Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio  31 d.

  įsakymu Nr. AV-478

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS. VEIKLOS SRITIS
  3. Pagrindinė veiklos sritis:

  3.1. administracinių paslaugų teikimas.

  4. Papildoma veiklos sritis:

  4.1. sprendimų įgyvendinimas.

  III SKYRIUS. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

  5.1. Žemės ūkis ir kaimo plėtra.

  6. Papildomos veiklos srities specializacija:

  6.1. Žemės ūkis ir kaimo plėtra.

   IV SKYRIUS. FUNKCIJOS
  7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

  8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

  11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

  15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

  16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  17. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

  18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  19. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

  20. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

  22. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

  23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   V SKYRIUS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
  24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  24.2. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);

  24.3. studijų kryptis – agronomija (arba);

  24.4. studijų kryptis – gyvulininkystė (arba);

  24.5. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  24.7. darbo patirtis – žemės ūkio srities patirtis;

  24.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  VI SKYRIUS. KOMPETENCIJOS
  25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  25.2. organizuotumas – 3;

  25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  25.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  25.5. komunikacija – 3.

  26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  26.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

  26.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai