Dėl Kultūros paveldo centro ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. Į-283 „Dėl darbo grupės Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planui ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją planui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių, kultūros paveldo objektų savininkų ir valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro ir kitų institucijų siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2023 metais.
Darbo grupė, vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. Į-264 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6-11 punktų nuostatomis, atliko objektų, kuriems 2023 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, atranką, sudarė sąrašus ir parengė Departamento teritorinių skyrių ir Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus (toliau – Planai). Suderinti su Kultūros ministerija Planų projektai teikti tvirtinti Departamento direktoriui.Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas (pridedama).

Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas (pridedama), kurį sudaro:

1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai,
sąrašas;

1.2. Vietų, kurioms 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

1.3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės
ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2023 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

Pažymime, kad įgyvendinant Planus ir atsižvelgiant į juose nustatytus metinius rodiklius, Planų pakeitimai bei papildymai bus pateikiami Departamento direktoriaus raštiškais pavedimais.

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą 2023 m. palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane palikta laisvų vietų, kurios 2023 m. II pusėje bus užpildytos, atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas.
Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

 

Kultūros paveldo departamento informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai