Gruodžio 20 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Gruodžio 20 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Posėdžio pradžioje, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė aptarė 2019 metus, Tarybos veiklą, priimtus svarbiausius sprendimus ir kurorto įvykius.
2019 m. balandžio 16 d. prisiekė naujos kadencijos Taryba, kurioje dirba 15 narių. Savivaldybės mero pareigas pradėjo eiti Nijolė Dirginčienė, mero pavaduotojo – Vytas Kederys, Administracijos direktoriaus – Jovita Tirvienė. Tarybai atstovavo: Lietuvos socialdemokratų partija – 9; Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3, Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“ – 2, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 1. Taryboje dirba Socialdemokratų frakcija, vienijanti 9 narius, mažumos (opozicijos) frakcija „Demokratijos sargyboje“, vienijanti 3 narius bei opozicijos frakcija „Kartu Birštono labui“, vienijanti 3 narius. Per pirmuosius kadencijos metus Savivaldybės taryba posėdžiavo 10 kartų, svarstė 183 sprendimo projektus ir jau priėmė 176 sprendimus. 4 gyventojai naudojosi galimybe per Tarybos posėdžius pasisakyti „Birštoniečių tribūnoje“. Vyko po 8 Ekonomikos ir verslo, Finansų ir biudžeto, Jaunimo ir socialinių reikalų komitetai, 3 Kontrolės komitetai.
Svarbiausi 2019 m. priimti Tarybos sprendimai: patvirtinti naujos redakcijos Birštono savivaldybės žemės ūkio rėmimo fondo nuostatai; patvirtinta Birštono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa; Birštono mieste esančioms gatvėms suteikti Bokšto alėjos, Žibuoklių ir Viensėdžio takų pavadinimai, Geležūnų kaime esančiai gatvei – Laukų gatvės pavadinimas; patvirtintas Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2019–2021 metų prioritetinių objektų sąrašas; patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2019 metais objektams sąrašas; patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais objektams sąrašas; patvirtinta Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo nauja redakcija; nustatyti 2020 metams žemės mokesčio tarifai; patvirtintas Birštono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašas; patikslintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas; patvirtintas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti Birštono savivaldybėje tvarkos aprašas; Taryba pritarė sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendram Birštono savivaldybės administracijos ir Raczki valsčiaus (Lenkija) administracijos projektui „Bendri veiksmai siekiant pagerinti paveldo turizmą abipus sienos“; pritarta sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendram Birštono savivaldybės administracijos ir Lapy ligoninės (Lenkija) administracijos projektui „Bendri veiksmai stiprinantys tarpvalstybinę sveikatos priežiūros sistemą Lietuvos–Lenkijos pasienyje“; pritarta sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendram Birštono savivaldybės administracijos ir Lenkijos Punsko apskrities administracijos projektui „Patrauklios Punsko ir Birštono viešosios erdvės: Paveldas. Konkurencingumas. Tvarus turizmas“; Taryba pritarė sprendimui perduoti Birštono jaunimo klubui (asociacijai) pagal panaudos sutartį Pirminės sveikatos priežiūros centro Birštone, Jaunimo g. 8-3, patalpų dalį; Taryba pritarė sprendimams dėl Birštono savivaldybės biudžeto pakeitimų; patvirtinti reikalavimai strateginiam investuotojui, nuomojant Birštono nuosavybės teise valdomą žemės sklypą.
2019 metais buvo atidarytas aukščiausias Lietuvoje Birštono/Nemuno kilpų apžvalgos bokštas, padidinęs vienadienių turistų srautą. Bokšte nuo jo atidarymo dienos apsilankė daugiau nei 100 tūkst. lankytojų. Vien pirmąją savaitę į viršų įkopė apie 10 tūkst. žmonių. Bokšto apžvalgos aikštelė – 45 m aukštyje, viso bokšto aukštis – 55 m. Apžvelgti Nemuną galima nuo 30 iki 70 metrų virš upės pakilusių šlaitų. Buvo tęsiamas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas su miestais partneriais, su LR ambasadomis Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu Birštono savivaldybė turi 13 miestų partnerių, bendraujama su 15 skirtingų valstybių ambasadų. Toliau tęsiama „Eko miestas Birštonas“ koncepcija: įrengtos naujos elektromobilių įkrovimo stotelės (Birštono kultūros centro kieme, Jaunimo g. 4, ir automobilių stovėjimo aikštelėje šalia stadiono, B. Sruogos g). 23A, toliau miestas tvarkomas robotais, aiški ir artimiausių metų kryptis – antiplastikas, ekologija, tvarumas, žaliasis kurortas, klimato kaitos problematika ir sprendimo būdai. Pernai Birštone apsilankė kiek daugiau nei 146 tūkst. turistų. Daugiausiai jų – lietuviai. Lyginant šių ir praeitų metų pirmąjį pusmetį, lietuvių lankytojų srautas išaugo 17 proc. Juntamas ir užsieniečių srauto augimas. Sparčiai auga latvių bei vokiečių poilsiautojų skaičius, Birštoną pamilę ir Izraelio piliečiai. Tai pat turistus į Birštoną traukia kokybiški, išskirtiniai kultūros ir sporto renginiai. Buvo pasidžiaugta kvartalinės renovacijos rezultatais, suremontuotomis Žvėrinčiaus, Mokyklos gatvėmis, tiesiamais naujais šaligatviais, tvarkoma infrastruktūra. Toliau daug dėmesio skiriama socialinei sričiai, užtikrinamos kokybiškos paslaugos, paslaugos į namus, nėra eilių. Per metus įvyko apie 300 renginių, svarbiausi jų: miesto šventė „Būk Birštone“, kurioje buvo dar daugiau svečių iš užsienio, daug ekologiškumą skatinančių akcijų. Šventėje šiais metais karaliavo mėlyna spalva, simbolizuojanti Nemuno upės vingius, mineralinio vandens šaltinius, gryną orą ir ekologiškumą. Šventiniai renginiai sujungė pramogas danguje, žemėje ir ant vandens. Diskusijų festivalis „Būtent“ vyko jau trečią kartą, buvo daugiau kaip 200 diskusijų, 8000 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Jau patvirtinta, kad „Būtent“ vyks 2020 metų rugsėjo 4–5 dienomis, Birštone, Vytauto parke, toje pačioje erdvėje. Artimiausi kitų metų planai: tęsiamos sveikatos, tarptautinio kurorto tradicijos, išsaugomas unikalumas, gyvenimo kokybės gerėjimas, skatinamos inovacijos ir technologijos, tvarus vystymasis, žaliasis kurortas – veiksniai, kurie kuria Birštono kurorto sėkmės istoriją. Kitais metais ruošiamasi atidaryti kempingą, vasaros rogučių trasą, užbaigti daugiafunkcį sporto centrą, bus statomi nauji daugiabučių pastatai, viešbučiai, renovuojamos sanatorijos ir SPA centrai. Planuojama toliau vystyti „Birštono vartai“ projektą, tęsti žemės sklypų nuomą.
Tarybos posėdžio metu, Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“ keitimą. Priėmus šį sprendimo projektą, pripažįstamas netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialiojo plano patvirtinimo“, kadangi Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai konkretizuoja Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinius ir Savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. Keičiant Savivaldybės lygmens bendrąjį planą, jie integruojami į atitinkamo bendrojo plano sprendinius.
Taip pat Taryba patvirtino Birštono savivaldybės strateginį 2020–2022 metų veiklos planą. Jame detalizuojamas savivaldybės strateginio 2013–2020 metų plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių, Savivaldybės atskirų ūkio šakų bei funkcijų įgyvendinimas. Strateginis veiklos planas sudarytas, atsižvelgiant į asignavimų valdytojus, planuojamą lėšų poreikį, numatomus finansavimo šaltinius, t. y. į 2020 metų savivaldybės biudžetą, taip pat žmogiškuosius išteklius. Birštono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano veiklos programos: Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programa, Švietimo veiklos programa, Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa, Visuomenės sveikatos stiprinimo programa, Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programa, Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa, Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo veiklos programa, Urbanistinės plėtros programa.
Tarybos posėdžio metu buvo nutarta pakeisti Studijų rėmimo fondo nuostatų tris punktus. Pakeisti punktai suteiks galimybę didesnei daliai studentų kreiptis dėl vienkartinių stipendijų. Studijų rėmimo fondo pirmininkė ir Tarybos nariai pastebėjo, kad nemažai studentų kreipėsi ir skambino telefonu dėl vienkartinių stipendijų skyrimo, tačiau neteikė dokumentų dėl vienam šeimos nariui viršijančių pajamų dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad pragyvenimo lygis ir infliacija didėja, keičiami pajamų dydžiai, tenkantys vienam šeimos nariui per mėnesį. Taip pat papildytas punktas – į bendras šeimos pajamas neskaičiuojamas studentų laikinų vasaros darbų darbo užmokestis, kai pajamos vienkartinės, vieno ar dviejų mėnesių. Projekto iniciatoriai – Studijų rėmimo fondo tarybos nariai.
Buvo nutarta užprenumeruoti 2020 m. 335 laikraščio „Gyvenimas“ priedo ,,Birštono versmės“ egzempliorius ir 25 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzempliorius Birštono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui buvo pavesta, atsižvelgiant į Savivaldybėje veikiančių Nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas, sudaryti ir patvirtinti bei, esant reikalui, koreguoti laikraščio „Gyvenimas“ priedo ,,Birštono versmės“ ir laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ prenumeratorių sąrašus. Pagal Birštono savivaldybės bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, paslaugas teikiančių įstaigų, Skyriaus pateiktus sąrašus, buvo nutarta suteikti paramą Birštono savivaldybės bendruomenės neįgaliems ir pensinio amžiaus asmenims, užprenumeruojant jiems Birštono krašto žmonėms skirtus leidinius, kuriuose periodiškai rašoma apie Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos veiklą, kitus gyventojams aktualius klausimus. 2018 m. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo užprenumeruota 344 laikraščio „Gyvenimas“ priedo ,,Birštono versmės“ egzemplioriai ir 36 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzemplioriai. Užprenumeravus pasirinktą Birštono krašto žmonėms skirtą spaudos leidinį, didelė neįgaliųjų ir pensinio amžiaus asmenų dalis turės galimybę daugiau sužinoti apie Savivaldybės tarybos ir Administracijos veiklą, krašto aktualijas. Spaudos leidiniai Savivaldybės neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims prenumeruojami nuo 2002 metų.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai