Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA
  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2017 m. vasario 28 d.

  įsakymu  Nr. AV-063

  VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

  4. Pareigybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386, yra pavojingų darbų sąraše.

  II. PASKIRTIS
  5. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus veiklą, Birštono savivaldybės teritorijoje atlikti valstybinę (perduotą savivaldybėms) vaikų teisių apsaugos funkciją, įstatymų nustatyta tvarka ginti vaiko teises ir teisėtus interesus.
  III. VEIKLOS SRITIS
  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – vaiko teisių apsaugos – funkciją Birštono savivaldybės teritorijoje, palaiko tarnybinius ryšius, bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų, institucijų darbuotojais būtinoms funkcijoms atlikti.
  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  7.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, psichologijos ar teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  7.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje;

  7.3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kodeksus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, šeimos santykius, vaikų teises ir jų apsaugą, taip pat gerai išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaikų teisių apsaugą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

  7.4. Išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;

  7.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  7.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

  7.7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  8.1. Savarankiškai organizuoja skyriaus veiklą pagal Administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus nuostatus;

  8.2. Skyriuje vykdo vidaus kontrolės funkciją;

  8.3. Organizuoja skyriaus valstybės tarnautojų funkcinį veiklos paskirstymą ir kvalifikacijos tobulinimą;

  8.4. Rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, paskatinimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo;

  8.5. Rengia skyriaus valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką;

  8.6. Rengia ir teikia ataskaitas, informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

  8.7. Rengia, tikslina, papildo skyriaus veiklos nuostatus, pareigybių aprašymus;

  8.8. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

  8.9. Dalyvauja komisijų, grupių, į kurių sudėtį paskirtas ir kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga, darbe;

  8.10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

  8.11. Saugo skyriaus apvalųjį antspaudą ir atsako už jo tinkamą panaudojimą;

  8.12. Tvirtina dokumentų kopijas;

  8.13. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

  8.14. Vykdo vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje;

  8.15. Planuoja ir organizuoja valstybės ir Savivaldybės vaikų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą Birštono savivaldybėje;

  8.16. Vykdo vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę Birštono savivaldybėje

  8.17. Atstovauja skyriui valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose;

  8.18. Rengia išvadas dėl teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsauga, tobulinimo bei teikia jų pakeitimų projektus;

  8.19. Atstovauja skyriui teismuose, kitose teisėsaugos institucijose, pagal skyriaus kompetenciją teikia išvadas, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teismams vaiko teisėms ir interesams apginti, naudojasi kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso suteiktomis procesinėmis teisėmis;

  8.20. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

  8.21. Organizuoja kvalifikuotą vaiko teisių atstovavimą ir gynybą teismuose, kitose teisėsaugos institucijose, valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose;

  8.22. Kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo bei dėl pagalbos užtikrinant vaiko teisių apsaugos vykdymą;

  8.23. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio nusižengimo protokolus;

  8.24. Vykdo teismo nutarimų skirti administracinę nuobaudą kontrolę;

  8.25. Priima lankytojus, juos konsultuoja vaiko teisių apsaugos, globos, rūpybos klausimais;

  8.26. Įkurdina likusius be reikiamos globos vaikus šeimose, ugdymo įstaigose ir pagal vaiko globos planą kontroliuoja ugdymo bei grąžinimo į šeimą procesą;

  8.27. Organizuoja vaikų globą (rūpybą) ir jos priežiūrą Birštono savivaldybėje;

  8.28. Organizuoja nuolatinį informacijos ir dokumentų pateikimą apie Birštono savivaldybės teritorijoje esančius vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti globojami (rūpintini) ar įvaikinti, ir asmenis, kurie norėtų globoti ar įvaikinti;

  8.29. Registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;

  8.30. Teikia Administracijos direktoriui pasiūlymą įrašyti šeimą į vaikus auginančių socialinės rizikos aplinkoje šeimų sąrašą ir išbraukti iš jo, tvarko šių šeimų ir jų vaikų apskaitą;

  8.31. Organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms;

  8.32. Teikia metodinę paramą socialiniams darbuotojams;

  8.33. Padeda kitoms suinteresuotoms institucijoms įgyvendinti prevencines priemones, dirbti su sunkiai auklėjamais vaikais, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių šie vaikai gali padaryti nusikaltimus;

  8.34. Organizuoja juridinių ir fizinių asmenų prašymų ir skundų vaiko teisių apsaugos klausimais nagrinėjimą;

  8.35. Kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą;

  8.36. Organizuoja skyriaus bendradarbiavimą su Savivaldybės skyriais, įvairiomis valstybės ir Savivaldybės institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

  8.37. Kartu su Savivaldybės administracijos skyriais, policijos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir vaikų atstovais organizuoja bendrus pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje;

  8.38. Bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;

  8.39. Teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai informaciją apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;

  8.40. Inicijuoja ir dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

  8.41. Atlieka kitas įstatymais, teisės aktais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją;

  8.42. Laikosi konfidencialumo principo dirbant su Skyriaus dokumentais ir besikreipiančiais asmenimis;

  8.43. Vairuoja Skyriui priskirtą automobilį.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  9. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai