Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“


Projekto Nr.
10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Birštono savivaldybė ir Birštono gimnazija yra projekto partnerės ir numato įgyvendinti 1-3 punkte numatytas veiklas. Švietimo pažangos plane numatytos veiklos: laboratorijos gamtos mokslų mokymui(si) įrengimas ir veiklų vykdymas joje, mokyklinio autobuso (elektrobuso) įsigijimas, Visos dienos mokyklos veikla ir visos dienos mokyklos pedagogo etato įsteigimas, programos „Tyrimo menas“ įgyvendinimas – lauko edukacinės tyrinėjimų erdvės kūrimas, visų bendruomenės narių dalyvavimas įrengimo procese, ugdymo proceso skaitmenizavimas, interaktyvios įrangos, priemonių, programos matematikos, gamtos ir socialinių mokslų mokymui(si) įsigijimas, gamtos mokslų rinkinių įsigijimas, mokinių loginio mąstymo ir patyriminio savivaldaus ugdymo(si) gebėjimų ugdymo ir tobulinimo programos „Robotai mūsų draugai“ parengimas ir įgyvendinimas, laisvalaikio erdvių įrengimas, kolegialus, susitarimais grįstas, mokyklos bendruomenės  mokymasis, siekiant pokyčių visose TŪM programos srityse, mokyklos bendruomenės stiprinimas, bendruomenės kultūrinių kompetencijų ugdymas, mokyklos sociokultūrinio konteksto formavimasis ir kūrimas, kultūrinių veiklų organizavimas mokykloje pasitelkiant profesionalius menininkus ir atlikėjus ir kt.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Įgyvendinamas pažangos plano veiklas planuojama pasiekti bei pamatuoti ir šiais Birštono savivaldybės suplanuotais rodikliais:

  • Gamtos mokslų pamokų, vykusių įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje, dalis (proc.);
  • Mokinių, lankančių „Visos dienos mokyklą“, dalis nuo viso mokinių skaičiaus (proc.);
  • Savivaldos institucijų, veikiančių mokykloje ir savivaldybėje (pvz: tokių kaip Jaunimo reikalų taryba), inicijuojamose veiklose dalyvaujančių mokyklos bendruomenės narių dalis (proc.);
  • Parengtų ir įgyvendintų grįstų tinklaveika kultūrinio ugdymo projektų, skaičius.

TŪM organizatorių ir Birštono savivaldybės  informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai