Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Savivaldybės administracijos direktoriaus

  2017 m. liepos 31 d.

  įsakymu Nr. 259

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

   II. PASKIRTIS
  4. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įgyvendinant valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotą žemės ūkio srities politiką Savivaldybėje ir įgyvendinti kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui priemones.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  žemės ūkio plėtros ir melioracijos, kaimo plėtros  priemonių įgyvendinimo administravimą.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, Biomedicinos mokslų studijų srities, agronomijos ar gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą.

  7. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį žemės ūkio srityje.

  8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio veiklą, kaimo plėtrą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti taikyti praktiškai.

  9. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

  10. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

  11. Rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus.

  12. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu

  13. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook.

  14. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  15. Įgyvendina Savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

  16. Užtikrina tikslingą biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų bei turto panaudojimą.

  17. Nustatyta tvarka rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais.

  18. Nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai žemės ūkio ir kaimo plėtros programas (planus) ir lėšų poreikį programoms (planams) vykdyti.

  19. Pasirašo ūkininkų ūkių registravimo pažymėjimus, žemės ūkio veiklos subjektams skyriaus išduodamas pažymas, siunčiamus raštus.

  20. Dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime.

  21. Organizuoja ir vykdo Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimą, žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos administravimą.

  22. Atstovauja Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriui įvairiose institucijose savo kompetencijos klausimais.

  23. Yra tarpininkas, ieškant ryšių bei bendraujant su užsienio partneriais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.

  24. Pagal gautus įgaliojimus surašo administracinių pažeidimų protokolus ir perduoda juos nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

  25. Dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kitose priemonėse, kuriose svarstomi žemės ūkio, kaimo plėtros klausimai.

  26. Vykdo civilinės ir darbo saugos reikalavimus, dalyvauja civilinės saugos priemonėse, organizuoja ekstremalių situacijų padarinių likvidavimą.

  27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  28. Organizuoja informacijos, susijusios su skyriaus veikla žemės ūkio srityje parengimą, paskelbimą internete ir perdavimą spaudai.

  29. Konsultuoja ir informuoja žemės ūkio veiklos subjektus.

  30. Vykdo sutartines funkcijas, nurodytas bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose tarp Birštono savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro.

  31. Rengia žemės ūkio srities darbų ir paslaugų pirkimo sąlygas.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   32. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas  skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai