Skelbiamas konkursas AB sanatorijos „Versmė“ direktoriaus pareigoms eiti

Skelbimo data – 2018 m. lapkričio 28 d.

Akcinės bendrovės Birštono sanatorijos „Versmė“ valdyba skelbia konkursą Akcinės bendrovės Birštono sanatorijos „Versmė direktoriaus pareigoms eiti.
Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ – įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Pagrindinis bendrovės veiklos objektas – bendrovės ūkinė komercinė su žmonių sveikata susijusi veikla (medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas pagal veiklos licencijoje nurodytus profilius).
Bendrovės buveinės adresas: B. Sruogos g. 9, 59209 Birštonas, juridinio asmens kodas – 152814478.
Asmenys, pretenduojantys dalyvauti atrankoje į akcinės bendrovės Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus pareigas (toliau – pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;
2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypčių arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį);
3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį;
4. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, turizmo, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant bendrovės veiklą;
5. išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų rinkiniu;
6. mokėti lietuvių kalbą;
7. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio (anglų arba vokiečių arba rusų) kalbas pažengusio vartotojo B2 lygiu.
8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje.
Direktoriaus pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti nepertraukiamą, gerai organizuotą, ekonomiškai efektyvų bendrovės darbą ir pastovius, racionalius bendrovės veiklos ir finansinės veiklos rezultatus, saugoti ir tinkamai naudoti bendrovės turtą, įgyvendinti numatytą bendrovės strategiją.
Direktorius atlieka šias funkcijas:
1. kartu su valdyba nustato pagrindines prioritetines bendrovės veiklos plėtojimo kryptis;
2. organizuoja bendrovės plėtros dokumentų – investicinių projektų, veiklos strategijų, verslo planų, rinkodaros programų, finansinės būklės gerinimo programų rengimą, teikia juos tvirtinti valdybai.
3. organizuoja bendrovės veiklą iškeltiems tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti;
4. organizuoja einamųjų metų bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir pateikia ją tvirtinti valdybai;
5. įgyvendina visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus, organizuoja visuotinių akcininkų nutarimų, valdybos sprendimų vykdymą, bendrovės auditoriaus išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimą;
6. atidaro ir uždaro įstaigos sąskaitas bankuose;
7. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
8. parengia visų bendrovės teikiamų paslaugų kainų projektą ir teikia tvirtinti valdybai:
9. tvirtina parengia įstaigos struktūros projektą ir teikia tvirtinti valdybai,
10. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, nustato darbuotojų atlyginimus, skatina ir skiria darbuotojams drausmines nuobaudas, organizuoja darbuotojų mokymą ir atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;
11. suderinus su bendrovės valdyba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
12. tvirtina įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
13. bendrovės vardu pasirašo dokumentus;
14. atstovauja įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybės valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
15. Lietuvos Respublikos teisės aktų bei įstatų nustatyta tvarka, terminais ir forma rengia ir teikia bendrovės veiklos ataskaitas ar kitą nurodytą informaciją;
16. saugo bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas;
17. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei;
18. teikia valdybai medžiagą apie bendrovės veiklos ir valdymo organizavimą, finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, bendrovės sandorius, finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų projektą, pelno paskirstymo projektą;
19. sprendžia kitus teisės aktais įstaigos vadovo kompetencijai priskirtus klausimus.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus arba kopijas siųsti registruotu laišku:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją,
• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
• gyvenimo aprašymą (CV);
• užpildytą pretendento anketą (pagal šio Aprašo 1 priedą);
• savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu, iki 5 lapų);
• dokumentus, pagrindžiančius užsienio kalbų mokėjimą pažengusio vartotojo B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
• Papildomus kompetenciją įrodančius dokumentus.
Pretendentai dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Pretendentų dokumentai priimami Birštono savivaldybės administracijos 215 kab. adresu: Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, Birštonas.

Informacija teikiama tel. (8 319) 56 409 el. p. [email protected]

Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

Anketa

 

 

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai