Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2020 m. sausio 6 d.

  įsakymu Nr. AV-007

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1.Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
  II SKYRIUS. PASKIRTIS
  2. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybės paskirtis – pagal Skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, analizuoti bei įgyvendinti žemės ūkio srities politiką Savivaldybėje.
  III SKYRIUS. VEIKLOS SRITIS
  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities  – valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas.
   IV SKYRIUS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį žemės ūkio mokslų studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės ūkio veiklą ir kaimo plėtrą, licencijų bei leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, Paraiškų priėmimo informacinė sistema bei internetine taikomąja programa, skirta elektroniniam pasėlių laukų įbraižymui, paraiškų pildymui ir pasėlių draudimui;

  4.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.5. mokėti rengti vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus.

   V SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  5. Siekiant užtikrinti Savivaldybėms priskirtų valstybės deleguotų funkcijų atlikimą, vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius savo kompetencijos klausimais;

  5.2. pagal pareiškėjo pateiktą informaciją suveda duomenis apie išankstinius Kontrolinių žemės sklypų ribų pakeitimus;

  5.3. paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pagal žemės ūkio veiklos subjekto pateiktą informaciją suveda duomenis apie planuojamo žemės ūkio pasėlių purškimo datą bei laiką;

  5.4 priima paraiškas kompensacijoms už papildomą bičių maitinimą gauti;

  5.5. priima deklaracijas dėl tiesioginio pieno pardavimo;

  5.6. pasirašo žemės ūkio veiklos srities pažymas, siunčiamus raštus ir Ūkininko ūkio registravimo pažymėjimus;

  5.7. konsultuoja ūkininkus apie ūkio ekonominio dydžio vieneto (EDV), valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiavimą, išduoda pažymas;

  5.8. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus Kaimo plėtros programos klausimais ir tiesioginių išmokų skyrimo klausimais;

  5.9. priima iš pareiškėjų paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;

  5.10. organizuoja ir vykdo Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimą, dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose, kuriuose svarstomi žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai;

  5.11. įregistruoja, išregistruoja Žemės ūkio ir kaimo valdas ir atnaujina jų duomenis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Valdų registro informacinėje sistemoje;

  5.12. įregistruoja, išregistruoja ūkininko ūkius ir atnaujina jų duomenis Ūkininkų ūkių registre,

  5.13. teikia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui suvestinius duomenis apie Savivaldybės ūkininkų ūkiuose gautą grūdų derlių bei sandėliuose esančius grūdų kiekius;

  5.14.  pildo Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  5.15. nagrinėja gyventojų pasiūlymus, skundus ir rengia atsakymus į juos pagal savo kompetenciją;

  5.16. rengia kitoms valstybinėms institucijoms ataskaitas, susijusias su žemės ūkio klausimais;

  5.17. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus.

  VI SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai