Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto Pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2011 m. sausio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-22

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
  4. Pareigybė reikalinga užtikrinti:

  4.1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

  4.2. Materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo ir (ar) priėmimo dokumentų rengimą;

  4.3. Privatizavimo objektų dokumentų rengimą;

  4.4. Materialiojo turto nuomos ir panaudos dokumentų rengimą;

  4.5. Nekilnojamojo turto nurašymą ir valstybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymą;

  4.6. Socialinio būsto nuomos ir valstybės remiamų būsto kreditų dokumentų tvarkymą.

   III. VEIKLOS SRITIS
   5.  Disponavimo kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turto dokumentacijos tvarkymas, socialinio būsto nuoma ir valstybės remiamų būsto kreditų teikimas.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  6.2. Turėti ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą valstybės tarnyboje;

  6.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

  6.4. Mokėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti darbo veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti savo darbą;

  6.5. Mokėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

  6.6. Išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;

  6.7. Mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „Internet Explorer“).

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimo bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre;

  7.2. Rengia dokumentus dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto suteikimo patikėjimo teise, pagal nuomos ar panaudos sutartis;

  7.3. Rengia dokumentus dėl nuomos ir panaudos sutarčių atnaujinimo ir pakeitimo bei nutraukimo;

  7.4. Rengia dokumentus dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn valdyti patikėjimo teise ar panaudos pagrindais;

  7.5. Vykdo Savivaldybės turto ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, apskaitą, naudojant kompiuterinę programą;

  7.6. Rengia dokumentus dėl valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo;

  7.7. Rengia dokumentus dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomų akcijų atstovavimo bendrovių valdymo organuose;

  7.8. Rengia dokumentus dėl Savivaldybės turto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą ir dokumentus dėl šių objektų privatizavimo programų sudarymo;

  7.9. Tvarko dokumentus dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę) atkūrimo;

  7.10. Sudaro Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) sąrašą;

  7.11. Sudaro asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus ir parengia dokumentus socialinio būsto nuomai;

  7.12. Rengia dokumentus dėl asmenims (šeimoms) valstybės remiamų būsto kreditų teikimo;

  7.13. Sudaro statistines ataskaitas pagal pareigybei priskirtų funkcijų sritis;

  7.14. Priima interesantus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais;

  7.15. Rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, susijusius su pareigybei priskirtomis funkcijomis;

  7.16. Vykdo skyriaus vedėjo pavedimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su pareigybei pavestomis funcijomis, įgyvendinimą;

  7.17. Dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu sudarytų komisijų darbe;

  7.18. Nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų pareiškimus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais ir rengia atsakymus;

  7.19. Vykdo kitus su skyriaus uždaviniais susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai