Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II. PASKIRTIS
  2. Pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, analizuoti bei įgyvendinti žemės ūkio srities politiką savivaldybėje, padėti įsisavinti ūkio veiklos subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones teikiamą paramą.
  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities  – valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio ir kaimo plėtros – funkcijas.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities, agronomijos ar gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės ūkio veiklą ir kaimo plėtrą, licencijų bei leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą, raštvedybą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis, PPIS programomis bei internetine taikomąja programa, skirta elektroniniam pasėlių laukų įbraižymui, paraiškų pildymui ir pasėlių draudimui;

  4.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.5. mokėti rengti vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius savo kompetencijos klausimais;

  5.2. savo kompetencijos klausimais rengia kaimo plėtros ir žemės ūkio vystymo programas;

  5.3. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus Kaimo plėtros programos klausimais;

  5.4. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus tiesioginių išmokų klausimais;

  5.5. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo laikotarpiu seniūnijoje priima iš pareiškėjų paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramai už energetinius augalus, paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotąsias vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ gauti;

  5.6. organizuoja ir vykdo Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimą, žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos administravimą;

  5.7. dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose, kuriuose svarstomi licencijų, leidimų išdavimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai;

  5.8. registruoja, išregistruoja Žemės ūkio ir kaimo valdas ir atnaujina jų duomenis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Valdų registro informacinėje sistemoje;

  5.9. įregistruoja, išregistruoja ūkininko ūkius ir atnaujina jų duomenis Ūkininkų ūkių registre,

  5.10.  pildo Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  5.11. nesant atsakingo darbuotojo, atlieka šias funkcijas:

  5.11.1. priima paraiškas ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimai išdavimo;

  5.11.2. priima paraiškas ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo;

  5.11.3. priima prašymus ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo;

  5.11.4. priima prašymus ir rengia dokumentus dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi licencijų ir leidimų bei licencijų (licencijos kortelių) vežti keleivius reguliariais (vietinio susisiekimo) maršrutais išdavimo;

  5.11.5. priima prašymus ir tvarko dokumentus dėl spalvotųjų metalų ir jų laužo supirkimo leidimų išdavimo;

  5.11.6. priima prašymus ir tvarko dokumentus dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo;

  5.12. nagrinėja gyventojų pasiūlymus, skundus ir rengia atsakymus į juos savo kompetencijos ribose;

  5.13. savo kompetencijos ribose rengia kitoms valstybinėms institucijoms ataskaitas, susijusias su žemės ūkio klausimais bei licencijų bei leidimų išdavimu;

  5.14. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai