Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Koordinuoti ir įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, vykdyti ir kontroliuoti Birštono savivaldybėje esančių statinių techninę priežiūrą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos koordinavimo ir įgyvendinimo funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

  4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos, rekonstrukcijos, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką ir skyrimą, statinių naudojimo priežiūros kontrolę, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo taisykles, sugebėti jais vadovautis ir taikyti praktikoje;

  4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti. Užmegzti ir palaikyti gerus ryšius su žiniasklaida;

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja ir koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo priemones, tvarko reikiamą apskaitą ir šiais klausimais informuoja Savivaldybės bendruomenę;

  5.2. atlieka užduotis, susijusias su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu Savivaldybės lygmenyje;

  5.3. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančių biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir jų teikiamų viešųjų paslaugų vystymo, viešųjų paslaugų plėtros, kokybės gerinimo ir būtinųjų sąnaudų mažinimo problemas, kartu su Skyriaus specialistais kontroliuoja jų veiklą;

  5.4. vadovaudamasis ekonominiais metodais kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priklausančių biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą teikiant Savivaldybės gyventojams būtinas paslaugas;

  5.5. ruošia Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijos vadovams reikalingą informaciją apie esamą padėtį ir numato bei siūlo priemones jai gerinti;

  5.6. nagrinėja pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

  5.7. konsultuoja Birštono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis statinių energinio efektyvumo klausimais;

  5.8. vykdo Birštono savivaldybėje esančių statinių techninės priežiūros kontrolę;

  5.9. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

  5.10. organizuoja ir vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrankos ir skyrimo procedūras;

  5.11. teikia konsultacijas, metodinę ir dalykinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo, jungtinės veiklos sutarčių sudarymo klausimais;

  5.12. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos ribose ir rengia atsakymų projektus;

  5.13. koordinuoja, vykdo projektus, susijusius su alternatyvių energijos šaltinių diegimu ir CO2 išskyrimo mažinimo Savivaldybėje;

  5.14. rengia Savivaldybės teisės aktus savo kompetencijos ribose;

  5.15. teikia veiklos metinę ataskaitą Skyriaus vedėjui;

  5.16. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;

  5.17. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;

  5.18. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pevedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai