Specialistai perspėja: su pirotechnika elkitės atsargiai

Artėjant Naujųjų metų šventėms, rūpestį kasmet kelia prekyba pirotechnikos priemonėmis ir jų naudojimas. Fejerverkai yra ne tik gražūs, jie gali būti ir pavojingi. Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas: F1 kategorija – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo, yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose; F2 kategorija – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke; F3 kategorija – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių; F4 kategorija – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.
DRAUŽIAMA:
1) platinti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus);
2) naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose Savivaldybės tarybos nustatytose vietose (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus);
3) naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti savivaldybės sudaryta komisija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar Savivaldybės tarybos nustatytu laiku (jeigu tai trikdo viešąją rimtį);
4) naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
5) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
6) naudoti ir (ar) parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;
7) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims, arba asmenims apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
8) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
9) gaminti, naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos priemones, pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus;
10) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas baudžiamas įspėjimu arba bauda nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už pažeidimus, baudžiami bauda nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo. Pažeidimą, padarius nepilnamečiams nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, įspėjimu arba bauda nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo baudžiami jų tėvai ar globėjai (rūpintojai).

Kad išvengtumėte skaudžių nelaimių, patariame, kaip naudotis pirotechnikos priemonėmis:
• pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose;
• prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją;
• iš pakuotės išimkite po vieną petardą ir paketą tuojau pat uždarykite;
• pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose;
• sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių;
• naudodami fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones;
• sprogmens ilgai nelaikykite rankoje, uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite;
• baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus;
• sprogdindami – nukreipkite juos į viršų;
• pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės, todėl nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jų uždegti ir prieikite prie jos ne anksčiau kaip po 15 minučių;
• neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams;
• neleiskite vaikams vieniems pirkti petardų ir būtinai dalyvaukite jas sprogdinant;
• nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes jiems laikyti reikalingos tam tikros sąlygos ( turi būti apsaugoti nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą);
• sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis. Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.
Linkime saugių, linksmų švenčių.

 

Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyr. specialisto informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai