Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto Pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Administruoti Savivaldybės ir valstybės turtą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo ir turto valdymo – funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;

  4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą bei mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.4. mokėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti darbo veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti savo darbą;

  4.5. mokėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

  4.6. išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;

  4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją bei mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, Internet Explorer kompiuterio programomis.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimo bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre;

  5.2. rengia dokumentus dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto suteikimo patikėjimo teise, pagal nuomos ar panaudos sutartis;

  5.3. rengia dokumentus dėl nuomos ir panaudos sutarčių atnaujinimo ir pakeitimo bei nutraukimo;

  5.4. rengia dokumentus dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn valdyti patikėjimo teise ar panaudos pagrindais;

  5.5. vykdo Savivaldybės turto ir valstybės turto nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, apskaitą, naudojant kompiuterinę programą;

  5.6. rengia dokumentus dėl valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo;

  5.7. rengia dokumentus dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomų akcijų atstovavimo bendrovių valdymo organuose;

  5.8. rengia dokumentus dėl Savivaldybės turto įtraukimo į Birštono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą bei jo pardavimo viešuose aukcionuose;   dėl Savivaldybės akcijų įtraukimo į Birštono savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą ir rengia  šių turtų pardavimo sąlygas;

  5.9. tvarko dokumentus dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę) atkūrimo;

  5.10. rengia dokumentus dėl Birštono savivaldybės būstų fondo sąrašo sudarymo;

  5.11. rengia dokumentus dėl Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašo sudarymo ir šių patalpų paskyrimo nuomai;

  5.12. sudaro statistines ataskaitas pagal pareigybei priskirtų funkcijų sritis;

  5.13. priima interesantus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais;

  5.14. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, susijusius su pareigybei priskirtomis funkcijomis;

  5.15. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu sudarytų komisijų darbe;

  5.16. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais ir rengia atsakymus;

  5.17. vykdo ir kitus su  įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai