Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Savivaldybės administracijos direktoriaus

  2014 m. vasario 25 d.

  įsakymu Nr. AV–061

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

   II. PASKIRTIS
  4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, užtikrinti viešųjų paslaugų gyventojams teikimą, skatinti plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą, ieškant investicijų bei įgyvendinti Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus statybos ir rekonstrukcijos bei kitais ūkiniais klausimais. Vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas jam neesant.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5. Užtikrinti užsakovo funkcijų įgyvendinimą organizuojant iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų statybų programų rengimą. Koordinuoti jų vykdymą ir kontroliuoti šių lėšų naudojimą.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba transporto inžinerijos, arba statybų technologijos studijų krypties išsilavinimą;

  6.2. urėti ne mažesnį kaip 3 metų patirtį ES struktūrinių fondų ir kitos finansinės paramos lėšomis įgyvendinamų investicinių projektų valdymo srityje;

  6.3. išmanyti projektų vadybos pagrindus;

  6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, statybos ir projektavimo darbus bei darbo saugos reikalavimus;

  6.5. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

  6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti taikyti praktiškai;

  6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti Savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius ir kt.) pagal savo kompetenciją.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias pagrindines funkcijas:

  7.1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, kontroliuoja, kaip skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

  7.2. rengia Savivaldybės ūkinės raidos pagrindines kryptis, ilgalaikes programas, prognozuoja ūkio vystymosi tempus bei rengia skyriaus vykdomos veiklos sričių analizes;

  7.3. dalyvauja rengiant statybos, rekonstrukcijos bei remonto planus, atliekamus iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių;

  7.4. teikia siūlymus dėl ūkinės veiklos vystymo Savivaldybėje, siūlymus, susijusius su Savivaldybei priklausančio turto valdymu, statyba, renovacija, rengiant regioninės plėtros projektus, Savivaldybės strateginį plėtros planą, dalyvauja Savivaldybei rengiant ir atnaujinant Savivaldybės plėtros strategiją;

  7.5. vadovaudamasis ekonominiais metodais kontroliuoja  savivaldybės bendrovių ir įmonių veiklą teikiant Savivaldybės gyventojams būtinas paslaugas, ruošia Savivaldybės tarybai, Tarybos ir Savivaldybės administracijos vadovams reikalingą informaciją apie esamą padėtį ir numato priemones jai gerinti;

  7.6. dalyvauja rengiant ir vykdant respublikines programas, susijusias su ūkine bei ekologine veikla;

  7.7. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas skyriaus vedėją, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas, bei rengia atsakymus;

  7.8. Savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui pavedus vykdo statybos, rekonstrukcijos ir remonto užsakovo funkcijas objektams iš Savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų teisėtai gautų lėšų;

  7.9. atlieka visuomenės nuomonės įvairiais ūkiniais klausimais tyrimus; sudaro statistines ataskaitas, susijusias su nustatytomis funkcijomis ir uždaviniais;

  7.10. organizuoja Savivaldybės objektų statybos ir remonto darbus;

  7.11. rengia viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;

  7.12. ruošia sutarčių su rangovais projektus ir vykdo jų kontrolę;

  7.13. vykdo atliktų darbų kontrolę ir pasirašo atliktų darbų aktus bei vykdo jų finansavimo kontrolę;

  7.14. organizuoja užbaigtų statyti objektų priėmimą eksploatacijon ir įformina dokumentus;

  7.15. konsultuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įmonių ir įstaigų vadovus (atsakingus darbuotojus) bei savivaldybės gyventojus objektų statybos, remonto bei komunalinio ūkio eksploatavimo klausimais;

  7.16. rengia dokumentus Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui objektų statybos, rekonstrukcijos ir remonto klausimais;

  7.17. dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

  7.18. ieško šaltinių Savivaldybės komunalinio ūkio atstatymo bei remonto – rekonstrukcijos projektų rengimui ir jų finansavimui;

  7.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų pastatų atnaujinimo programas;

  7.20. teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su Savivaldybės plėtra, statybomis, renovacija ir kt., rengia projektus;

  7.21. organizuoja kitą Savivaldybės ūkinę veiklą įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.22. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;

  7.23. nesant skyriaus vedėjo (atostogos, laikinas nedarbingumas, tarnybinės komandiruotės ir kt.), atlieka jo funkcijas.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai