Birštono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti

Birštono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Teisės ir personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti.
Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.
KONKURSO APRAŠYMAS
Skelbimo nr.:32534
Skelbimo data:2016-05-03
Konkursą organizuojanti įstaiga:Birštono savivaldybės administracija
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Birštono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. AV-112
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
1.    PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.
II. PASKIRTIS
4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyriaus) vyresniojo specialisto (toliau – vyresnysis specialistas) pareigybės paskirtis:
4.1. rengti teisės aktų projektus ir įgyvendinti teisės aktų reikalavimus bei savivaldybės politiką personalo administravimo klausimais;
4.2. teikti pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – personalo valdymo ir teisės.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą bei teisinio darbo srityje patirtį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymą, darbo santykių reguliavimą, pirminės teisinės pagalbos teikimą, personalo valdymą bei sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis);
6.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. išmanyti valstybės tarnautojų veiklos ir elgesio principus, turėti gerus bendravimo įgūdžius.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Kad būtų įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos bei savivaldybės politika personalo klausimais:
7.1 formuoja, tvarko, kaupia institucijos vadovo, politikų, asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos darbuotojų, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas, atsako už informacijos, pateiktos bylose, slaptumą;
7.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl darbuotojų, išvardintų 7.1 punkte, priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo, perkėlimo į kitas pareigas, valstybės tarnybos termino pratęsimo karjeros valstybės tarnautojams, pareigybių aprašymų tvirtinimo, atostogų, pavadavimo, komandiruočių, darbo sąlygų pakeitimo ir kitais personalo klausimais bei veda jų registrus;
7.3. rengia įspėjimus darbuotojams dėl darbo sąlygų pakeitimo ar atleidimo iš darbo;
7.4. rengia darbuotojų, išvardintų 7.1 punkte, darbo sutarčių projektus;
7.5. konsultuoja ir teikia pagalbą padalinių vedėjams rengiant padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymus, tikrina jų atitiktį teisės aktams bei rengia teisės aktų projektus dėl jų patvirtinimo;
7.6. organizuoja ir vykdo valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą konkursus, darbuotojų atranką;
7.7. organizuoja karjeros valstybės tarnautojams įvadinio, tęstinio ir specialios programos mokymus, rengia kvalifikacijos kėlimo programas;
7.8. pagal kompetenciją tvarko valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis, kad būtų užtikrintas informacijos pateikimas valstybės institucijoms;
7.9. suveda personalo duomenis ir tvarko Savivaldybės administracijos personalo valdymo informacinę sistemą;
7.10. rengia dokumentus dėl darbuotojo skatinimo, apdovanojimo bei drausminių nuobaudų skyrimo;
7.11. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.12. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimą ir tvarko jų apskaitą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
7.13. skaičiuoja naujai priimtų valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
7.14. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių klasių valstybės tarnautojams suteikimo procedūras;
7.15. supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Savivaldybės administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinio padalinio, į kurį priimtas darbuotojas, nuostatais, jo pareigybės aprašymu;
7.16. rengia ataskaitas, informaciją personalo klausimais ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
7.17. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla, ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose;
7.18. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;
7.19. pagal dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus bylas personalo klausimais.
8. Kad būtų įgyvendinamos Lietuvos Respublikos pirminės teisinės pagalbos teikimo nuostatos:
8.1. teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;
8.2. teikia ataskaitas Teisingumo ministerijai nustatyta tvarka.
9. Teikia informaciją paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.
10. Pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais.
11. Užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
12. Teikia darbo ataskaitas Skyriaus vedėjui.
13. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Teisės ir personalo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
14. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Teisės ir personalo skyriaus vedėjui.
_______________________________
Susipažinau
________________________
(Valstybės tarnautojo pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)

Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:    Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas
Telefonas:    8 319 62001
El. paštas:    [email protected]

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai