Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – skyriaus vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Koordinuoti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, užtikrinti viešųjų paslaugų gyventojams teikimą, skatinti plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą, ieškant investicijų bei įgyvendinti Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus statybos ir rekonstrukcijos bei kitais ūkiniais klausimais. Vykdyti Skyriaus vedėjo funkcijas jo nesant.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Savivaldybei priklausančio turto valdymo, priežiūros bei statybos, rekonstravimo ir remonto organizavimo, vykdant statytojo teises ir pareigas – funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba transporto inžinerijos, arba statybų technologijos studijų krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  4.3. išmanyti projektų vadybos pagrindus;

  4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, statybos ir projektavimo darbus bei darbo saugos reikalavimus;

  4.5. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

  4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti taikyti praktiškai;

  4.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti Savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius ir kt.) pagal savo kompetenciją;

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

  5.2. rengia Savivaldybės ūkinės raidos pagrindines kryptis, ilgalaikes programas, prognozuoja ūkio vystymosi tempus bei rengia Skyriaus vykdomos veiklos sričių analizes;

  5.3. dalyvauja rengiant statybos, rekonstravimo bei remonto planus, atliekamus iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių;

  5.4. teikia siūlymus dėl ūkinės veiklos vystymo Savivaldybėje, siūlymus, susijusius su Savivaldybei priklausančio turto valdymu, statyba, rekonstravimu ir remontu, rengiant regioninės plėtros projektus, Savivaldybės strateginį plėtros planą, dalyvauja Savivaldybei rengiant ir atnaujinant Savivaldybės plėtros strategiją;

  5.5. vadovaudamasis ekonominiais metodais, kontroliuoja Savivaldybės bendrovių ir įmonių veiklą teikiant Savivaldybės gyventojams būtinas paslaugas, ruošia Savivaldybės tarybai, Tarybos ir Savivaldybės administracijos vadovams reikalingą informaciją apie esamą padėtį ir numato priemones jai gerinti;

  5.6. dalyvauja rengiant ir vykdant respublikines programas, susijusias su ūkine bei ekologine veikla;

  5.7. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas Skyriaus vedėją, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

  5.8. Savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui pavedus, vykdo statybos, rekonstravimo ir remonto užsakovo funkcijas objektams iš Savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų teisėtai gautų lėšų;

  5.9. atlieka visuomenės nuomonės įvairiais ūkiniais klausimais tyrimus ir sudaro statistines ataskaitas, susijusias su nustatytomis funkcijomis bei uždaviniais;

  5.10. organizuoja Savivaldybės objektų statybos ir remonto darbus;

  5.11. rengia viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;

  5.12. ruošia sutarčių su rangovais projektus ir vykdo jų kontrolę;

  5.13. vykdo atliktų darbų kontrolę ir pasirašo atliktų darbų aktus bei vykdo jų finansavimo kontrolę;

  5.14. organizuoja užbaigtų statyti objektų priėmimą eksploatuoti ir įformina dokumentus;

  5.15. konsultuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įmonių ir įstaigų vadovus (atsakingus darbuotojus) bei Savivaldybės gyventojus objektų statybos, remonto bei komunalinio ūkio eksploatavimo klausimais;

  5.16. rengia dokumentus Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui objektų statybos, rekonstravimo ir remonto klausimais;

  5.17. dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

  5.18. ieško šaltinių Savivaldybės komunalinio ūkio statybos, rekonstravimo ir remonto projektų rengimui;

  5.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų pastatų atnaujinimo programas;

  5.20. teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su Savivaldybės plėtra, statybomis, renovacija ir kt., rengia projektus;

  5.21. organizuoja kitą Savivaldybės ūkinę veiklą įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.22. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pevedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  5.23. nesant Skyriaus vedėjo (atostogos, laikinas nedarbingumas, tarnybinės komandiruotės ir kt.), atlieka jo funkcijas.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai