Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2016 m. vasario 29 d.

  įsakymu Nr. AV-049

  VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas ) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 9

  4. Pareigybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386, yra pavojingų darbų sąraše.

   II. PASKIRTIS
   5. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti vaikų ir jaunimo teisių apsaugą savivaldybėje ir teisinėmis priemonėmis ginti vaiko teises ir teisėtus interesus.
   III. VEIKLOS SRITIS
   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – šeimos, vaikų ir jaunimo socialinių teisių apsaugos srityje.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  7.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, edukologijos, psichologijos arba teisės krypties išsilavinimą;

  7.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje (socialinio darbo, globos organizavimo);

  7.3. Gšmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, vaiko teisių apsaugą;

  7.4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, analizuoti ir spręsti įvairias socialines problemas, teikti išvadas;

  7.5. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų nuostatas, pagrindinius principus;

  7.6. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, SPIS, PARAMA ir kt. kompiuterinėmis programomis ir informacinėmis sistemomis;

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:

  8.1. Užtikrinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą Birštono savivaldybės teritorijoje, atstovauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems interesams tam, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

  8.2. Bendradarbiauti su įvairiomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, kad būtų išaiškintos vaikams nepalankios gyvenimo ir ugdymo sąlygos, kartu su vaiko tėvais, globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalinti aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės;

  8.3. Ginti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teises šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose ir socialinės globos įstaigose, fiksuoti kiekvieną apsilankymą šeimoje, įstaigoje, pokalbį su klientu apie problemos nagrinėjimą ir jos  sprendimą;

  8.4. Rengti medžiagą teismui dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, nustatant nuolatinę globą (rūpybą), vaiko globėjo atleidimo iš pareigų, globėjo nušalinimo nuo pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos), vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;

  8.5. Skubiai organizuoti įstatymų nustatyta tvarka vaiko paėmimą iš tėvų arba kitų vaiko buvimo vietų, jei kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei, informuoti vaiko tėvus ar kitus jo teisėtus atstovus apie vaiko laikiną apgyvendinimą;

  8.6. Nustatyti vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba) ir užtikrinti šių ir globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti likusio be tėvų globos vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pabaigą;

  8.7. Vykdyti globos (rūpybos) priežiūrą šeimose, šeimynose ir socialinės globos įstaigose vadovaujantis Vaiko globos organizavimo, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais;

  8.8. Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintoju pasirengimą ir parinkti likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį;

  8.9. Parengti sutikimą, kad rūpinamas nepilnametis, sulaukęs 16 metų, gyventų skyrium nuo rūpintojo;

  8.10. Rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus globos (rūpybos) klausimais;

  8.11. Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, taip pat jo atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

  8.12. Sudaryti teisės aktų nustatyta tvarka Vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą, vykdyti plano vykdymo kontrolę;

  8.13. Teikti fiziniams asmenims išvadas ir vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją dėl fizinio asmens tinkamumo (netinkamumo) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą;

  8.15. Vykdyti globos (rūpybos) šeimose, šeimynose, socialinės globos įstaigose priežiūrą, konsultuoti globėjus (rūpintojus) bei įstaigų darbuotojus globos (rūpybos) klausimais;

  8.16. Teikti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas;

  8.17. Registruoti gyventojus, norinčius globoti ar įvaikinti likusius be tėvų globos, vaikus, teikti informaciją apie galimus globoti vaikus, organizuoti būsimųjų globėjų (rūpintojų), įvaikintojų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti, atlikti jų pirminę atranką ir teikti išvadą apie globėjo (rūpintojo), įvaikintojo pasirengimą;

  8.18. Siekiant grąžinti vaiką, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), į šeimą, bendradarbiauti  kitų institucijų darbuotojais, organizuoti socialinį darbą su vaiko tėvais;

  8.19. Tvarkyti, saugoti ir nuolat pildyti vaikų globos (rūpybos) bylas, nustatyta tvarka perduoti jas archyvui;

  8.20. Palaikyti ryšius su šeimose, šeimynose ir socialinės globos įstaigose apgyvendintais vaikais, domėtis šių vaikų elgesiu, jų ugdymo, gyvenimo sąlygomis;

  8.21. Rinkti informaciją apie globojamo (rūpinamo) vaiko išvykimą į užsienio valstybes;

  8.22. Organizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įvaikinimą, tvarkyti galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų apskaitą ir bylas;

  8.23. Teikti tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus tuos atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kitais įstatymų nustatytais atvejais;

  8.24. Kaupti ir analizuoti pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, inicijuoti šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą;

  8.25. Pagal kompetenciją registruoti ir kaupti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis, kuriuos numato informacinės sistemos nuostatai, rengti metines veiklos ataskaitas ir teikti jas Skyriaus vedėjui;

  8.26. Savo kompetencijos klausimais konsultuoti tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, socialinius darbuotojus, pedagogus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo, ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

  8.27. Rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus tam, kad būtų priimami būtini sprendimai, susiję su vaiko teisių apsaugos įgyvendinimu, užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų savo kompetencijos klausimais vykdymą;

  8.28. Tvarkyti Skyriaus archyvą;

  8.29. Dalyvauti Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, bendradarbiauti su ministerijomis, Statistikos departamentu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis ir pagal kompetenciją teikti joms informaciją bei siūlymus vaiko teisių apsaugai gerinti;

  8.30. Rengti pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisėtų vaiko interesų gynimo, Skyriaus veiklos kokybės gerinimo, įgyvendinti priemones vaiko teisių apsaugai gerinti;

  8.31. Vedėjo pavedimu nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, raštus, rengti atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka, spręsti kitus jo kompetencijai priklausančius vaiko teisių apsaugos klausimus;

  8.32. Pavaduoti Skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe laikotarpiais, siekiant užtikrinti Skyriaus nustatytų funkcijų nuolatinį vykdymą;

  8.33. Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su Vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcijomis.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai