Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. liepos 31 d.

  įsakymu Nr. AV-259

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 10.

   II. PASKIRTIS
   4. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybės paskirtis yra įgyvendinti valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotą žemės ūkio srities politiką savivaldybėje. Padėti žemės ūkio veiklos subjektams įsisavinti Lietuvos kaimo plėtros paramą, kad žemdirbiai aktyviai naudotųsi jiems teikiamomis galimybėmis, taip stiprindami savo ūkius ir didindami žemės ūkio konkurencingumą.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – žemės ūkio plėtros, kaimo plėtros  priemonių įgyvendinimo administravimo funkcijas.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, agronomijos ar gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės tarnyboje.

  7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės ūkio veiklą ir kaimo plėtrą, licencijų bei leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą, raštvedybą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje.

  8. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, MS Ewcel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, PPIS programomis bei internetine taikomąja programa, skirta elektroniniam pasėlių laukų įbraižymui, paraiškų pildymui ir pasėlių draudimui.

  9. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

  10. Sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  11. Rengti vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus;

  12. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  13. Siekiant užtikrinti Savivaldybėms priskirtų valstybės deleguotų funkcijų atlikimą, vyriausiasis specialistas:

  13.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius žemės ūkio veklos srityje;

  13.2. Savo kompetencijos klausimais rengia kaimo plėtros ir žemės ūkio vystymo programas;

  13.3. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus Kaimo plėtros programos klausimais;

  13.4. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus tiesioginių išmokų klausimais;

  13.5. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo laikotarpiu seniūnijoje priima iš pareiškėjų paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramai už energetinius augalus, paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotąsias vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ gauti;

  13.6. Dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose, kuriuose svarstomi licencijų, leidimų išdavimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai;

  13.7. Priima žemės ūkio veiklos subjektų prašymus atnaujinti Žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis ir juos registruoja Valdų registro informacinėje sistemoje;

  13.8. Priima (padeda užpildyti) iš žemės ūkio valdų valdytojų prašymų formas apie valdoje naudojamus trąšų kiekius ir registruoja Valdų registro informacinėje sistemoje;

  13.9  Pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  13.10. Priima ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimai išdavimo;

  13.11. Priima ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo;

  13.12. Priima ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo;

  13.13. Priima ir rengia dokumentus dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi licencijų ir leidimų bei licencijų (licencijos kortelių) vežti keleivius reguliariais (vietinio susisiekimo) maršrutais išdavimo;

  13.14. Priima ir tvarko dokumentus dėl spalvotųjų metalų ir jų laužo supirkimo;

  13.15. Priima ir tvarko dokumentus dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo;

  13.18. Nagrinėja gyventojų pasiūlymus, skundus ir rengia atsakymus į juos savo kompetencijos ribose;

  13.19. Rengia kitoms valstybinėms institucijoms ataskaitas, susijusias su licencijų bei leidimų išdavimu;

  13.20. Įregistruoja (išregistruoja) ūkininko ūkius,

  13.21.Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Žemės ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   14. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai