Svarbiausios mokestinės naujovės individualios veiklos vykdytojams ir gyventojams

2018 metais keičiasi keletas nuostatų, reglamentuojančių gyventojų gautų pajamų už nekilnojamojo turto nuomą ir pajamų iš individualios veiklos apmokestinimą. Su svarbiausiais mokestiniais pakeitimais supažindina Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.
Kaip 2018 metais keitėsi pajamų, gautų iš individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimas?
Visų pirma, reikėtų pažymėti tai, kad nuo šių metų pradžios gyventojų pajamų mokesčio tarifas priklauso ne nuo profesinės veiklos rūšies, o nuo apmokestinamųjų pajamų dydžio (iš gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus). Iki pakeitimo individualios veiklos gyventojų pajamų mokesčio tarifas priklausė nuo to, ar asmens veikla priskiriama laisvajai profesijai (15 proc. tarifas), ar ne (5 proc. tarifas). Ši naujovė įnešė aiškumo: bus išvengta situacijų, kai kyla nesusipratimai dėl veiklos priskyrimo laisvosioms profesijoms, kurioms buvo taikomas didesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

Ar tai reiškia, kad individualios veiklos pagal pažymą pajamoms bus taikomas vienodas 5 proc. tarifas?
Apmokestinamosioms pajamoms neviršijant 20 tūkst. eurų per metus, bus taikomas 5 proc. tarifas, o viršijus minėtą sumą, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės ir bus apskaičiuojamas pagal tam tikras formules. Apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 tūkst. eurų ribą, bus taikomas nekintantis 15 proc. pajamų mokesčio tarifas. Kalbant apie apmokestinimą, svarbu suprasti, kad nauja tvarka bus taikoma tik deklaruojant ir mokant mokesčius po 2018 m. sausio 1 d. gautoms pajamoms. 2017 m. gautoms pajamoms galios ankstesnė tvarka.

Į ką turėtų atkreipti dėmesį gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą?
Nuo šių metų pradžios gyventojo pajamos, gautos už nekilnojamojo turto nuomą ne tik iš juridinio asmens, bet ir iš individualią veiklą vykdančio gyventojo, yra priskiriamos A klasės pajamoms. Dėl šios priežasties individualią veiklą vykdantys asmenys, išmokėdami sumas kitam gyventojui už nekilnojamojo turto nuomą privalo išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį, sumokėti jį į biudžetą ir pateikti deklaraciją mokesčių inspekcijai. Anksčiau pajamas iš nuomos deklaruodavo ir mokesčius sumokėdavo patalpų nuomotojas. Pažymėtina tai, kad nauja pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka taikoma tik tais atvejais, kai individualią veiklą, įskaitant veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vykdantis gyventojas nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo individualios veiklos vykdymo tikslais. Jei patalpos nuomojamos iš gyventojo, turinčio patalpų nuomos verslo liudijimą, išskaičiuoti pajamų mokesčio nereikia.
Pavyzdžiui, tais atvejais, kai ūkininkas išmokės kitam gyventojui išmokas už nuomojamą žemės sklypą, privalės apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį. Taip pat kai gyventojai vykdo individualią, pavyzdžiui, teisininko veiklą ir nuomojasi patalpas iš kito gyventojo, tai nuo šių metų pradžios, išmokėdami išmokas už nuomojamas patalpas, privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Kokia patalpas nuomojančio gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka, terminai?
Pajamų mokesčio sumokėjimo terminas priklauso nuo nuompinigių mokėjimo tvarkos. Jei individualios veiklos vykdytojas už patalpų nuomą atsiskaito kas mėnesį, o pinigus patalpų savininkui perveda iki 15 dienos, vadinasi pajamų mokestis taip pat turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio 15 dienos. Už nuomą atsiskaitant po 15 dienos, mokestis turėtų būti sumokėtas iki mėnesio pabaigos.
Pasitaiko situacijų, kai nuompinigiai mokami kartą per ketvirtį ar metus. Šiuo atveju išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta. Terminai išlieka tie patys: mokestis turi būti sumokėtas iki 15 dienos arba iki to mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, už nuomą atsiskaičius gruodžio 20 dieną, pajamų mokestis turėtų būti sumokėtas iki gruodžio 31 dienos. Visais atvejais įmokos kodas 1411.

Kokias deklaracijas ir kada turi pateikti individualią veiklą vykdantis asmuo, savo veiklai besinuomojantis patalpas iš gyventojų?
Mėnesinę pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM313 asmuo privalo pateikti pasibaigus mėnesiui, kurį išmokėtos sumos už nekilnojamojo turto nuomą, iki kito mėnesio 15 dienos. Pavyzdžiui, jei už nuomą gyventojas atsiskaitė vasarį, tokiu atveju mėnesinę deklaraciją privalo pateikti iki kovo 15 dienos.
Pasibaigus metams taip pat privaloma pateikti ir metinę deklaraciją. Tai padaryti privalu iki vasario 15 d.

Kokiu būdu gyventojai gali pateikti šios formos deklaracijas?
Tiek mėnesinė, tiek metinė deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu.

Ar keitėsi leidžiamųjų atskaitymų tvarka?
Leidžiamųjų atskaitymų tvarka išlieka nepakeista, t.y. gautos pajamos gali būti sumažintos patirtomis išlaidomis arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų, tačiau individualią veiklą vykdantys gyventojai turėtų žinoti tai, kad atsisakyta ribojimo, jog su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai atimami atskirai pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamas. Taip pat panaikinta nuostata, kad iš skirtingų individualios veiklos rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios jie susidarė, pajamomis.

Kaip keičiasi pajamų apmokestinimas, įsigijusiems verslo liudijimus?
Kalbant apie gyventojų pajamas svarbu paminėti tai, kad nuo 2018 m. pradžios yra nustatyta konkreti 45 tūkst. eurų pajamų per kalendorinius metus suma, kurią galima gauti vykdant veiklą įsigijus verslo liudijimą. Viršijus 45 tūkst. eurų, likusioms pajamoms bus taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas. Iki pakeitimo buvo galima gauti pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, jei nebuvo privaloma registruotis ir nebuvo įsiregistruota kaip pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju. Vadinasi, gauti 45 tūkst. eurų šiais kalendoriniais metais neviršijančias pajamas iš vykdomos individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, galės ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai.

Visiems gyventojams labiausiai rūpi jų pajamos. Kokie pakeitimai jas apmokestinant?
Pirmiausia verta pažymėti, kad panaikintas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis už auginamus vaikus. Šią mokestinę lengvatą pakeitė tikslinės vaiko išmokos. Vadinamieji vaiko pinigai, kaip ir kitos pašalpos, mokamos iš valstybės biudžeto, nebus apmokestinami pajamų mokesčiu.
Nuo 2018 m. mažinant mokestinę naštą mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams, iki 380 eurų padidintas maksimalus mėnesio neapmokestinamųjų pajamų dydis (toliau – NPD). Toks NPD bus taikomas tik asmenims, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos, t.y. nuo 2018 m. sausio 1 d. 400 eurų. Kitiems gyventojams, išskyrus riboto darbingumo asmenis, kurių gaunamos mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys 1160 eurų, NPD bus apskaičiuojamas pagal tam tikrą formulę. Jei gyventojo metinės pajamos sudarys 13920 eurų arba bus didesnės, metinis NPD nebus taikomas.
Didėja ir NPD riboto darbingumo asmenims. Pavyzdžiui, gyventojams, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumas, bus taikomas 450 eurų NPD, 30-55 proc. darbingiems asmenims NPD sieks 390 eurų.

Kokios lengvatos numatytos gyventojams?
Visos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatytos lengvatos išlieka, o nuo 2018 m. pradžios atsiranda papildomų lengvatų. Pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčiu nebus apmokestinamos palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformas, taip pat palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą. Pažymėtina, kad antruoju atveju gyventojų pajamų mokestis netaikomas sumai, neviršijančiai 500 eurų.
Dar viena naujovė – nebus apmokestinamos gyventojo iš darbdavio gautos dovanos ir prizai, kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 eurų. Mokestis nebus skaičiuojamas ir už darbdavio apmokėtus geležinkelio ir kito viešojo transporto bilietus, skirtus darbuotojo kelionėms į darbo vietą.

Kur gali kreiptis gyventojai kilus papildomiems klausimams?
Daugiau informacijos apie mokesčių pakeitimus nuo 2018 metų galima rasti http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-pakeitimai. Pasikonsultuoti galima paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 (+ 370 5 25 53 190). Konsultacijos telefonu įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

Kauno AVMI informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai