Birštono savivaldybė organizuoja konkursą viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros direktoriaus pareigoms užimti

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksais, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, Birštono savivaldybės institucijų sprendimais, reglamentuojančiais įstaigos veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, administravimą ir finansavimą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros įstatais, šiais pareigybės nuostatais ir mokėti juos taikyti praktikoje;
4. išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft“ biuro programų rinkiniu;
5. turėti vairuotojo pažymėjimą B kategorijos;
6. mokėti 1 užsienio kalbą;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir įstaigos veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, apibendrinti informaciją ir priimti sprendimus.
Funkcijos:
Direktorius vadovauja įstaigai ir atsako už jos veiklą:
organizuoja įstaigos veiklą;
veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus, priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
nustato įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršijant darbo užmokesčio fondo;
paskirsto užduotis įstaigos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo organizavimą, darbo drausmę;
skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
įstaigos vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
užtikrina įstaigos finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
leidžia įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja įstaigos interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis, užtikrindamas paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą bei veiksmingos įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
stebi, analizuoja, vertina įstaigos veiklą, rengia metinę įstaigos veiklos ataskaitą ir pateikia Birštono savivaldybės tarybai;
dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, siekdamas, kad įstaigos sukaupta patirtimi būsto modernizavimo srityje galėtų pasinaudoti kitos įstaigos ir visuomenė;
koordinuoja Birštono energijos taupymo daugiabučiuose namuose programų ir projektų administravimą, teikia ataskaitas institucijoms;
prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Europos Sąjungos teisės aktų, aplinkos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų įstaigos kompetencijos klausimais vykdymą, užtikrindamas įstaigos uždavinių įgyvendinimą;
ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms įstaigos programoms vykdyti, organizuoja ir rengia projektus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
įstatuose numatyta tvarka šaukia dalininkų susirinkimus, rengia jų darbotvarkes;
vykdo kitas visuotinio dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas;
vykdo kitas funkcijas ir atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti įpareigoja įstaigos įstatai, Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.
Darbo užmokestis: pastoviosios dalies koeficientas 9 (Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos dydžiais)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas dalyvauti konkurse; 2. Asmens tapatybę ir aukštąjį išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos (jei dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro); 3. Gyvenimo aprašymas; 4. Užpildyta pretendento anketa (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkurso pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą); 5. Savo privalumų sąrašas, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius; 6. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa; 7. Darbo patirtį patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos; 8. Vairuotojo pažymėjimas ir jo kopija; 9. Privačių interesų deklaracijos nuorašas.
Dokumentai priimami adresu: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius 218 kab. arba registruotu laišku, Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštono savivaldybė iki 2016 m. gegužės 30 d.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Aušra Slavinskienė, tel. (8 319) 62001, el. paštas ausra.slavinskiene@birstonas.lt

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai