Patvirtintas Birštono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas

Vasario 12 dieną patvirtintas Socialinių paslaugų planas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“  ir kitais socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais.

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

  1. Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (šeimoms) atsižvelgiant į individualius jų poreikius.
  1. Mažinti gyventojų įvairių socialinių grupių atskirtį ir gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, kompleksiškumą.
  2. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, į jų teikimą įtraukiant nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas bei savanorius.
  3. Teikiant socialines paslaugas, aktyviai bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo, užimtumo, policijos tarnybomis, švietimo, sveikatos bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

 2021 m. Socialinių paslaugų plane numatoma teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, teiktas 2020 metais bei suaktyvinti asmeninio asistento, laikino atokvėpio paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams. Plėsti paslaugų prieinamumą jaunimui, patyrusiam socialinę riziką. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikio senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia paslaugų tenkinimas išliks panašus.

Socialinių paslaugų plane 2021 metams numatytos šios prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:

  • vaikų ir jaunimo kokybiško užimtumo veiklų organizavimas;
  • alternatyvių socialinių paslaugų ilgalaikei socialinei globai senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems suaugusiems ir vaikams su negalia, socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims (šeimoms) teikimas;
  • socialinių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos ir globėjams (įtėviams) teikimas;
  • socialinių paslaugų tinklo prieinamumas šeimoms ir vaikams.

2021 metų Socialinių paslaugų planas

Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai