą.

  7. Turėti 5 metų patirtį viešojo administravimo srityje.

  8. Būti susipažinus Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, turto privatizavimą, gyventojų aprūpinimą būstu, savivaldybės bei valstybės turto valdymą, akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą, viešųjų paslaugų teikimą, ūkio valdymo principus.

  9. Išmanyti projektų vadybos pagrindus.

  10. Mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

  11. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

  12. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti Savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

  13. Būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesiu ir veikla nepažeisti valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  14. Ruošia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, organizuoja skyriaus darbą, atitinkantį patvirtintus skyriaus nuostatus, kontroliuoja skyriaus darbuotojams pavestų užduočių vykdymą, vykdyti skyriaus specialistų rengiamų dokumentų kontrolę, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai.

  15. Sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, taip pat mero įpareigojimus bei pavedimus.

  16. Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis regioninės plėtros projektų rengimo ir investicijų pritraukimo klausimais.

  17. Rengia savivaldybės infrastruktūros programą, finansuojamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių. Kontroliuoja vykdymą.

  18. Teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su Savivaldybės plėtra, statybomis, renovacija ir kt., rengia projektus.

  19. Kontroliuoja statybos darbų bei paslaugų sutarčių vykdymą.

  20. Teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl gyvenamųjų patalpų ir kitų pastatų remonto ar rekonstrukcijos ekonominio pagrįstumo.

  21. Koordinuoja skyriaus kuravimo sričiai priskirtų įmonių veiklą skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos gerinimo.

  22. Rengia dokumentus Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui ūkio turto valdymo ir objektų statybos bei remonto klausimais.

  23. Organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla.

  24. Teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl pripažinimo netinkamomis gyventi patalpomis (nustačius jų techninę būklę).

  25. Teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės turto privatizavimo, rengia dokumentus, reikalingus objektams įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą.

  26. Organizuoja turto, priskirto pagal įstatymus, perėmimą į Savivaldybės balansą.

  27. Dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

  28. Dalyvauja Savivaldybei rengiant ir atnaujinant Savivaldybės plėtros strategiją.

  29. Dalyvauja rengiant nekilnojamojo turto pasiūlymus investuotojams.

  30. Bendradarbiauja su verslo asocijuotomis ir verslą aptarnaujančiomis struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis, Savivaldybės bendruomene ūkio ir plėtros klausimais.

  31. Organizuoja biudžeto lėšų, skirtų skyriaus funkcijoms vykdyti, tinkamą panaudojimą.

  32. Savo kompetencijos ribose sprendžia Savivaldybės socialinio būsto fondo klausimus.

  33. Nagrinėja gyventojų, įmonių ir organizacijų skundus ir pageidavimus Savivaldybės ūkinės veiklos klausimais.

  34. Rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus.

  35. Vertina pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  36. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  37. Vedėjas atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų ir pavestų užduočių atlikimą laiku ir tinkamai.

  38. Vedėjas pavaldus ir atskaitingas  Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai