Birštono miesto vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją

Birštono miesto vietos veiklos grupė įgyvendina iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą „Birštono miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas“. Projekto tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją Birštono mieste, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Projekto įgyvendinimo metu Birštono miesto vietos veiklos grupė parengs Birštono miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 metų laikotarpiui, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Vietos plėtros strategijos rengimui buvo skirta ES fondų parama (3 996,00 Eur). Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. gruodžio 10 d. – 2016 m. vasario 15 d.
Birštono miesto vietos veiklos grupė, norėdama išsiaiškinti, kokiose srityse tikslinga inicijuoti ir įgyvendinti projektus, atliko miesto gyventojų poreikių tyrimą, kurio metu siekė išsiaiškinti pagrindinius Birštono miesto gyventojų poreikius, organizavo susitikimus su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo bendruomenės atstovais, aptarė galimas projektines idėjas.
Rengiamos Birštono miesto vietos veiklos grupės strategijos tikslas – skatinti gyventojų socialinę įtrauktį ir verslumą bei aktyvumą darbo rinkoje. Išskiriami du uždaviniai:
1. Mažinti socialinę atskirtį, vykdant užimtumo veiklas
2. Plėtoti gyventojų verslumo iniciatyvas.
Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius, numatoma įgyvendinti veiklas, susijusias su sociokultūrinių paslaugų teikimu skatinant savanorystę, įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius gyventojus, taip pat didelis dėmesys bus skiriamas savanorystės skatinimui bei savanorių įgūdžių ugdymui. Bus siekiama ugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinius įgūdžius, dalyvaujant kultūros renginiuose, sportuojant, naudojantis sveikatinimosi paslaugomis, organizuoti neformalų profesinį mokymą neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams. Strategija rengiama 2016–2022 metų laikotarpiui. Birštono miesto vietos veiklos grupės strategijos, tinkamai ją įvertinus ir patvirtinus LR vidaus reikalų ministerijai, įgyvendinimas numatomas nuo 2017 metų.
Šių metų vasario 10 d. numatomas Birštono miesto vietos veiklos grupės parengtos strategijos projekto pristatymas gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms, verslo bendruomenei. Pristatymas vyks Birštono parapijos Caritas bendruomenės namuose (Birutės g. 10, Birštonas), pristatymo pradžia – 12.00 val.
Kviečiame visus dalyvauti.
Birštono miesto vietos veiklos grupė

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai