Nauja paslauga neįgaliesiems Birštono savivaldybėje

Jau du metus savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ pasipildė nauja paslauga – asmeninio asistento pagalba darbingo amžiaus neįgaliems asmenims iki 4 valandų per parą, 7 dienas per savaitę.

Kas yra Asmeninio asistento paslauga?

Individuali pagalba asmeniui namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), atsižvelgiant į jo individualius poreikius, kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime

Kas gali gauti Asmeninio asistento paslaugą?

Asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokias paslaugas gali suteikti Asmeninis asistentas?

  • individualią pagalbą asmeniui namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime:
  • individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).
  • asmens palydėjimą į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.
  • asmens maitinimo organizavimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus).
  • individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kur kreiptis dėl Asmeninio asistento paslaugos suteikimo?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir pateikia:

  • prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • NDNT išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
  • dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Daugiau informacijos Jums suteiks Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Astašauskienė, tel. 8 319 62017, pavaduotoja Vilma Burbienė, tel. 8 319 62010.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai