Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. sausio 29 d.

  įsakymu Nr. AV-036

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS. PASKIRTIS
  2. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotą žemės ūkio srities politiką Savivaldybėje ir įgyvendinti melioracijos, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui priemones.
  III SKYRIUS. VEIKLOS SRITIS
  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros funkcijas.
   IV SKYRIUS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės arba inžinerijos mokslų studijų bioinžinerijos krypties, arba inžinerijos mokslų studijų aplinkos inžinerijos krypties, arba inžinerijos mokslų studijų statybos inžinerijos krypties išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį melioracijos srityje;

  4.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės akus, reglamentuojančius žemės ūkio veiklą, melioraciją, kaimo plėtrą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus;

  4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4.4.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  4.5.  rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktus;

  4.6.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo, teisės aktų rengimo taisykles;

  4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook.

   V SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus;

  5.2. organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektavimą, projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę;

  5.3.  sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;

  5.4. vykdo melioracijos darbų ir statinių techninę priežiūrą bei organizuoja užbaigtų objektų priėmimą;

  5.5. teikia pirminius duomenis melioracijos statinių apskaitai, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo, dalyvauja melioracijos projektų parinkimo komisijoje;

  5.6. saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą;

  5.7. nustato technines sąlygas, atliekant melioruotos žemės kasimo ar statybos darbus. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus;

  5.8. kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas;

  5.9. teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai;

  5.10. bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenės nariais melioracijos srityje;

  5.11. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus skundus (prašymus) bei pasiūlymus;

  5.12.  priima ir administruoja žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas dėl augalų pasėlių

  draudimo ir draudimo įmokų kompensavimo;

  5.13.  priima ir administruoja  žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas dėl ūkinių gyvūnų draudimo ir draudimo įmokų kompensavimo;

  5.14. priima ir administruoja prašymus įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti ūkius ir žemės ūkio ir kaimo valdas;

  5.15. renka ir kaupia informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančius žemės ūkio produkcijos gamintojus, produkcijos gamybos ir pardavimo rodiklius;

  5.16. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių  deklaravimo laikotarpiu priima ir administruoja paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti ir informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytus neatitikimus;

  5.17.  rengia informacinius pranešimus žemės ūkio produkcijos gamintojams;

  5.18. derina projektus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

  5.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  5.20. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

  VI SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai